Wydrukowano ze strony http://bip.powiat-olesnicki.pl - 2018

Uchwały Zarządu-rok 2018


Lista załączników (należy pobrać i wydrukować):

Uchwała nr 1/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 10 stycznia 2018 r.Dodany: 2018-01-11 10:15:40
w sprawie przyznania pomocy zdrowotnej w formie zasiłków pieniężnych dla nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat oleśnicki

Uchwała nr 2/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 10 stycznia 2018 r.Dodany: 2018-01-11 10:16:15
w sprawie udzielenia dotacji i zawarcia umowy z Miastem Oleśnica celem dofinansowania Biblioteki i Forum Kultury w Oleśnicy

Uchwała nr 3/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 10 stycznia 2018 r.Dodany: 2018-01-11 10:17:15
w sprawie wyboru oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2018 w zakresie: kultury, sztuki , ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego i udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych w roku 2018

Uchwała nr 4/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 10 stycznia 2018 r.Dodany: 2018-01-11 10:18:03
w sprawie analizy poniesionych w roku 2017 wydatków na wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Oleśnicki

Uchwała nr 5/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 10 stycznia 2018 r.Dodany: 2018-01-11 10:18:46
w sprawie uzgodnienia zawodów, w których kształci Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie

Uchwała nr 6/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 10 stycznia 2018 r.Dodany: 2018-01-11 10:19:34
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Reymonta w Bierutowie do Programu Erasmus + , Akcja 1. „Mobilność edukacyjna”, typ Akcji „Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego” tytuł projektu: ”Praktyka zagraniczna dla informatyków droga do europejskich kompetencji zawodowych” oraz udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi do reprezentowania i składania oświadczeń woli w ramach projektu

Uchwała nr 7/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 10 stycznia 2018 r.Dodany: 2018-01-11 10:20:18
w sprawie określenia miesięcznej stawki dotacji na jednego wychowanka niepublicznej placówki , na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju oraz na jednego ucznia szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej w roku budżetowym 2018

Uchwała nr 8/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 10 stycznia 2018 r.Dodany: 2018-01-11 10:21:10
w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej jednostek Powiatu Oleśnickiego na 2018 rok

Uchwała nr 9/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 10 stycznia 2018 r.Dodany: 2018-01-11 10:22:26
w sprawie opracowania planu finansowego budżetu Powiatu Oleśnickiego na 2018 rok

Uchwała nr 10/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 10 stycznia 2018 r.Dodany: 2018-01-11 10:23:07
w sprawie przekazania kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych , inspekcji i straży uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków

Uchwała nr 11/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 10 stycznia 2018 r.Dodany: 2018-01-11 10:23:53
w sprawie przekazania kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych , inspekcji i straży uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów , których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

Uchwała nr 12/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 10 stycznia 2018 r.Dodany: 2018-01-11 10:24:30
w sprawie opinii dotyczącej zaliczenia dróg położonych na terenie Miasta Oleśnica do kategorii dróg gminnych

Uchwała nr 13/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 10 stycznia 2018 r.Dodany: 2018-01-11 10:26:40
w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej części drogi nr 1571 D (działka nr 10/1 AM -43 obręb Oława ) – ul. Zwierzyniecka w Oławie

Uchwała nr 14/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 10 stycznia 2018 r.Dodany: 2018-01-11 10:27:18
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Oleśnicy

Uchwała nr 15/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 24 stycznia 2018 r.Dodany: 2018-01-25 15:26:49
w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu na 2018 rok

Uchwała nr 16/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 24 stycznia 2018 r.Dodany: 2018-01-25 15:27:28
w sprawie sporządzenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Oleśnicki w roku 2017

Uchwała nr 17/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 24 stycznia 2018 r.Dodany: 2018-01-25 15:29:14
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie do Programu Erasmus+, Akcja 1 „Mobilność edukacyjna”, typ Akcji „Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego” tytuł projektu:” ZSP bliżej Europy” oraz udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi do reprezentowania i składania oświadczeń woli w ramach projektu.

Uchwała nr 18/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 24 stycznia 2018 r.Dodany: 2018-01-25 15:30:32
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Sycowie do Programu Erasmus+, Akcja KA1 „Mobilność edukacyjna”, typ Akcji „Mobilność kadry edukacji szkolnej” tytuł projektu:” Kolejny krok do Europy” oraz udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi do reprezentowania i składania oświadczeń woli w ramach projektu.

Uchwała nr 19/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 24 stycznia 2018 r.Dodany: 2018-01-25 15:31:37
w sprawie przekazania Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych Bierutowie wyposażenia pracowni dydaktycznych zakupionego w ramach projektu pn .„Powiat oleśnicki dla rynku pracy" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Uchwała nr 20/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 24 stycznia 2018 r.Dodany: 2018-01-25 15:32:23
w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu części nieruchomości, przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego, położonej w Oleśnicy

Uchwała nr 21/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 24 stycznia 2018 r.Dodany: 2018-01-25 15:32:57
w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego, położonej w Oleśnicy, oznaczonej jako działka nr 2/75 AM-11, przeznaczonej w części do dzierżawy

Uchwała nr 22/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 24 stycznia 2018 r.Dodany: 2018-01-25 15:33:40
w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na rzecz OneFone S.A.w związku posadowieniem na nieruchomościach, stanowiących własność Powiatu Oleśnickiego sieci światłowodowej

Uchwała nr 23/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 24 stycznia 2018 r.Dodany: 2018-02-01 15:03:59
w sprawie wyboru oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2018 i udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych w roku 2018

Uchwała nr 24/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 1 lutego 2018 r.Dodany: 2018-02-12 14:53:04
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Skłodowskiej - Curie w Oleśnicy do Programu Erasmus+ „ Akcja 1. „Mobilność edukacyjna", typ Akcji „Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego",podakcja Job Shadowing tytuł projektu: „Międzynarodowa współpraca na rzecz wspierania mobilności zawodowych" oraz udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi do reprezentowania i składania oświadczeń woli w ramach projektu.

Uchwała nr 25/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 1 marca 2018 r.Dodany: 2018-03-07 12:52:34
w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu na 2018 rok

Uchwała nr 26/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 1 marca 2018 r.Dodany: 2018-03-07 12:53:31
w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości dla Orange Polska S.A z siedzibą w Warszawie , w celu doprowadzenia przyłączy telekomunikacyjnych do budynków jednostek oświatowych.

Uchwała nr 27/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 15 marca 2018 r.Dodany: 2018-03-21 09:12:20
w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu na 2018 rok

Uchwała nr 28/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 15 marca 2018 r.Dodany: 2018-03-16 09:46:56
w sprawie uzgodnienia zawodów, w których kształci Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Reymonta w Bierutowie

Uchwała nr 29/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 15 marca 2018 r.Dodany: 2018-03-16 09:48:04
w sprawie przeprowadzenia przetargu, powołania komisji przetargowej oraz ustalenia warunków przetargu na dzierżawę boksów garażowych położonych na części działki nr 2/75 AM-11 obręb Oleśnica, stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego

Uchwała nr 30/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 15 marca 2018 r.Dodany: 2018-03-16 09:48:48
w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego, położonej w Oleśnicy, oznaczonej jako działka nr 2/75 AM-11, przeznaczonej w części do dzierżawy.

Uchwała nr 31/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 15 marca 2018 r.Dodany: 2018-03-16 09:49:33
w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego, położonej w Jemielnej.

Uchwała nr 32/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 15 marca 2018 r.Dodany: 2018-03-16 09:50:19
w sprawie przeprowadzenia I przetargu, powołania komisji przetargowej oraz ustalenia warunków przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego, położonej w Oleśnicy przy ul. Armii Krajowej

Uchwała nr 33/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 15 marca 2018 r.Dodany: 2018-03-16 09:51:10
w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na rzecz Gminy Bierutów w związku z posadowieniem na nieruchomościach , stanowiących własność Powiatu Oleśnickiego sieci wodociągowej.

Uchwała nr 34/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 15 marca 2018 r.Dodany: 2018-03-19 09:36:08
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dyrektora Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy

Uchwała nr 35/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 22 marca 2018 r.Dodany: 2018-03-23 14:50:53
w sprawie przeprowadzenia III przetargu ustnego ograniczonego, powołania komisji przetargowej oraz ustalenia warunków przetargu na sprzedaż działek rolnych, stanowiących własność Powiatu Oleśnickiego, położonych w Bukowiu, Gmina Wilków.

Uchwała nr 36/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 28 marca 2018 r.Dodany: 2018-04-04 09:30:21
w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu na 2018 rok

Uchwała nr 37/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 28 marca 2018 r.Dodany: 2018-04-04 11:29:35
w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Oleśnickiego sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Oleśnickiego za 2017r

Uchwała nr 38/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 28 marca 2018 r.Dodany: 2018-04-04 11:41:32
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Oleśnickiego za 2017r

Uchwała nr 39/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 12 kwietnia 2018 r.Dodany: 2018-04-17 11:28:43
w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu na 2018 rok

Uchwała nr 40/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 12 kwietnia 2018 rDodany: 2018-04-26 12:53:19
w sprawie zawarcia umowy z Komendantem Wojewódzkim Policji we Wrocławiu w celu przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy.

Uchwała nr 41/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 12 kwietnia 2018 r.Dodany: 2018-04-13 11:55:23
w sprawie wyrażenia opinii dot. opracowania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie dolnośląskim na DK 25 w miejscowości Drołtowice w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych”.

Uchwała nr 42/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 26 kwietnia 2018 rDodany: 2018-04-27 11:36:38
w sprawie przyznania pomocy zdrowotnej w formie zasiłków pieniężnych dla nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych , dla których organem prowadzącym jest powiat oleśnicki.

Uchwała nr 43/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 26 kwietnia 2018 rDodany: 2018-04-27 11:37:22
w sprawie przyznania stypendiów dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Oleśnicki

Uchwała nr 44/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 26 kwietnia 2018 rDodany: 2018-04-27 11:38:32
w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu na 2018 rok.

Uchwała nr 45/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 26 kwietnia 2018 rDodany: 2018-05-07 08:57:26
w sprawie przekazania Radzie Powiatu Oleśnickiego rocznego sprawozdania finansowego Powiatu Oleśnickiego za 2017r

Uchwała nr 46/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 26 kwietnia 2018 rDodany: 2018-04-27 11:39:54
w sprawie aktualizacji miesięcznej kwoty dotacji na jednego wychowanka niepublicznej placówki, na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju oraz na jednego ucznia szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej w roku budżetowym 2018

Uchwała nr 47/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 26 kwietnia 2018 rDodany: 2018-04-27 11:40:37
w sprawie wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Bierutów o przekazanie w drodze darowizny własności nieruchomości , położonej w obrębie Jemielna, gmina Bierutów .

Uchwała nr 48/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 26 kwietnia 2018 rDodany: 2018-04-27 11:44:58
w sprawie przekazania Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych Międzyborzu wyposażenia pracowni dydaktycznych zakupionego w ramach projektu pn. „Powiat oleśnicki dla rynku pracy”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Uchwała nr 49/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 17 maja 2018 rDodany: 2018-05-18 08:37:37
w sprawie przeprowadzenia przetargu, powołania komisji przetargowej oraz ustalenia warunków przetargu na dzierżawę boksów garażowych położonych na części działki nr 2/75 AM-11 obręb Oleśnica, stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego

Uchwała nr 50/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 17 maja 2018 rDodany: 2018-05-18 08:40:29
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na obszarze Gminy Dobroszyce.

Uchwała nr 51/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 17 maja 2018 rDodany: 2018-05-18 08:41:22
w sprawie zmiany uchwały numer 90/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy.

Uchwała nr 52/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 17 maja 2018 rDodany: 2018-05-23 08:42:55
w sprawie powierzenia kancelarii brokerskiej Supra Brokers Sp.z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Powiatu oleśnickiego wraz z jednostkami organizacyjnymi.

Uchwała nr 53/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 29 maja 2018 rDodany: 2018-06-05 14:25:54
w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu na 2018 rok

Uchwała nr 54/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 29 maja 2018 rDodany: 2018-05-30 09:01:00
w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki , ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn.”Twardogóra Dzieciom Świata”

Uchwała nr 55/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 29 maja 2018 rDodany: 2018-05-30 09:01:41
w sprawie wyznaczenia dwóch przedstawicieli Zarządu Powiatu do Komisji Inwentaryzacyjnej

Uchwała nr 56/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 14 czerwca 2018 rDodany: 2018-06-14 13:33:23
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w roku 2018 w zakresie: Ochrona wód i brzegów przed zanieczyszczeniem , zwalczanie kłusownictwa wodnego oraz nielegalnego obrotu rybami na terenie Powiatu Oleśnickiego

Uchwała nr 57/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 14 czerwca 2018 Dodany: 2018-06-14 13:34:25
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w roku 2018 w zakresie: edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży

Uchwała nr 58/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 14 czerwca 2018 Dodany: 2018-06-14 13:35:09
w sprawie udzielenia upoważnienia panu Jackowi Stali, dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Oleśnickiego w związku z realizacją projektu pn.: „Czas na zawodowców” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 (10 Oś Priorytetowa – Edukacja, Działanie 10.4 – Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy 10.4.1 - Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne )

Uchwała nr 59/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 14 czerwca 2018 Dodany: 2018-06-14 13:35:47
w sprawie udzielenia upoważnienia pani Beacie Mazurek, dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Oleśnickiego w związku z realizacją projektu pn.: „Czas na zawodowców” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 (10 Oś Priorytetowa – Edukacja, Działanie 10.4 – Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy 10.4.1 - Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne )

Uchwała nr 60/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 14 czerwca 2018 Dodany: 2018-07-10 12:38:34
w sprawie realizacji projektu „Wiedza+praktyka=Twój sukces w zawodzie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w partnerstwie z firmą GAMMA D. Didiuk i M. Wasilewski Spółka Jawna z siedzibą w Warszawie

Uchwała nr 61/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 14 czerwca 2018 Dodany: 2018-07-10 12:39:50
w sprawie realizacji projektu „Zawodowy pakiet startowy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w partnerstwie z firmą GAMMA D. Didiuk i M. Wasilewski Spółka Jawnaz siedzibą w Warszawie

Uchwała nr 62/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 14 czerwca 2018 Dodany: 2018-07-10 12:42:10
w sprawie realizacji projektu „Wsparcie na zawodowym starcie!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Uchwała nr 63/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 28 czerwca 2018Dodany: 2018-07-11 09:33:15
w sprawie powołania komisji konkursowej, opiniującej oferty złożone na realizację zadania publicznego w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w roku 2018 w obszarze: ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w zakresie: Ochrona wód i brzegów przed zanieczyszczeniem, zwalczanie kłusownictwa wodnego oraz nielegalnego obrotu rybami na terenie Powiatu Oleśnickiego

Uchwała nr 64/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 28 czerwca 2018Dodany: 2018-07-11 09:36:50
w sprawie powołania komisji konkursowej, opiniującej oferty złożone na realizację zadania publicznego w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w roku 2018 w obszarze : ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w zakresie: Edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży

Uchwała nr 65/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 28 czerwca 2018 Dodany: 2018-07-10 12:43:34
w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu na 2018r

Uchwała nr 66/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 28 czerwca 2018Dodany: 2018-07-10 12:44:45
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat oleśnicki

Uchwała nr 67/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 28 czerwca 2018Dodany: 2018-07-10 12:45:58
w sprawie przeprowadzenia II przetargu, powołania komisji przetargowej oraz ustalenia warunków przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego, położonej w Oleśnicy przy ul. Armii Krajowej

Uchwała nr 68/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 28 czerwca 2018Dodany: 2018-07-10 12:48:58
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na obszarze Gminy Syców

Uchwała nr 69/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 12 lipca 2018Dodany: 2018-07-16 09:45:35
w sprawie przyznania pomocy zdrowotnej w formie zasiłków pieniężnych dla nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat oleśnicki.

Uchwała nr 70/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 12 lipca 2018Dodany: 2018-07-16 09:46:33
w sprawie przeprowadzenia I przetargu, powołania komisji przetargowej oraz ustalenia warunków przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego, położonej w Jemielnej

Uchwała nr 71/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 12 lipca 2018Dodany: 2018-07-16 09:48:19
w sprawie wyboru oferty w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w roku 2018 w zakresie : Ochrona wód i brzegów przed zanieczyszczeniem , zwalczanie kłusownictwa wodnego oraz nielegalnego obrotu rybami na terenie Powiatu Oleśnickiego

Uchwała nr 72/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 12 lipca 2018Dodany: 2018-07-16 09:49:42
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w roku 2018 w zakresie : edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży

Uchwała nr 73/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 19 lipca 2018Dodany: 2018-07-20 09:08:42
w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu na 2018 rok

Uchwała nr 74/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 19 lipca 2018Dodany: 2018-07-19 14:36:50
w sprawie powierzenia zadań nauczyciela - doradcy metodycznego Pani Ryszardzie Wiśniewskiej -Paluch w Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy

Uchwała nr 75/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 19 lipca 2018Dodany: 2018-07-19 14:37:36
w sprawie powierzenia zadań nauczyciela - doradcy metodycznego Pani Lidii Sikorze w Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy.

Uchwała nr 76/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 19 lipca 2018Dodany: 2018-07-19 14:38:27
w sprawie powierzenia zadań nauczyciela - doradcy metodycznego Pani Annie Kocik w Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy

Uchwała nr 77/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 19 lipca 2018Dodany: 2018-07-19 14:39:10
w sprawie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 22/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 24 stycznia 2018r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na rzecz OneFone S.A. w związku posadowieniem na nieruchomościach, stanowiących własność Powiatu Oleśnickiego sieci światłowodowej.

Uchwała nr 78/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 9 sierpnia 2018Dodany: 2018-08-14 10:00:15
w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu na rok 2018

Uchwała nr 79/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 9 sierpnia 2018Dodany: 2018-08-14 10:00:56
w sprawie zawarcia umowy z Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy w celu przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej,

Uchwała nr 80/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 9 sierpnia 2018Dodany: 2018-08-14 10:02:23
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Oleśnickiego za pierwsze półrocze 2018 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Uchwała nr 81/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 9 sierpnia 2018Dodany: 2018-08-14 10:03:10
w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy za pierwsze półrocze 2018 r

Uchwała nr 82/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 9 sierpnia 2018Dodany: 2018-08-20 08:51:51
w sprawie powołania komisji konkursowej, opiniującej oferty złożone na realizację zadania publicznego w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w roku 2018 w obszarze: ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w zakresie: Edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży.

Uchwała nr 83/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 29 sierpnia 2018Dodany: 2018-08-31 09:08:19
w sprawie przyznania stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej dla uczniów i absolwentów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Oleśnicki

Uchwała nr 84/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 29 sierpnia 2018rDodany: 2018-08-31 14:27:43
w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów i absolwentów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Oleśnicki

Uchwała nr 85/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 29 sierpnia 2018rDodany: 2018-08-31 09:09:16
w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę majątku ruchomego przez Zespół Placówek Specjalnych w Oleśnicy

Uchwała nr 86/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 29 sierpnia 2018rDodany: 2018-08-31 09:10:05
w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze

Uchwała nr 87/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 29 sierpnia 2018rDodany: 2018-08-31 09:10:43
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze.

Uchwała nr 88/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 29 sierpnia 2018rDodany: 2018-09-03 09:11:06
w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu na rok 2018

Uchwała nr 89/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 29 sierpnia 2018rDodany: 2018-08-31 09:12:06
w sprawie upoważnienia Pana Waldemara Grzędziaka – dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnicy do składania oświadczeń woli

Uchwała nr 90/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 29 sierpnia 2018rDodany: 2018-08-31 09:12:47
w sprawie wyboru oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w roku 2018 w zakresie : ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w zakresie : Edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży

Uchwała nr 91/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 29 sierpnia 2018rDodany: 2018-08-31 09:13:26
w sprawie udzielenia upoważnienia pani Marzenie Graczyk – dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy do reprezentowania Powiatu Oleśnickiego w postępowaniu wieczystoskargowym dotyczącym wpisu prawa własności, na rzecz Powiatu Oleśnickiego, działka nr 28/1 AM 25 obręb Syców o powierzchni 0,0932 ha, która stanowi istniejąca ulicę Daszyńskiego w Sycowie

Uchwała nr 92/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 29 sierpnia 2018rDodany: 2018-08-31 09:14:07
w sprawie przeprowadzenia II przetargu, powołania komisji przetargowej oraz ustalenia warunków przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego, położonej w Jemielnej

Uchwała nr 93/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 29 sierpnia 2018rDodany: 2018-08-31 09:15:00
w sprawie upoważnienia Pani Doroty Bachor – pełniącej obowiązki dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze do składania oświadczeń woli.

Uchwała nr 94/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 7 września 2018rDodany: 2018-09-10 09:57:09
w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu na rok 2018

Uchwała nr 95/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 7 września 2018rDodany: 2018-09-10 09:59:15
w spawie opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oleśnickiego na lata 2019-2031

Uchwała nr 96/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 7 września 2018rDodany: 2018-09-10 10:00:31
w sprawie szczegółowych zasad opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2019 r

Uchwała nr 97/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 7 września 2018rDodany: 2018-09-10 10:01:20
w sprawie pełnienia przez Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy roli Beneficjenta/Projektodawcy w zakresie realizacji projektów w ramach Programów Operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020

Uchwała nr 98/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 7 września 2018rDodany: 2018-09-10 10:02:25
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Skłodowskiej – Curie w Oleśnicy do Programu Erasmus+, Akcja KA2.”Partnerstwa Strategiczne w sektorze Edukacji Szkolnej „ tytuł projektu : Europejski sen – od unii monetarnej do wspólnych wartości” oraz udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi do reprezentowania i składania oświadczeń woli w ramach projektu

Uchwała nr 99/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 7 września 2018rDodany: 2018-09-10 10:03:37
w sprawie przeprowadzenia III przetargu, powołania komisji przetargowej oraz ustalenia warunków przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego, położonej w Oleśnicy przy ul. Armii Krajowej

Uchwała nr 100/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 20 września 2018rDodany: 2018-09-21 09:54:27
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na obszarze Gminy Bierutów

Uchwała nr 101/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 20 września 2018rDodany: 2018-09-21 09:56:04
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na obszarze Gminy Twardogóra

Uchwała nr 102/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 20 września 2018rDodany: 2018-09-21 09:57:04
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Sycowie do Programu Erasmus+ , Akcja A2 „Partnerstwa współpracy szkół „ tytuł projektu : „Las 3.0 - nasze dziedzictwo naturalne” oraz udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi do reprezentowania i składania oświadczeń woli w ramach projektu

Uchwała nr 103/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 27 września 2018rDodany: 2018-10-02 12:35:35
w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu na rok 2018

Uchwała nr 104/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 27 września 2018rDodany: 2018-10-02 12:39:24
w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego, położonej w Oleśnicy, oznaczonej jako działka nr 2/75 AM-11, przeznaczonej w części do dzierżawy

Uchwała nr 105/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 27 września 2018rDodany: 2018-10-02 12:40:08
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Sycowie do projektu w ramach konkursu grantowego Narodowego Banku Polskiego na realizację wydarzenia szkolnego pod hasłem „My Polacy – niepodlegli, przedsiębiorczy” tytuł projektu „Niepodległa czy walcząca” oraz udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi do reprezentowania i składania oświadczeń woli w ramach projektu

Uchwała nr 106/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 4 października 2018rDodany: 2018-10-08 13:10:35
w sprawie przekazania Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy wyposażenia pracowni dydaktycznych zakupionego w ramach projektu pn. „Uczę się zawodowo - buduję swoją przewagę konkurencyjną na rynku pracy" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Uchwała nr 107/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 4 października 2018rDodany: 2018-10-09 08:48:22
w sprawie przekazania Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych w Twardogórze wyposażenia pracowni. dydaktycznych zakupionego w ramach projektu pn. „Powiat oleśnicki dla rynku pracy" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Uchwała nr 108/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 4 października 2018rDodany: 2018-10-08 13:12:02
w sprawie przekazania Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie wyposażenia pracowni dydaktycznych zakupionego w ramach projektu pn. „Powiat oleśnicki dla rynku pracy" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Uchwała nr 109/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 4 października 2018rDodany: 2018-10-08 13:13:09
w sprawie przekazania Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych Bierutowie wyposażenia pracowni dydaktycznych zakupionego w ramach projektu pn. „Powiat oleśnicki dla rynku pracy" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Uchwała nr 110/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 4 października 2018rDodany: 2018-10-08 13:46:23
w sprawie przekazania I Liceum Ogólnokształcącemu w Oleśnicy doposażenia pracowni dydaktycznej zakupionego w ramach projektu pn. „Podniesienie jakości edukacji w liceach ogólnokształcących w Oleśnicy" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Uchwała nr 111/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 4 października 2018rDodany: 2018-10-08 13:47:18
w sprawie przekazania II Liceum Ogólnokształcącemu w Oleśnicy tablicy multimedialnej z modułem WiFi i głośnikami oraz projektora zakupionego w ramach projektu pn. „Podniesienie jakości edukacji w liceach ogólnokształcących w Oleśnicy" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Uchwała nr 112/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 4 października 2018rDodany: 2018-10-08 13:52:14
w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę majątku ruchomego dla Społecznej Straży Rybackiej w Oleśnicy

Uchwała nr 113/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 4 października 2018rDodany: 2018-10-08 13:58:41
w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę majątku ruchomego dla Społecznej Straży Rybackiej w Oleśnicy

Uchwała nr 114/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 4 października 2018rDodany: 2018-10-08 14:00:49
w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę majątku ruchomego dla Społecznej Straży Rybackiej w Oleśnicy

Uchwała nr 115/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 4 października 2018rDodany: 2018-10-08 14:04:59
w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę majątku ruchomego dla Społecznej Straży Rybackiej w Oleśnicy

Uchwała nr 116/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 4 października 2018rDodany: 2018-10-08 14:09:07
w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę majątku ruchomego dla Społecznej Straży Rybackiej w Oleśnicy

Uchwała nr 117/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 4 października 2018rDodany: 2018-10-08 14:10:11
w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę majątku ruchomego dla Społecznej Straży Rybackiej w Oleśnicy

Uchwała nr 118/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 4 października 2018rDodany: 2018-10-08 14:11:08
w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę majątku ruchomego dla Powiatowego Zrzeszenia Pszczelarzy w Oleśnicy

Uchwała nr 119/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 11 października 2018rDodany: 2018-10-17 11:55:40
w sprawie wniosku do Przewodniczącego Rady Powiatu o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Oleśnickiego

Uchwała nr 120/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 11 października 2018rDodany: 2018-10-17 11:56:34
w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego, położonej w Bukowiu

Uchwała nr 121/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 18 października 2018rDodany: 2018-10-22 09:28:10
w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu na rok 2018

Uchwała nr 122/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 18 października 2018rDodany: 2018-10-22 09:29:52
w sprawie przeprowadzenia I przetargu , powołania komisji przetargowej oraz ustalenia warunków przetargu na dzierżawę boksów garażowych położonych na części działki nr 2/75 AM – 11 obręb Oleśnica, stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego

Uchwała nr 123/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 18 października 2018rDodany: 2018-10-22 09:31:12
w sprawie przeprowadzenia III przetargu , powołania komisji przetargowej oraz ustalenia warunków przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej , stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego , położonej w Jemielnej

Uchwała nr 124/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 23 października 2018rDodany: 2018-10-30 09:26:46
w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu na rok 2018

Uchwała nr 125/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 23 października 2018rDodany: 2018-10-29 11:24:14
w sprawie określenia poziomu szczegółowości projektów planów finansowych jednostek budżetowych powiatu oleśnickiego

Uchwała nr 126/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 23 października 2018rDodany: 2018-10-29 11:25:15
w sprawie przyznania pomocy zdrowotnej w formie zasiłków pieniężnych dla nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat oleśnicki.

Uchwała nr 127/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 23 października 2018rDodany: 2018-10-29 11:26:22
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu oleśnickiego w 2019 r

Uchwała nr 128/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 23 października 2018rDodany: 2018-10-29 11:27:13
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu oleśnickiego w 2019 r

Uchwała nr 129/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 23 października 2018rDodany: 2018-10-29 11:28:09
w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości , stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego , położonej w Ostrowinie, oznaczonej jako działka nr 65 AM – 2 , przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Uchwała nr 130/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 23 października 2018rDodany: 2018-10-29 11:29:03
w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości , stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego , położonej w Ostrowinie, oznaczonej jako działka nr 211/9 AM – 2 , przeznaczonej do dzierżawy w trybie przetargowym

Uchwała nr 131/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 31 października 2018rDodany: 2018-11-05 10:33:15
w sprawie przekazania Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych w Bierutowie wyposażenia pracowni dydaktycznych zakupionego w ramach projektu pn.”Powiat oleśnicki dla rynku pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Uchwała nr 132/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 31 października 2018rDodany: 2018-11-05 10:34:03
w sprawie przekazania Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych w Twardogórze wyposażenia pracowni dydaktycznych zakupionego w ramach projektu pn.”Powiat oleśnicki dla rynku pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Uchwała nr 133/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 7 listopada 2018rDodany: 2018-11-15 09:37:37
w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu na rok 2018

Uchwała nr 134/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 7 listopada 2018rDodany: 2018-11-08 13:11:50
w sprawie zmiany uchwały numer 90/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy

Uchwała nr 135/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 7 listopada 2018rDodany: 2018-11-08 13:12:37
w sprawie przeprowadzenia I przetargu, powołania komisji przetargowej oraz ustalenia warunków przetargu na dzierżawę działki nr 211/9 AM-2, stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego, położonej w Ostrowinie

Uchwała nr 136/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 7 listopada 2018rDodany: 2018-11-08 13:13:22
w sprawie odstąpienia od przetargu na dzierżawę działki nr 65 AM-2, obręb Ostrowina, stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego

Uchwała nr 137/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 7 listopada 2018rDodany: 2018-11-08 13:14:12
w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na rzecz MGK Sp. z o. o. w związku posadowieniem na części nieruchomości, stanowiącej współwłasność Powiatu Oleśnickiego i Gminy Miasto Oleśnica przyłącza ciepłowniczego do budynku mieszkalnego przy ul. Krótkiej 2 w Oleśnicy

Uchwała nr 138/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 7 listopada 2018rDodany: 2018-11-08 13:16:06
w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości zabudowanej, przeznaczonej do oddania w użyczenie stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego, położonej w Miłowicach

Uchwała nr 139/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 15 listopada 2018rDodany: 2018-11-21 09:10:45
w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleśnickiego na lata 2019 – 2031.

Uchwała nr 140/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 15 listopada 2018rDodany: 2018-11-21 09:16:59
w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Powiatu Oleśnickiego na 2019r.

Uchwała nr 141/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 15 listopada 2018rDodany: 2018-11-21 09:17:51
w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu na rok 2018

Uchwała nr 142/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 15 listopada 2018rDodany: 2018-11-21 09:18:37
w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości – działka nr 36/3 AM – 15, położonej w Bierutowie stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego , przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Uchwała nr 143/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 15 listopada 2018rDodany: 2018-11-21 09:19:33
w sprawie zmieniająca uchwałę nr 79/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 09 sierpnia 2018r w sprawie zawarcia umowy z Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy w celu przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej

Uchwała nr 144/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 28 listopada 2018rDodany: 2018-12-12 11:30:50
w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu na rok 2018

Uchwała nr 145/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 28 listopada 2018rDodany: 2018-11-28 15:33:07
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2019 w obszarze Pomocy Społecznej

Uchwała nr 146/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 28 listopada 2018rDodany: 2018-11-29 12:56:44
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2019 w obszarze pomocy społecznej, pn. „Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie na terenie powiatu oleśnickiego o liczbie 32 miejsc" oraz „Prowadzenie specjalistycznej poradni rodzinnej na terenie powiatu oleśnickiego"

Uchwała nr 147/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 28 listopada 2018rDodany: 2018-11-29 12:59:06
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu oleśnickiego w 2019r

Uchwała nr 148/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 28 listopada 2018rDodany: 2018-12-12 11:35:39
w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie prac remontowych oraz budowlanych na nieruchomości pozostającej w trwałym zarządzie Zespołu Placówek Specjalnych w Oleśnicy

Uchwała nr 149/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 5 grudnia 2018rDodany: 2018-12-13 09:07:33
w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu na rok 2018

Uchwała nr 150/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 5 grudnia 2018rDodany: 2018-12-13 09:14:14
w sprawie przyznania pomocy zdrowotnej w formie zasiłków pieniężnych dla nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych , dla których organem prowadzącym jest powiat oleśnicki

Uchwała nr 151/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 10 grudnia 2018rDodany: 2018-12-13 09:15:22
w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu na rok 2018

Uchwała nr 152/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 10 grudnia 2018rDodany: 2018-12-13 09:17:20
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na obszarze Gminy Bierutów

Uchwała nr 153/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 19 grudnia 2018rDodany: 2018-12-19 14:54:48
w sprawie przekazania dotacji dla potrzeb Powiatowego Zespołu Szpitali z siedziba w Oleśnicy

Uchwała nr 154/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 27 grudnia 2018rDodany: 2019-01-04 08:14:53
w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu na rok 2018

Uchwała nr 155/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 27 grudnia 2018rDodany: 2019-01-02 14:43:59
w sprawie wyboru oferty w otwartym konkursie na wsparcie realizacji zadania publicznego w roku 2019 w obszarze pomocy społecznej, pn. „Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie na terenie powiatu oleśnickiego o liczbie 32 miejsc” oraz „Prowadzenie specjalistycznej poradni rodzinnej na terenie powiatu Oleśnickiego”


Informację wytworzył: Anna Karbowska Data modyfikacji: 2019-01-04 08:15:31
Informację opublikował: Anna Karbowska Data utworzenia: 2018-01-09 09:33:14
Za informację odpowiada: Piotr Kwaśny Liczba wyświetleń: 7290