Strona główna | Aktualności | Biuletyn Informacji Publicznej | Skrzynka Podawcza | Dziennik Ustaw Woj. Dolnośląskiego | Monitor Polski | Dziennik Ustaw Czcionka: Aa Aa Aa

Wyszukaj informacje na stronie:

(wpisz conajmniej 3 znaki)


Zarządzenia Starosty Oleśnickiego 2016


Lista załączników:

Zarządzenie nr 1/2016Dodany: 2016-02-11 12:16:22
W sprawie ustalenia wytycznych do działalności w dziedzinie obrony cywilnej w 2016 roku

Zarządzenie Nr 1a/2016Dodany: 2017-01-11 15:16:14
W sprawie określenia wysokości zryczałtowanej kwoty za zakup okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym przy obsłudze monitorów ekranowych na rok 2016

Zarządzenie nr 2/2016Dodany: 2016-02-11 12:23:03
w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie powiatu oleśnickiego w roku 2016

Zarządzenie nr 3/2016Dodany: 2016-02-11 12:23:34
W sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie powiatu oleśnickiego w roku 2016

Zarządzenie nr 4/2016Dodany: 2016-02-11 12:24:04
W sprawie ustalenia „Wytycznych Starosty Oleśnickiego dotyczących zasad przygotowań obronnych ochrony zdrowia do działań w roku 2016 w przypadkach wystąpienia sytuacji kryzysowych , stanów nadzwyczajnych , zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”

Zarządzenie nr 5/2016Dodany: 2016-03-01 15:08:34
W sprawie powołania Komisji ds. wyboru Partnera do projektu przygotowanego w ramach konkursów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 10.2.1 oraz 10.2.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Zarządzenie nr 6/2016Dodany: 2016-03-07 14:36:40
w sprawie przyjęcia tekstu ogłoszenia informującego o możliwości zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w OLeśnicy

Zarządzenie nr 7/2016Dodany: 2016-03-14 10:25:14
W sprawie wykonywania zadań obronnych podmiotów leczniczych w ramach powszechnego obowiązku obrony w powiecie oleśnickim

Zarządzenie nr 8/2016Dodany: 2016-03-31 11:37:40
W sprawie przyjęcia tekstu ogłoszenia informującego o możliwości zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Oleśnicy

Zarządzenie nr 9/2016Dodany: 2016-04-21 15:22:56
W sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Oleśnicy

Zarządzenie nr 10/2016Dodany: 2016-04-22 13:57:37
W sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na czas nieoznaczony części nieruchomości Skarbu Państwa , będącej w trwałym zarządzie Sądu Rejonowego w Oleśnicy

Zarządzenie nr 11/2016Dodany: 2016-04-25 10:28:15
w sprawie zmiany zarządzenia nr 03/2015 z dnia 19 stycznia 2015 w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Zarządzenie nr 12/2016Dodany: 2016-05-17 12:48:57
W sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości niezabudowanej , stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Piszkawie oznaczonej jako działka nr 119/1 o pow. 0,0767 ha przeznaczonej do zamiany

Zarządzenie nr 13/2016Dodany: 2016-05-18 12:49:02
W sprawie powołania Zespołu ds. Wdrażania i Monitoringu Strategii Rozwoju Powiatu Oleśnickiego

Zarządzenie nr 14/2016Dodany: 2016-06-15 09:58:04
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: „Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły”

Zarządzenie nr 15/2016Dodany: 2016-06-28 13:24:13
W sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej

Zarządzenie nr 16/2016Dodany: 2016-07-08 10:32:04
w sprawie zmiany Zarządzenia Starosty Oleśnickiego Nr 29/2009 z dnia 30 czerwca 2009 w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Starostwa Powiatowego w Oleśnicy

Zarządzenie Nr 17/2016Dodany: 2016-07-15 07:57:52
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – Referat w Sycowie

Zarządzenie Nr 18/2016Dodany: 2016-07-22 09:19:35
w sprawie przeprowadzenia treningu systemu wczesnego ostrzegania na terenie powiatu oleśnickiego

Zarządzenie Nr 19/2016Dodany: 2016-07-26 09:34:02
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 03/2015 z dnia 19 stycznia 2015 w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Zarządzenie Nr 20/2016Dodany: 2016-09-07 13:54:23
w sprawie powołania komisji do oceny przydatności zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego Starostwa Powiatowego w Oleśnicy w roku 2016.

Zarządzenie Nr 21/2016Dodany: 2016-10-06 13:45:33
w sprawie zmiany zarządzenia starosty oleśnickiego nr 20/2006 z dnia 27 marca 2006r w sprawie instrukcji obiegu , kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy

Zarządzenie Nr 22/2016Dodany: 2016-10-12 08:48:09
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 43/2013 Starosty Powiatu Oleśnickiego z dnia 20 listopada 2013 r w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy

Zarządzenie Nr 23/2016Dodany: 2016-10-20 08:36:00
w sprawie zmiany zarządzenia nr 26/2002 Starosty Oleśnickiego z dnia 28 czerwca 2002 r w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Zarządzenie Nr 24/2016Dodany: 2016-10-14 12:01:44
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Komunikacji i Dróg

Zarządzenie Nr 25/2016Dodany: 2016-10-28 10:00:06
zmieniające zarządzenie nr 42 /2013 Starosty Oleśnickiego z dnia 20 listopada 2013 r w sprawie wewnętrznej organizacji Wydziałów Starostwa Powiatowego w Oleśnicy

Zarządzenie Nr 26/2016Dodany: 2016-11-18 12:51:14
W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod : „Zakup ambulansu ratunkowego typu C wraz z zabudową i wyposażeniem „

Zarządzenie Nr 27/2016Dodany: 2016-11-21 11:52:18
W sprawie ustalenia odpłatności za przygotowanie dziennika budowy

Zarządzenie Nr 28/2016Dodany: 2016-11-22 11:19:29
W sprawie zmiany zarządzenia Starosty Oleśnickiego nr 36/2014 z 29 września 2014r w sprawie procedury postępowania o zamówienie publiczne poniżej wyrażonej w złotówkach równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy

Zarządzenie Nr 29/2016Dodany: 2017-01-04 07:40:16
W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy

Zarządzenie Nr 30/2016Dodany: 2016-12-13 08:34:53
W sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji sprzętu i materiałów Obrony Cywilnej w powiatowym magazynie przeciwpowodziowym

Zarządzenie Nr 31/2016Dodany: 2016-12-20 10:02:00
W sprawie zorganizowania oraz wprowadzenia do eksploatacji systemu łączności radiowej Starosty Oleśnickiego

Informację wytworzył: Anna Karbowska Data modyfikacji: 2017-01-11 15:17:00 Wersja do druku
Zobacz statystyki
Informację opublikował: Anna Karbowska Data utworzenia: 2016-02-11 12:02:21
Za informację odpowiada: Krzysztof Poślednik Liczba wyświetleń: 2505