Strona główna | Aktualności | Biuletyn Informacji Publicznej | Skrzynka Podawcza | Dziennik Ustaw Woj. Dolnośląskiego | Monitor Polski | Dziennik Ustaw Czcionka: Aa Aa Aa

Wyszukaj informacje na stronie:

(wpisz conajmniej 3 znaki)


Statystyki unikalnych odwiedzin za ostatnie 30 dni

09
VI
10
VI
11
VI
12
VI
13
VI
14
VI
15
VI
16
VI
17
VI
18
VI
19
VI
20
VI
21
VI
22
VI
23
VI
24
VI
25
VI
26
VI
27
VI
28
VI
29
VI
30
VI
01
VII
02
VII
03
VII
04
VII
05
VII
06
VII
07
VII
08
VII
09
VII

Unikalne wizyty ostatnie 30 dni: 47
Unikalne wizyty ostatnie 7 dni: 10
Unikalne wizyty dzisiaj: 1
Stronę wyświetlono łącznie: 2209

Zaświadczenie o samodzielności lokalu mieszkalnego, użytkowego, garażu


Zaświadczenie o samodzielności lokalu mieszkalnego, użytkowego, garażu, zostaje wydane na wniosek (druk do pobrania ) każdego, kto ma w tym interes prawny.

We wniosku należy podać:

  1. Dane identyfikacyjne wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwę instytucji oraz adres) oraz pełnomocnika, jeżeli działa w jego imieniu.
  2. Rok zakończenia budowy / przebudowy lokalu.
  3. Rodzaj lokalu, położenie pomieszczeń przynależnych oraz adres.
  4. Interes prawny jaki ma wnioskodawca w uzyskaniu zaświadczenia.

Do wniosku należy dołączyć:

  1. Rysunki z posiadanej dokumentacji lub szkice (czyli uproszczone rysunki), przedstawiające rzuty i przekroje lokali i pomieszczeń przynależnych, z jednoznacznym opisem pomieszczeń, opatrzone oświadczeniem właściciela, że przedstawiony stan jest aktualny, a po zakończeniu budowy/przebudowy nie zostały wprowadzone żadne zmiany, dodatkowo należy dołączyć:

o    dla lokali w budynkach nowo wzniesionych–  kopię pozwolenia na użytkowanie, zaświadczenia, zawiadomienia o zakończeniu budowy,

o    dla lokali przebudowanych po oddaniu do użytkowania budynku– kopię pozwolenia na budowę, zaświadczenia, zgłoszenia prowadzenia robót budowlanych,

  1. W przypadku braku ww. rysunków - inwentaryzację budowlaną odpowiedniej części budynku, wykonaną przez osobę z uprawnieniami budowlanymi lub szkice (czyli uproszczone rysunki) przedstawiające rzuty i przekroje lokali i pomieszczeń przynależnych, z jednoznacznym opisem pomieszczeń, opatrzone oświadczeniem właściciela, że przedstawiony stan jest aktualny, a po zakończeniu budowy/przebudowy nie zostały wprowadzone żadne zmiany. Szkice powinny być dodatkowo opatrzone oświadczeniem osoby posiadającej uprawnienia budowlane, że dany lokal spełnia wymogi art. 2 ust 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali  (jednolity tekst Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz. 903 z późniejszymi zmianami) i może służyć swemu przeznaczeniu.
  2. Pełnomocnictwo udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu wnioskodawcy – oryginał lub  urzędowo poświadczony odpis.
  3. Dowód zapłaty wymaganej opłaty skarbowej

Tryb odwoławczy:            Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia o samodzielności lokalu, stronie przysługuje zażalenie w terminie 7 dni od dnia jej doręczenia, do Wojewody Dolnośląskiego, za pośrednictwem Starosty Oleśnickiego.

Podstawy prawne:

·         Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U.  z 2018 r., poz. 2096, ze zm.).

·         Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 roku -  O własności lokali  (jednolity tekst  Dz. U. z 2018 r., Nr 80, poz. 716).

Opłata skarbowa

·         od zaświadczenia (za każde)  – 17 zł

·         za pełnomocnictwo  -  17 zł


Lista załączników:

Wniosek o zaświadczenie o samodzielności lokaluDodany: 2019-05-06 13:22:04

Informację wytworzył: Marta Balicka Data modyfikacji: 2019-05-06 13:22:04 Wersja do druku
Zobacz statystyki
Informację opublikował: Marta Balicka Data utworzenia: 2013-08-02 10:41:25
Za informację odpowiada: Renata Bernacka Liczba wyświetleń: 2209