Wydrukowano ze strony http://bip.powiat-olesnicki.pl - Zespół Kontroli Finansowej i Audytu Wewnętrznego

Zespół Kontroli Finansowej i Audytu Wewnętrznego

ul. J. Słowackiego 10 pok. 401
tel. 71 314-01-02
 

Główny specjalista ds. kontroli

 Elżbieta Dajewska

e-mail: e.dajewska@powiat-olesnicki.pl

Inspektor

 Justyna Gąsior

e-mail: justyna.gasior@powiat-olesnicki.pl

 

Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego
ul. Słowackiego 10 pok. 401
tel. (071) 314-01-02

Audytor wewnętrzny 

 Andrzej Żakiewicz

e-mail: audyt@powiat-olesnicki.pl

1. Do podstawowych zadań Audytora Wewnętrznego należy:

1.1. Opracowywanie w porozumieniu ze Starostą, w terminie wynikającym z przepisów szczególnych, planu audytu na rok następny,
1.2. Przeprowadzanie audytu wewnętrznego poprzez badanie wiarygodności sprawozdania z wykonania budżetu, ocenę systemu gromadzenia środków publicznych, dysponowania nimi oraz gospodarowania mieniem, a także ocenę efektywności i gospodarności zarządzania finansowego,
1.3. Prowadzenie bieżących oraz stałych akt audytu wewnętrznego,
1.4. Przedstawianie Staroście, w terminie wynikającym z przepisów szczególnych, sprawozdania z wykonania planu audytu za rok poprzedni.

2. Zakres działań Audytora Wewnętrznego obejmuje wszystkie wydziały Starostwa oraz wszystkie jednostki organizacyjne Powiatu.

3. Zasady organizacji, szczegółowe cele, zakres i procedury zawierające zwięzły opis stosowanej metodyki audytu wewnętrznego określa Regulamin przeprowadzania audytu wewnętrznegoInformację wytworzył: Elżbieta Dajewska Data modyfikacji: 2019-08-13 08:30:29
Informację opublikował: Dawid Samulski Data utworzenia: 2013-07-18 12:41:21
Za informację odpowiada: Elżbieta Dajewska Liczba wyświetleń: 3352