Wydrukowano ze strony http://bip.powiat-olesnicki.pl - Stypendium dla uczniów powiatowych szkół ponadgimnazjalnych

Stypendium dla uczniów powiatowych szkół ponadgimnazjalnych

PODSTAWA PRAWNA:

Na podstawie art. 12 pkt. 11  ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2015r., poz. 1445 ze zm.) oraz na podstawie Uchwały nr XLI/246/2010 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Oleśnicki ze zmianami.

NIEZBĘDNE DOKUMENTY:

1). Wniosek o przyznanie stypendium dla ucznia szkoły ponadgimnazjalnej dla młodzieży prowadzonej przez Powiat Oleśnicki na obowiązującym druku.

2).   Dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów przyznania stypendium.

ZASADY UDZIELANIA STYPENDIÓW:

O stypendium Starosty Powiatu Oleśnickiego mogą ubiegać się uczniowie szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży prowadzonych przez Powiat Oleśnicki po pierwszym roku nauki w danej szkole i za osiągnięcia uzyskane w danym roku szkolnym.

Funkcjonują cztery kategorie, w których przyznawane jest stypendium:

- stypendium za bardzo dobre wyniki w nauce,

- stypendium za szczególne osiągnięcia w nauce,

- stypendium za szczególne osiągnięcia w zawodzie,

- stypendium za szczególne osiągnięcia w konkursie tematycznym.

Stypendium za bardzo dobre wyniki w nauce przysługuje uczniom, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

1) uzyskali ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen nie mniejszą niż 5,5 w przypadku uczniów liceów ogólnokształcących lub średnią ocen nie mniejszą niż 5,0 w przypadku uczniów pozostałych typów szkół.

2 )uzyskali wzorową ocenę  zachowania.

 Stypendium za szczególne osiągnięcia w nauce przysługuje uczniom, którzy spełniają łącznie  następujące warunki:

1)zakwalifikowali się do trzeciego(centralnego) stopnia olimpiady organizowanej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125 ze zm.),

2)uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania,

3) uzyskali ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen nie mniejszą niż 4,0.

Stypendium za szczególne osiągnięcia w zawodzie przysługuje uczniom techników lub zasadniczych szkół zawodowych, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

1)zakwalifikowali się do trzeciego(centralnego) stopnia turnieju organizowanego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125 ze zm.),

2)uzyskali co najmniej dobrą ocenę zachowania,

3) uzyskali ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen nie mniejszą niż 3,5.

Stypendium za szczególne osiągnięcia w konkursie tematycznym przysługuje uczniom, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

1)uzyskali tytuł laureata okolicznościowego konkursu tematycznego organizowanego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125 ze zm.),

2) uzyskali co najmniej dobrą ocenę zachowania,

3) uzyskali ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen nie mniejszą niż 3,5.

Z wnioskiem o przyznanie stypendium występuje dyrektor szkoły na wniosek rodzica ucznia, wychowawcy ucznia lub innego nauczyciela.

Wnioski o przyznanie stypendiów należy złożyć w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Oleśnicy w następujących terminach:

1) dla absolwentów nie później niż na siedem dni przed zakończeniem zajęć dydaktycznych,

2) dla uczniów pozostałych klas do dnia 30 czerwca każdego roku.

Stypendium przyznaje Zarząd Powiatu Oleśnickiego. Jest ono jednorazowe, posiada charakter motywacyjny i wypłacane jest w formie gotówkowej lub na wskazane konto.

Imię i nazwisko osoby załatwiającej sprawę: Katarzyna Chrzanowska - inspektor

Numer telefonu: 071 314 01 22

Zatwierdził: Naczelnik Wydziału OK. Małgorzata Iwańska

 


Lista załączników (należy pobrać i wydrukować):

Wniosek o przyznanie stypendiumDodany: 2016-03-09 12:00:09
Wniosek o przyznanie stypendium


Informację wytworzył: Katarzyna Struś Data modyfikacji: 2020-02-06 10:45:58
Informację opublikował: Renata Bernacka Data utworzenia: 2013-07-18 13:35:16
Za informację odpowiada: Małgorzata Iwańska Liczba wyświetleń: 7409