Strona główna | Aktualności | Biuletyn Informacji Publicznej | Skrzynka Podawcza | Dziennik Ustaw Woj. Dolnośląskiego | Monitor Polski | Dziennik Ustaw Czcionka: Aa Aa Aa

Wyszukaj informacje na stronie:

(wpisz conajmniej 3 znaki)


Nadanie uprawnień szkoły publicznej szkole niepublicznej


Nadanie uprawnień szkoły publicznej szkole niepublicznej


PODSTAWA PRAWNA:

Na podstawie art. 168 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.- Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r., poz. 59 ze zm.) 

NIEZBĘDNE DOKUMENTY:
Szkoły niepubliczne podstawowe i szkoły ponadpodstawowe mogą uzyskać uprawnienia szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności.
1) Podanie osoby prowadzącej szkołę niepubliczną o nadanie uprawnień szkoły publicznej
2) Do podania należy załączyć pozytywną opinię kuratora oświaty o spełnianiu przez szkołę następujących warunków:
-realizacji programów nauczania uwzględniających podstawy programowe,
-realizacji zajęć edukacyjnych w cyklu nie krótszym oraz w wymiarze nie niższym niż łączny wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych określony w ramowym planie nauczania szkoły publicznej danego typu,     
-stosowania zasad klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów
-prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania ustalonej dla szkół publicznych,
-w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - kształcenia w zawodach określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego,                                                                         
-zatrudniania nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli szkół publicznych.

OPŁATY: Nie pobiera się opłat

TERMIN:  Wydanie decyzji następuje w ciągu miesiąca

ODWOŁANIE: Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do kuratora oświaty, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Imię i nazwisko osoby załatwiającej sprawę: Małgorzata Bilska - Inspektor

Numer telefonu:(071) 314 01 22

Zatwierdził: Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Oleśnicy -Małgorzata Iwańska

 


Informację wytworzył: Katarzyna Chrzanowska Data modyfikacji: 2017-11-17 12:52:10 Wersja do druku
Zobacz statystyki
Informację opublikował: Katarzyna Chrzanowska Data utworzenia: 2013-07-18 13:13:49
Za informację odpowiada: Małgorzata Iwańska Liczba wyświetleń: 1746