Strona główna | Aktualności | Biuletyn Informacji Publicznej | Skrzynka Podawcza | Dziennik Ustaw Woj. Dolnośląskiego | Monitor Polski | Dziennik Ustaw Czcionka: Aa Aa Aa

Wyszukaj informacje na stronie:

(wpisz conajmniej 3 znaki)


Uchwały Zarządu - rok 2013


Lista załączników:

Uchwała nr 1/2013 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 7 stycznia 2013 rokuDodany: 2013-08-06 13:13:21
w sprawie przekazania kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych, inspekcji i straży uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Uchwała nr 2/2013 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 7stycznia 2013 rokuDodany: 2013-08-06 13:13:21
w sprawie przekazania kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych , inspekcji i straży uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków

Uchwała nr 3/2013 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 07 stycznia 2013 rokuDodany: 2013-08-06 13:13:21
w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej jednostek Powiatu Oleśnickiego na 2013 rok

Uchwała nr 4/2013 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 07 stycznia 2013 rokuDodany: 2013-08-06 13:13:21
w sprawie opracowania planu finansowego budżetu Powiatu Oleśnickiego na 2013 rok

Uchwała nr 5/2013 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 10 stycznia 2013 rokuDodany: 2013-08-06 13:13:21
powołania komisji konkursowej dla opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na prowadzenie Specjalistycznej Poradni Rodzinnej na terenie powiatu oleśnickiego

Uchwała nr 6/2013 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 10 stycznia 2013 rokuDodany: 2013-08-06 13:13:21
w sprawie przeprowadzenia I przetargu , powołania komisji przetargowej oraz ustalenia warunków przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego , położonej w obrębie Twardogóra

Uchwała nr 7/2013 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 17 stycznia 2013 rokuDodany: 2013-08-06 13:13:21
w sprawie powłania komisji konkursowej , opiniującej oferty złożone na realizację zadań publicznych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w roku 2013 w obszarze : upowszechnianie kultury fizycznej pn. Organizacja i przeprowadzenie Igrzysk Młodzieży Szkolnej, Gimnazjady i Licealiady w ramach współzawodnictwa sportowego szkół z terenu powiatu oleśnickiego

Uchwała nr 8/2013 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 17 stycznia 2013 rokuDodany: 2013-08-06 13:13:21
w sprawie powołania komisji konkursowej , opiniującej oferty złożone na realizację zadań publicznych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2013 w obszarach : upowszechnianie kultury fizycznej oraz kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego

Uchwała nr 9/2013 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 17 stycznia 2013 rokuDodany: 2013-08-06 13:13:21
w sprawie powołania dyrektora Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy

Uchwała nr 10/2013 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 17 stycznia 2013 rokuDodany: 2013-08-06 13:13:21
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dyrektora Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy

Uchwała nr 11/2013 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 17 stycznia 2013 rokuDodany: 2013-08-06 13:13:21
w sprawie wyrażenia zgody na przebudowę części obiektu budowlanego na nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy

Uchwała nr 12/2013 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 17 stycznia 2013 rokuDodany: 2013-08-06 13:13:21
w sprawie analizy poniesionych w roku 2012 wydatków na wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Oleśnicki

Uchwała nr 13/2013 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 24 stycznia 2013 rokuDodany: 2013-08-06 13:13:21
w sprawie zawarcia umowy z Komendantem Wojewódzkim Policji we Wrocławiu w celu przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy

Uchwała nr 14/2013 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 24 stycznia 2013 rokuDodany: 2013-08-06 13:13:21
w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu raportu z realizacji zadań zawartych w Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Oleśnickiego

Uchwała nr 15/2013 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 24 stycznia 2013 rokuDodany: 2013-08-06 13:13:21
w sprawie wyboru oferty w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w roku 2013 i udzielenie dotacji na realizację zadań publicznych w roku 2013

Uchwała nr 16/2013 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 24 stycznia 2013 rokuDodany: 2013-08-06 13:13:21
w sprawie zawarcia umowy z Miastem Oleśnica celem dofinansowania Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Oleśnicy

Uchwała nr 17/2013 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 24 stycznia 2013 rokuDodany: 2013-08-06 13:13:21
w sprawie wyboru oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia Specjalistycznej Poradni Rodzinnej na terenie powiatu oleśnickiego

Uchwała nr 18/2013 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 24 stycznia 2013 rokuDodany: 2013-08-06 13:13:21
w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Oleśnickiego położonych w miejscowościach : Oleśnica, Spalice i Cieśle przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Uchwała nr 19/2013 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 24 stycznia 2013 rokuDodany: 2013-08-06 13:13:21
w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki komunalnej działającej pod firmą Lotnisko Oleśnica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Cieślach

Uchwała nr 20/2013 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 24 stycznia 2013 rokuDodany: 2013-08-06 13:13:21
w sprawie wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki działającej pod firmą Lotnisko Oleśnica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Cieślach

Uchwała nr 21/2013 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 7 lutego 2013 rokuDodany: 2013-08-06 13:13:21
w sprawie planu dofinansowania w roku 2013 form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat oleśnicki

Uchwała nr 22/2013 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 7 lutego 2013 rokuDodany: 2013-08-06 13:13:21
w sprawie sporządzenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Oleśnicki w roku 2012

Uchwała nr 23/2013 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 7 lutego 2013 rokuDodany: 2013-08-06 13:13:21
w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu na 2013 r

Uchwała nr 24/2013 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 7 lutego 2013 rokuDodany: 2013-08-06 13:13:21
w sprawie ustalenia planów naboru uczniów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2013/2014

Uchwała nr 25/2013 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 14 lutego 2013 rokuDodany: 2013-09-10 15:03:35
w sprawie zasad sporządzania i przyjmowania sprawozdań finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oleśnickiego

Uchwała nr 26/2013 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 14 lutego 2013 rokuDodany: 2013-09-10 15:07:21
w sprawie przekazania wartości nakładów poniesionych przez Powiat Oleśnicki w ramach inwestycji: Termomodernizacja budynku internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym ul. Wojska Polskiego 8 w Oleśnicy - Wymiana stolarki okiennej

Uchwała nr 27/2013 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 14 lutego 2013 rokuDodany: 2013-09-10 15:09:33
w sprawie przekazania wartości nakładów poniesionych przez Powiat Oleśnicki w ramach inwestycji Przebudowa ( modernizacja ) hali A PCKZ w Oleśnicy

Uchwała nr 28/2013 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 14 lutego 2013 rokuDodany: 2013-09-10 15:15:44
w sprawie przekazania wartości nakładów poniesionych przez Powiat Oleśnicki w ramach inwestycji : Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlano - instalacyjnych dotyczących wymiany komina stalowego z naczyniem wzbiorczym znajdującego się na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie .

Uchwała nr 29/2013 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 14 lutego 2013 rokuDodany: 2013-09-11 10:53:46
w sprawie wyznaczenia dwóch przedstawicieli Zarządu Powiatu do Komisji Inwentaryzacyjnej

Uchwała nr 30/2013 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 14 lutego 2013 rokuDodany: 2013-09-11 11:09:02
w sprawie ogłoszenia II rokowań na zbycie działek niezabudowanych stanowiących własność Powiatu Oleśnickiego , położonych w obrębie Ostrowina

Uchwała nr 31/2013 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 14 lutego 2013 rokuDodany: 2013-09-11 11:23:28
w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie w Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Sycowie dzienników lekcyjnych wyłącznie w formie elektronicznej

Uchwała nr 32/2013 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 14 lutego 2013 rokuDodany: 2013-09-11 11:43:28
w sprawie opinii dotyczącej zaliczenia dróg położonych na terenie gminy Oleśnica do kategorii dróg gminnych

Uchwała nr 33/2013 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 14 lutego 2013 rokuDodany: 2013-09-11 11:48:12
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie II Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Jana Twardowskiego w Oleśnicy do konkursu na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. Architektura klasycystyczna w POlsce i Rosji. podejmowanego na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko - rosyjskich

Uchwała nr 34/2013 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 28 lutego 2013 rokuDodany: 2013-09-11 11:50:10
w sprawie zmiany uchwały nr 24/2013 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 7 lutego 2013 w sprawie ustalenia planów naboru uczniów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2013/2014

Uchwała nr 35/2013 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 28 lutego 2013 rokuDodany: 2013-09-11 11:51:54
w sprawie zawarcia umowy użyczenia nieruchomości stanowiących własność Powiatu Oleśnickiego położonych w miejscowościach Oleśnica, Spalice i Cieśle

Uchwała nr 36/2013 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 28 lutego 2013 rokuDodany: 2013-09-11 12:02:19
w sprawie przekazania wartości nakładów poniesionych przez Powiat Oleśnicki w ramach inwestycji : Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko - Orlik 2012 ( boisko piłkarskie oraz wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno -szatniowym) znajdującego się na terenie II Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnicy

Uchwała nr 37/2013 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 28 lutego 2013 rokuDodany: 2013-09-11 12:33:17
w sprawie opinii dotyczącej zaliczenia dróg położonych na terenie Miasta Oleśnica do kategorii dróg gminnych

Uchwała nr 38/2013 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 28 lutego 2013 rokuDodany: 2013-09-11 12:44:24
w sprawie wyboru oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku szkolnym 2013 w następujących obszarach: 1) upowszechnianie kultury fizycznej,2) kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego i udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych w roku 2013

Uchwała nr 39/2013 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 7 marca 2013 rokuDodany: 2013-09-11 12:57:04
w sprawie zawarcia umowy z Komendantem Wojewódzkim Policji we Wrocławiu w celu przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy

Uchwała nr 40/2013 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 7 marca 2013 rokuDodany: 2013-09-11 12:58:50
w sprawie wyrażenia zgody na wydawanie przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Oleśnicy orzeczeń i opinii dzieciom z autyzmem z terenu powiatu oleśnickiego

Uchwała nr 41/2013 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 7 marca 2013 rokuDodany: 2013-09-11 13:06:35
w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu na 2013r

Uchwała nr 42/2013 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 21 marca 2013 rokuDodany: 2013-09-11 13:44:03
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Oleśnickiego za 2012 r

Uchwała nr 43/2013 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 21 marca 2013 rokuDodany: 2013-09-11 14:04:25
w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Oleśnickiego sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Oleśnickiego za 2012

Uchwała nr 44/2013 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 26 marca 2013 rokuDodany: 2013-09-11 14:05:26
w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu na 2013

Uchwała nr 45/2013 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 4 kwietnia 2013 rokuDodany: 2013-09-11 14:08:01
w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego położonej w Bierutowie przy ul. 1 Maja 9a i 9b przeznaczonej do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego

Uchwała nr 46/2013 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 4 kwietnia 2013 rokDodany: 2013-09-12 09:37:37
w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego położonej w Jemielnej przeznaczonej do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego

Uchwała nr 47/2013 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 4 kwietnia 2013 rokDodany: 2013-09-12 11:18:21
w sprawie przekazania wartości nakładów poniesionych przez Powiat Oleśnicki w ramach inwestycji : Termomodernizacja budynku głównego szkoły w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy ul. Wojska Polskiego 67/69

Uchwała nr 48/2013 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 11 kwietnia 2013 rokDodany: 2013-09-12 11:19:29
w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu na 2013r

Uchwała nr 49/2013 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 11 kwietnia 2013 rokDodany: 2013-09-12 11:21:51
w sprawie zmiany uchwały nr 162/2012 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 28 grudnia 2012 w sprawie określenia miesięcznej stawki dotacji na jednego wychowanka niepublicznej placówki oraz na jednego ucznia szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej w roku budżetowym 2013

Uchwała nr 50/2013 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 11 kwietnia 2013 rokDodany: 2013-09-12 11:23:23
w sprawie ogłoszenia III rokowań na zbycie działek niezabudowanych stanowiących własność Powiatu Oleśnickiego, położonych w obrębie Ostrowina

Uchwała nr 51/2013 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 23 kwietnia 2013 rokDodany: 2013-09-13 12:23:41
w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu na 2013 r

Uchwała nr 52/2013 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 23 kwietnia 2013 rokDodany: 2013-09-13 12:27:00
w sprawie przyznania pomocy zdrowotnej w formie zasiłków pieniążków dla nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest powiat oleśnicki

Uchwała nr 53/2013 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 23 kwietnia 2013 rokDodany: 2013-09-13 12:40:35
w sprawie przyznania stypendiów dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Oleśnicki

Uchwała nr 54/2013 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 8 maja 2013 rokDodany: 2013-09-13 12:42:03
w sprawie powołania Komisji do spraw ustalania szkód i szacowania strat w mieniu Powiatu Oleśnickiego powstałych w wyniku klęsk żywiołowych

Uchwała nr 55/2013 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 8 maja 2013 rokDodany: 2013-09-13 12:46:05
w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu na 2013r

Uchwała nr 56/2013 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 16 maja 2013 rokDodany: 2013-09-13 12:47:46
w sprawie przekazania Radzie Powiatu Oleśnickiego rocznego sprawozdania finansowego Powiatu Oleśnickiego za 2012

Uchwała nr 57/2013 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 16 maja 2013 rokDodany: 2013-09-13 12:52:11
w sprawie przekazania pracowni w ramach realizacji zadania o nazwie Modernizacja Centrów Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku

Uchwała nr 58/2013 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 23 maja 2013 rokDodany: 2013-09-13 12:53:27
w sprawie rozwiązania umowy użyczenia ze spółką Lotnisko Oleśnica sp zo.o. z siedzibą w Cieślach

Uchwała nr 59/2013 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 23 maja 2013 rokDodany: 2013-09-13 12:54:59
w sprawie zawarcia umowy użyczenia lokalu użytkowego oraz biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią stanowiących własność Powiatu Oleśnickiego , położonych w m. Cieśle

Uchwała nr 60 /2013 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 23 maja 2013 rokDodany: 2013-09-13 12:56:45
w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Oleśnickiego położonych w Ostrowinie przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Uchwała nr 61 /2013 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 23 maja 2013 rokDodany: 2013-09-13 13:21:59
w sprawie upoważnienia dyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy do przygotowania oferty i występowania w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na realizację zadania o nazwie : Organizacja usługi edukacyjnej dla uczniów kształcących się w branży mechanicznej w roku budżetowym 2013

Uchwała nr 62 /2013 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 24 maja 2013 rokDodany: 2013-09-13 13:33:18
w sprawie cofnięcia upoważnienia Pana Jacka Przybyła - Zastępcy Dyrektora ZDP w OLesnicy do załatwiania spraw wynikających z ustawy o drogach publicznych

Uchwała nr 63 /2013 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 24 maja 2013 rokDodany: 2013-09-13 13:35:56
w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia kategorii dróg powiatowych dróg nr 5602P i nr 5581P położonych w Powiecie Ostrzeszowskim na terenie Gminy Kobyla Góra i miasta Grabów nad Prosną

Uchwała nr 64 /2013 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 27 maja 2013 rokDodany: 2013-09-13 13:39:06
w sprawie zatrudnienia Dyrektora Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie

Uchwała nr 65 /2013 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 27 maja 2013 rokDodany: 2013-09-13 13:59:28
w sprawie wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki komunalnej działającej pod firmą Lotnisko Oleśnica spółka z o.o z siedzibą w Cieślach

Uchwała nr 66 /2013 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 13 czerwca 2013 rokDodany: 2013-09-13 14:00:41
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego PDPS w Ostrowinie

Uchwała nr 67 /2013 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 13 czerwca 2013 rokDodany: 2013-09-13 14:12:02
w sprawie zawarcia porozumienia z Miastem i Gminą Twardogóra dotyczącego przekazania środków finansowych na dofinansowanie organizacji Dożynek Powiatowo - Gminnych 2013

Uchwała nr 68 /2013 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 13 czerwca 2013 rokDodany: 2013-09-13 14:13:05
w sprawie przekazania dotacji dla potrzeb Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy

Uchwała nr 69 /2013 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 13 czerwca 2013 rokDodany: 2013-09-13 14:14:09
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatowego Zespołu Szpitali z siedziba w Oleśnicy za rok 2012

Uchwała nr 70 /2013 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 13 czerwca 2013 rokDodany: 2013-09-13 14:16:04
w sprawie przeprowadzenia I przetargu , powołania komisji przetargowej oraz ustalenia warunków przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego położonej w obrębie Jemielna

Uchwała nr 71 /2013 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 13 czerwca 2013 rokDodany: 2013-09-13 14:53:10
w sprawie przeprowadzenia I przetargu powołania komisji przetargowej oraz ustalenia warunków przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego położonej w obrębie Bierutów

Uchwała nr 72 /2013 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 19 czerwca 2013 rokDodany: 2013-09-13 15:16:28
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat oleśnicki

Uchwała nr 73 /2013 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 19 czerwca 2013 rokDodany: 2013-09-13 15:19:49
w sprawie upoważnienia Dyrektora PDPS w Ostrowinie do ubiegania się o dofinansowanie projektu pn. Każdy z nas kiedyś się zestarzeje... Program kompleksowej opieki nad osobami starszymi w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 - 2014 i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 - 2014 w związku z Programem PL07 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno - epidemiologicznych

Uchwała nr 74 /2013 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 19 czerwca 2013 rokDodany: 2013-09-16 10:56:10
w sprawie wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki działającej pod firmą Lotnisko Oleśnica spółka zoo z siedziba w Cieślach

Uchwała nr 75 /2013 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 11 lipca 2013 rokDodany: 2013-09-16 10:58:46
w sprawie przeprowadzenia II przetargu , powołania komisji przetargowej oraz ustalenia warunków przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego położonej w obrębie Twardogóra

Uchwała nr 76 /2013 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 11 lipca 2013 rokDodany: 2013-09-16 11:17:29
w sprawie przeprowadzenia I przetargu powołania komisji przetargowej oraz ustalenia warunków przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Powiatu Oleśnickiego położonych w obrębie Ostrowina

Uchwała nr 77 /2013 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 11 lipca 2013 rokDodany: 2013-09-16 11:19:11
zmieniająca uchwałę w sprawie planu dofinansowania w roku 2013 form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat oleśnicki.

Uchwała nr 78 /2013 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 11 lipca 2013 rokDodany: 2013-09-16 11:20:37
w sprawie przyznania pomocy zdrowotnej w formie zasiłków pieniężnych dla nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest powiat oleśnicki

Uchwała nr 79 /2013 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 11 lipca 2013 rokDodany: 2013-09-16 11:22:34
w sprawie nieodpłatnego przekazania sprzętu rehabilitacyjnego Powiatowemu Zespołowi Szpitali z siedzibą w Oleśnicy

Uchwała nr 80 /2013 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 18 lipca 2013 rokDodany: 2013-09-16 11:24:50
w sprawie zmiany uchwały nr 75/2013 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 11 lipca 2013 w sprawie przeprowadzenia II przetargu , powołania komisji przetargowej oraz ustalenia warunków przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego położonej w obrębie Twardogóra

Uchwała nr 81 /2013 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 18 lipca 2013 rokDodany: 2013-09-16 13:26:22
w sprawie zmiany uchwały nr 76/2013 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 11 lipca 2013 w sprawie przeprowadzenia I przetargu powołania komisji przetargowej oraz ustalenia warunków przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Powiatu Oleśnickiego położonych w obrębie Ostrowina

Uchwała nr 82 /2013 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 18 lipca 2013 rokDodany: 2013-09-16 13:28:52
w sprawie opinii dotyczącej zaliczenia Placu Kolejowego w Twardogórze na odcinku od ulicy 1 - go Maja do dz. nr 1/12 AM - 27 o dł. 0,27 km w miejscowości Twardogóra do kategorii drogi gminnej

Uchwała nr 83 /2013 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 18 lipca 2013 rokDodany: 2013-09-16 13:30:42
w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu na 2013

Uchwała nr 84 /2013 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 18 lipca 2013 rokDodany: 2013-09-16 13:32:29
w sprawie udzielenia pożyczki krótkoterminowej Powiatowemu Zespołowi Szpitali z siedzibą w Oleśnicy

Uchwała nr 85 /2013 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 1 sierpnia 2013 rokDodany: 2013-09-16 13:38:24
w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Skłodowskiej - Curie w Oleśnicy dzienników lekcyjnych wyłącznie w formie elektronicznej.

Uchwała nr 86 /2013 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 1 sierpnia 2013 rokDodany: 2013-09-16 14:05:48
w sprawie przeprowadzenia II przetargu powołania komisji przetargowej oraz ustalenia warunków przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego położonej w obrębie Jemielna

Uchwała nr 87 /2013 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 1 sierpnia 2013 rokDodany: 2013-09-16 14:14:58
w sprawie przeprowadzenia II przetargu , powołania komisji przetargowej oraz ustalenia warunków przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego , położonej w obrębie Bierutów

Uchwała nr 88 /2013 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 1 sierpnia 2013 rokDodany: 2013-09-16 14:28:47
w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki Komunalnej działającej pod firmą Lotnisko Oleśnica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Cieślach

Uchwała nr 89 /2013 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 1 sierpnia 2013 rokDodany: 2013-09-16 14:32:51
w sprawie upoważnienia Pana Jacka Przybyła - Zastępcy Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy do załatwiania spraw wynikających z ustawy o drogach publicznych

Uchwała nr 90 /2013 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 13 sierpnia 2013 rokDodany: 2013-09-16 14:34:47
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Oleśnickiego za pierwsze półrocze 2013 oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała nr 91 /2013 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 13 sierpnia 2013 rokDodany: 2013-09-16 15:04:24
w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego PZSZ z siedziba w Oleśnicy za pierwsze półrocze 2013

Uchwała nr 92 /2013 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 13 sierpnia 2013 rokDodany: 2013-09-16 15:05:35
w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy

Uchwała nr 93 /2013 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 22 sierpnia 2013 rokDodany: 2013-09-18 10:12:05
w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie dzienników lekcyjnych wyłącznie w formie elektronicznej

Uchwała nr 94 /2013 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 22 sierpnia 2013 rokDodany: 2013-09-18 10:13:16
w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów i absolwentów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Oleśnicki

Uchwała nr 95 /2013 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 22 sierpnia 2013 rokDodany: 2013-09-18 10:14:42
w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Twardogóra celem dofinansowania realizacji zadań wspólnych z zakresu kultury fizycznej i sportu

Uchwała nr 96 /2013 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 22 sierpnia 2013 rokDodany: 2013-09-18 11:34:36
w sprawie powierzenia zadań nauczyciela - doradcy metodycznego Pani Annie Kocik w Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy

Uchwała nr 97 /2013 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 22 sierpnia 2013 rokDodany: 2013-09-18 12:10:11
sprawie powierzenia zadań nauczyciela - doradcy metodycznego Pani Iwonie Palko w Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy

Uchwała nr 98 /2013 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 22 sierpnia 2013 rokDodany: 2013-09-18 12:11:21
sprawie powierzenia zadań nauczyciela - doradcy metodycznego Pani Kamili Stemplewskiej w Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy

Uchwała nr 99 /2013 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 22 sierpnia 2013 rokDodany: 2013-09-18 12:22:10
zmieniająca uchwałę nr 39/2013 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 7 marca 2013 w sprawie zawarcia umowy z Komendantem Wojewódzkim Policji we Wrocławiu w celu przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy

Uchwała nr 100 /2013 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 22 sierpnia 2013 rokDodany: 2013-09-18 12:24:08
w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego położonej w Ostrowinie przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jednostki samorządu terytorialnego

Uchwała nr 101 /2013 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 22 sierpnia 2013 rokDodany: 2013-09-18 12:32:08
w sprawie przeprowadzenia III przetargu powołania komisji przetargowej oraz ustalenia warunków przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego , położonej w obrębie Twardogóra

Uchwała nr 102 /2013 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 22 sierpnia 2013 rokDodany: 2013-09-18 13:17:06
w sprawie przeprowadzenia II przetargu powołania komisji przetargowej oraz ustalenia warunków przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Powiatu Oleśnickiego położonych w obrębie Ostrowina

Uchwała nr 103 /2013 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 2 września 2013 rokDodany: 2013-09-18 13:28:37
w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sycowie

Uchwała nr 104 /2013 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 2 wrzesnia 2013 rokDodany: 2013-09-18 13:57:18
w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy

Uchwała nr 105 /2013 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 2 wrzesnia 2013 rokDodany: 2013-09-18 14:01:05
w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Oleśnicy

Uchwała nr 106 /2013 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 12 wrzesnia 2013 rokDodany: 2013-09-18 14:03:54
w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego na rzecz Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy

Uchwała nr 107 /2013 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 12 wrzesnia 2013 rokDodany: 2013-09-18 14:08:58
w sprawie szczegółowych zasad opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2014

Uchwała nr 108 /2013 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 12 wrzesnia 2013 rokDodany: 2013-09-18 14:12:27
w sprawie opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oleśnickiego na lata 2014-2030

Uchwała nr 109 /2013 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 18 wrzesnia 2013 rokDodany: 2013-09-19 11:56:55
w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze dzienników lekcyjnych wyłącznie w formie elektronicznej

Uchwała nr 110 /2013 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 18 wrzesnia 2013 rokDodany: 2013-09-19 13:20:20
w sprawie przekazania samochodu marki Volkswagen model CARAVELLE na rzecz Specjalnego Ośrodka SZkolno - Wychowawczego im. Sybiraków w Oleśnicy , 56-40 Oleśnica, ul Wojska Polskiego 8

Uchwała nr 111 /2013 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 26 wrzesnia 2013 rokDodany: 2013-10-02 09:37:07
w sprawie przeprowadzenia III przetargu, powołania komisji przetargowej oraz ustalenia warunków przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego położonej w obrębie Jemielna

Uchwała nr 112 /2013 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 26 wrzesnia 2013 rokDodany: 2013-10-02 10:28:33
w sprawie przeprowadzenia III przetargu powołania komisji przetargowej oraz ustalenia warunków przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego położonej w obrębie Bierutów

Uchwała nr 113 /2013 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 26 wrzesnia 2013 rokDodany: 2013-10-02 10:31:21
w sprawie wyboru podmiotu do przeprowadzenia badania finansowego Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy za rok 2013

Uchwała nr 114 /2013 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 2 października 2013 rokDodany: 2013-10-24 12:43:42
w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2013

Uchwała nr 115 /2013 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 10 października 2013 rokDodany: 2013-10-24 12:46:59
w sprawie przeprowadzenia III przetargu , powołania komisji przetargowej oraz ustalenia warunków przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Powiatu Oleśnickiego położonych w obrębie Ostrowina

Uchwała nr 116 /2013 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 10 października 2013 rokDodany: 2013-10-24 12:54:32
w sprawie przeprowadzenia IV przetargu , powołania komisji przetargowej oraz ustalenia warunków przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego położonej w obrębie Twardogóra

Uchwała nr 117 /2013 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 10 października 2013 rokDodany: 2013-10-24 12:55:30
w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu na 2013 rok

Uchwała nr 118 /2013 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 17 października 2013 rokDodany: 2013-10-24 12:56:55
w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości , stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego położonej w Oleśnicy przy ul. Łąkowej

Uchwała nr 119 /2013 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 24 października 2013 rokDodany: 2013-11-07 13:07:02
w sprawie przyznania pomocy zdrowotnej w formie zasiłków pieniężnych dla nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat oleśnicki

Uchwała nr 120 /2013 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 24 października 2013 rokDodany: 2013-11-07 13:09:50
w sprawie nieodpłatnego przekazania w użyczenie Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Oleśnicy kotła gazowego kondensacyjnego de Dietrich MCA 90 wraz z automatyką pogodową

Uchwała nr 121 /2013 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 24 października 2013 rokDodany: 2013-11-07 13:11:55
w sprawie cofnięcia upoważnienia Pana Jacka Przybyła - Zastępcy Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy do załatwiania spraw wynikających z ustawy o drogach publicznych .

Uchwała nr 122 /2013 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 7 listopada 2013 rokDodany: 2013-11-15 13:38:43
w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2013rok

Uchwała nr 123 /2013 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 7 listopada 2013 rokDodany: 2013-11-15 13:53:46
w sprawie przeprowadzenia IV przetargu powołania komisji przetargowej oraz ustalenia warunków przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego położonej w obrębie Jemielna

Uchwała nr 124 /2013 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 14 listopada 2013 rokDodany: 2013-11-15 13:56:22
w sprawie przedłożenia projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleśnickiego na lata 2014 - 2030

Uchwała nr 125 /2013 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 14 listopada 2013 rokDodany: 2013-11-15 13:57:45
w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Powiatu Oleśnickiego na 2014 rok

Uchwała nr 126 /2013 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 21 listopada 2013 rokDodany: 2013-11-26 09:40:11
w sprawie przeprowadzenia V przetargu powołania komisji przetargowej oraz ustalenia warunków przetargu na sprzedaż z nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego położonej w obrębie Twardogóra

Uchwała nr 127 /2013 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 21 listopada 2013 rokDodany: 2013-12-05 11:36:22
w sprawie przekazania dotacji dla potrzeb Powiatowego Zespołu SZpitali z siedzibą w Oleśnicy

Uchwała nr 128 /2013 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 28 listopada 2013 rokDodany: 2013-12-05 11:37:31
w sprawie zmian uchwały budzetowej powiatu na 2013r

Uchwała nr 129 /2013 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 28 listopada 2013 rokDodany: 2013-12-05 11:39:23
w sprawie przeprowadzenia IV przetargu , powołania komisji przetargowej oraz ustalenia warunków przetargu na sprzedaz nieruchomości niezabudowanych stanowiących własnośc POwiatu OLesnickiego, położonych w obrebie Ostrowina

Uchwała nr 130 /2013 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 28 listopada 2013 rokDodany: 2013-12-05 11:41:01
w sprawie upoważnienia do konsolidacji zadłużenia Powiatu OLeśnickiego

Uchwała nr 131 /2013 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 9 grudnia 2013 rokDodany: 2013-12-10 13:56:04
nieodpłatnego przekazania Powiatowemu Domowi Pomocy Społecznej w Ostrowinie wyposażenia Automatycznej Centrali Cieplnej oraz 2 wytwornic pary zakupionych w ramach projektu pn.” Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 , Działanie 4.3 Poprawa jakości powietrza

Uchwała nr 132 /2013 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 9 grudnia 2013 rokDodany: 2013-12-10 14:06:21
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2014-2015 w obszarze Pomocy Społecznej

Uchwała nr 133 /2013 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 9 grudnia 2013 rokDodany: 2013-12-11 11:03:21
w sprawie wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa za dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sycowie poczas jego nieobecności

Uchwała nr 134 /2013 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 9 grudnia 2013 rokDodany: 2013-12-11 11:04:26
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie pomieszczeń Powiatowego Zespołu SZpitali z siedzibą w Olesnicy

Uchwała nr 135 /2013 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 9 grudnia 2013 rokDodany: 2013-12-11 12:58:50
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat oleśnicki

Uchwała nr 136 /2013 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 9 grudnia 2013 rokDodany: 2013-12-11 11:06:36
sporządzenia i podanie do publicznej widomości wykazu dla działki nr 11/6 AM 31 o pow. 1,778 ha częściowo zabudowanej budynkami użytkowymi, stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego, położonej w Sycowie przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego.

Uchwała nr 137 /2013 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 13 grudnia 2013 rokDodany: 2013-12-18 09:51:17
w sprawie zmian uchwały budzetowej powiatu na 2013r

Uchwała nr 138 /2013 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 13 grudnia 2013 rokDodany: 2013-12-18 09:52:47
w sprawie przyznania pomocy zdrowotnej w formie zasiłków pieniężnych dla nauczycieli ze szkół i oplacówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat oleśnicki

Uchwała nr 139 /2013 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 19 grudnia 2013 rokDodany: 2013-12-19 11:10:53
wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa za dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Oleśnicy podczas jego nieobecności

Uchwała nr 140 /2013 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 19 grudnia 2013 rokDodany: 2013-12-19 11:12:44
wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa za dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Twardogórze podczas jego nieobecności

Uchwała nr 141 /2013 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 19 grudnia 2013 rokDodany: 2013-12-19 11:13:38
powołania komisji konkursowej dla opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia Domu Pomocy Społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie na terenie powiatu oleśnickiego w latach 2014-2015

Uchwała nr 142 /2013 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 30 grudnia 2013 rokDodany: 2014-01-08 12:37:24
w sprawie przekazania nakładów inwestycyjnych na drogach powiatowych ZArządowi Dróg Powiatowych w Olesnicy

Uchwała nr 143 /2013 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 30 grudnia 2013 rokDodany: 2014-01-08 12:38:43
przekazania Zarządowi Dróg Powiatowych w Oleśnicy nakładów inwestycyjnych na dokumentację projektową dla inwestycji drogowych

Uchwała nr 144 /2013 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 30 grudnia 2013 rokDodany: 2014-01-15 10:29:02
w sprawie przekazania Zarządowi Dróg Powiatowych w OLesnicy nakładów inwestycyjnych dotyczących pomiarów geodezyjnych dla inwestycji drogowych.

Uchwała nr 145 /2013 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 30 grudnia 2013 rokDodany: 2014-01-08 12:41:10
wyboru oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia Domu Pomocy Społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie na terenie powiatu oleśnickiego

Uchwała nr 146 /2013 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 30 grudnia 2013 rokDodany: 2014-01-08 12:42:00
ustalenia wysokości odszkodowania na rzecz Elwiry Zuzanny Szponarskiej za działkę oznaczoną ewidencyjnie numerem 26/9 AM-94 o powierzchni 216 m2, który stał się własnością Powiatu Oleśnickiego na podstawie ostatecznej decyzji Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 23.08.2006 r., znak;GR.1.7234.9-5/2006

Uchwała nr 147 /2013 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 30 grudnia 2013 rokDodany: 2014-01-08 21:51:19
zmian uchwały budżetowej powiatu na 2013 r

Uchwała nr 148 /2013 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 30 grudnia 2013 rokDodany: 2014-01-15 10:27:33
zawarcia umowy nieodpłatnego użyczenia pomieszczenia stanowiącego własność Powiatu Olesnickiego , położonego w budynku stanowiącym siedzibę Starostwa Powiatowegow Olesnicy

Informację wytworzył: Anna Karbowska Data modyfikacji: 2014-01-15 10:29:28 Wersja do druku
Zobacz statystyki
Informację opublikował: Anna Karbowska Data utworzenia: 2013-08-01 10:13:31
Za informację odpowiada: Krzysztof Poślednik Liczba wyświetleń: 3373

Strona: 

  1 2  

Nast?pna strona