Wydrukowano ze strony http://bip.powiat-olesnicki.pl - Nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

NADANIE STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

1. PODSTAWA PRAWNA

 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. –Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2018r., poz. 967 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ( Dz. U. z 2018 r.,  poz. 1574)

2. NIEZBĘDNE DOKUMENTY

Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego.

Do wniosku należy załączyć następującą dokumentację:

1) poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe oraz aktu nadania stopnia nauczyciela kontraktowego.

2) zaświadczenie dyrektora szkoły, o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574);

3) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego;

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy dokonanej po zakończeniu stażu.

We wniosku można odnotować prośbę o włączenie w skład komisji przedstawiciela wskazanego przez nauczyciela związku zawodowego.

3. OPŁATY

Nie dotyczy

4. TERMIN

1) W przypadku złożenia wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego wraz z dokumentacją do dnia 30 czerwca danego roku, organ prowadzący szkołę wydaje decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia nauczyciela mianowanego, w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku.

2) W przypadku złożenia wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego wraz z dokumentacją do dnia 31 października danego roku, organ prowadzący szkołę wydaje decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia nauczyciela mianowanego, w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.

5. INFORMACJA O TRYBIE ODWOŁANIA

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do kuratora oświaty, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Formularze i druki do pobrania w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu, pok.213

Imię i nazwisko osoby załatwiającej sprawę: Katarzyna Dziki – Inspektor

 


Lista załączników (należy pobrać i wydrukować):

Wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanegoDodany: 2019-06-05 15:30:20


Informację wytworzył: Marta Balicka Data modyfikacji: 2019-06-11 10:38:56
Informację opublikował: Dawid Samulski Data utworzenia: 2013-07-18 13:10:10
Za informację odpowiada: Małgorzata Iwańska Liczba wyświetleń: 1942