Wydrukowano ze strony http://bip.powiat-olesnicki.pl - Wniosek o udzielenie informacji publicznej

Wniosek o udzielenie informacji publicznej

Udostępnianie informacji na wniosek

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego jest udostępniana na wniosek.

I. Termin, sposób i forma udostępnienia informacji publicznej na wniosek:

1) Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, Starostwo Powiatowe powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie, w jakim udostępni informację (nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku).
2) Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Starostwo Powiatowe, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.
3) Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, Starostwo Powiatowe powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych przez Starostwo Powiatowe w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

4) Gdzie przesłać wniosek:
Wniosek o udzielenie informacji publicznej można przekazać do Starostwa Powiatowego w Oleśnicy jeden z niżej wymienionych sposobów:
- przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Oleśnicy, ul. Słowackiego 10, 56-400 Oleśnica
- złożyć osobiście w Biurze Podawczym w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy ul. Słowackiego 10
- przesłać na numer fax: 71 314 01 10
-  przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: starostwo@powiat-olesnicki.pl
-  przesłać za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej: www.epuap.gov.pl.

II. Opłaty:

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny z wyjątkiem sytuacji, gdy w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek Starostwo Powiatowe ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku. Wówczas Starostwo Powiatowe może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

W takim przypadku Starostwo Powiatowe, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

III. Tryb odwoławczy:

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji w przypadku określonym w art. 14 ust. 2, następują w drodze decyzji Starosty Oleśnickiego, na którą przysługuje odwołanie.

 

 


Lista załączników (należy pobrać i wydrukować):

Wniosek o udzielenie informacji publicznej (wersja Word)Dodany: 2015-03-24 10:06:07

Wniosek o udzielenie informacji publicznej (wersja PDF)Dodany: 2015-03-24 10:06:46


Informację wytworzył: Iwona Pasek Data modyfikacji: 2015-03-24 10:06:46
Informację opublikował: Iwona Pasek Data utworzenia: 2013-08-02 14:25:10
Za informację odpowiada: Krzysztof Poślednik Liczba wyświetleń: 8857