Wydrukowano ze strony http://bip.powiat-olesnicki.pl - Przetargi na sprzedaż

IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej w Jemielnej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 Zarząd Powiatu Oleśnickiego

ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie nr: 56/4 AM-2 o pow. 0,6503 ha, położonej w Jemielnej, gmina Bierutów, stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego. Księga wieczysta                                 nr WR1E/00097026/8. Nr jednostki rejestrowej: 134.

 

Nr działki

Pow. działki (ha)

Pow. użytków

(ha)

Cena wywoławcza netto (zł)

Wadium              (zł)

Minimalne postąpienie            (zł)

56/4 AM-2

0,6503

R IVa  0,2469

R IVb 0,4034

68 150

6 800

685

 Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%

 Przetarg odbędzie się 18 grudnia 2013r.o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Oleśnicy, ul. Słowackiego 10, pokój 210, I piętro.

  Opis nieruchomości:

Działka niezabudowana, uzbrojona: wodociąg, energia elektryczna.

Zlokalizowana w obrębie wsi Jemielna przy drodze o nawierzchni asfaltowej.

Oddalona ok. 18 km od centrum miasta Oleśnica oraz o ok. 15 km od wjazdu na drogę ekspresową S-8 Wrocław-Syców w węźle „Cieśle”.

Teren działki ogrodzony z trzech stron.

W okolicy znajduje się ośrodek pomocy społecznej, użytki rolne oraz zabudowa mieszkaniowa i zagrodowa.

Dla przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego natomiast zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Bierutów uchwalonego Uchwałą Nr XLV/389/2010 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 29.04.2010r.  ze zmianami z dnia 29.09.2011r. działka nr 56/4 AM 2 położona na terenie oznaczonym symbolem  M/U jako teren wskazanym do zainwestowania (etap II) o charakterze wiejskim o wiodącej funkcji mieszkalnictwo i usługi.

Termin przeprowadzonych przetargów: I przetarg-17.07.2013r. ., II przetarg-11.09.2013r.,

III przetarg-30.10.2013r.   

Termin złożenia wniosków przez osoby,którym przysługiwało pierwszeństwo nabycia nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) upłynął 16 maja 2013 r.

W powyższym terminie nie wpłynęły wnioski spełniające warunki określone w w/w ustawie.

Wysokość postąpienia ustalają uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek.

       Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu.

Przed przystąpieniem do przetargu Przewodniczącemu Komisji Przetargowej należy złożyć:

          - pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkach przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

       - dokument tożsamości

       - w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą siedzibę i aktualny odpis

      z właściwego rejestru nie starszy niż 2 miesiące od daty przetargu. 

      - w przypadku cudzoziemców( w myśl ustawy z dnia 24 marca 1920 r.

      o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców) - uwierzytelnione przez 

      tłumacza przysięgłego odpisy z właściwego rejestru, zgodę lub promesę    

      Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

      - w przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie          

      pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu.
      Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59    

      z późn. zm.) do dokonania czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia odpłatnego nabycia   

      lub użytkowania wieczystego nieruchomości, bądź do dokonania czynności prawnej prowadzącej do    

      zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia prawa rzeczowego, którego przedmiotem jest budynek lub

      lokal potrzebna jest zgoda drugiego małżonka w przypadku wspólności ustawowej. Wadium na

      przetarg należy wnosić przez oboje małżonków. Ponadto wymagana jest obecność małżonków na

      przetargu lub zwykłe pełnomocnictwo udzielone przez nieobecnego małżonka do wniesienia wadium,

      uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z przetargiem.

       - upoważnienie do reprezentowania osoby ubiegającej się o nabycie nieruchomości z notarialnym poświadczeniem podpisu, chyba że podmiot ubiegający się o nabycie nieruchomości bierze udział w przetargu osobiście,

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeśli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej .

W przetargu mogą brać udział osoby, które wniosą wadium dla w/w nieruchomości w pieniądzu, w wyżej określonej wysokości, nie później niż do dnia 12 grudnia 2013r. na konto Starostwa Powiatowego  w Oleśnicy, ul. Słowackiego 10 Bank Spółdzielczy O/Oleśnica  Nr 90 9584 0008 2001 0000 9999 0004.  Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane wyżej konto .

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym,  przelewem na konto wskazane przez uczestnika przetargu.

Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygra, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia własności nieruchomości zabudowanej.

Wyklucza się możliwość dokonania płatności jakimikolwiek wierzytelnościami.

Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę sprzedawanej nieruchomości (umniejszoną o wcześniej wpłacone wadium ), nie później niż na jeden dzień przed zawarciem umowy przenoszącej własność.

Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu .

Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne i sądowe, które określi notariusz w umowie notarialnej oraz koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży (w tym ogłoszenia prasowe, wycena ).

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zabudowanej nie przystąpi bez usprawiedliwienia  do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Zarząd Powiatu Oleśnickiego może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie w siedzibie Starostwa oraz ogłoszenie w prasie lokalnej, podając przyczynę odwołania przetargu.

Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy notarialnej.

Przekazanie – przejęcie nieruchomości nastąpi w dniu sporządzenia umowy notarialnej przenoszącej własność.

Na wniosek zainteresowanego inwestora:

-          w kwestii możliwości przyszłego zagospodarowania tej nieruchomości informacji udzieli Urząd Miejski w Bierutowie.

-          z przebiegiem sieci uzbrojenia terenu można zapoznać się w Wydziale Geodezji

            i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Oleśnicy.

Uwaga: wskazanie granic działki 56/4 AM-2 na gruncie przez geodetę może dokonać Starostwo Powiatowe  w Oleśnicy na koszt nabywcy. 

Ogłoszenie o przetargu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Oleśnicy – II piętro, Urzędu Miasta Oleśnica, Urzędzie Miasta i Gminy: Twardogóra, Międzybórz, Bierutów, Urzędzie Gminy Dobroszyce, Dziadowa Kłoda, Oleśnica, w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego Oleśnica oraz stronie BIP.

Komisja przetargowa przeprowadzi przetarg zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2010 roku Nr 102, poz. 651 ze zm. ), oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz. 2108 ze zm.)

Informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, Starostwa Powiatowego w Oleśnicy pokój 311, II piętro lub telefonicznie pod nr (071) 314 01 39, (071) 314 01 37.      

 Oleśnica, dnia 07.11.2013 r.                                                                               

                                                                                                             Starosta Oleśnicki- Zbigniew Potyrała

 


Lista załączników (należy pobrać i wydrukować):

Zdjęcia nieruchomościDodany: 2013-11-08 15:13:30


Informację wytworzył: Marcin Drab Data modyfikacji: 2013-11-08 15:14:24
Informację opublikował: Marcin Drab Data utworzenia: 2013-11-08 15:06:49
Za informację odpowiada: Wiktoria Wróblewska Liczba wyświetleń: 4859