Strona główna | Aktualności | Biuletyn Informacji Publicznej | Skrzynka Podawcza | Dziennik Ustaw Woj. Dolnośląskiego | Monitor Polski | Dziennik Ustaw | Deklaracja Dostępności Czcionka: Aa Aa Aa

Wyszukaj informacje na stronie:

(wpisz conajmniej 3 znaki)


Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej


Starostwo Powiatowe w Oleśnicy  informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255) Powiat Oleśnicki od dnia 1 stycznia 2016 r. realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej. W związku z art. 9 ust. 2 i 3 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej Starosta Oleśnicki  ustalił na terenie Powiatu oleśnickiego cztery punkty  pomocy prawnej, w których od 1 stycznia 2016 r. jest  udzielana nieodpłatnie pomoc dla  osób uprawnionych, określonych w.w ustawą. Punkty te są umiejscowione w lokalach pozostających  w  zasobach powiatu  i  gmin.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej nr 1 został   usytuowany w budynku  Starostwa Powiatowego w Oleśnicy, przy ul. Słowackiego 10, pok.211a , natomiast pozostałe trzy punkty zostały zlokalizowane w gminnych  lokalach, na  podstawie  zawartych porozumień : punkt nr 2 - na terenie gminy Syców , punkt nr 3 - na terenie gminy Bierutów, punkt nr 4 - na terenie gminy Twardogóra.
 
Punkt nr 1 został powierzony do prowadzenia radcom prawnym, a punkt nr 2 adwokatom, na mocy porozumienia z dnia 30.10.2015 r. zawartego przez Powiat oleśnicki  z  Okręgową Izbą Radców Prawnych oraz Okręgową Radą Adwokacką .

Punkty nr  3 i 4 zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 5 sierpnia o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej ( Dz.U z 2015r, poz. 1255) Powiat oleśnicki powierzył  do prowadzenia organizacjom pozarządowym prowadzącym  działalnośc  pożytku publicznego wyłonionym w otwartym konkursie ofert.

HARMONOGRAM PRACY PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE POWIATU OLEŚNICKIEGO W 2016r
 
Punkt nr 1  - mieści się w  Starostwie Powiatowym w Oleśnicy – 56-400 Oleśnica ul. Słowackiego 10, pok.211 a. Prowadzony jest przez radców prawnych.
Godziny otwarcia:
poniedziałek  godz. 8.00-12.00
wtorek           godz.12.00-16.00
środa             godz. 8.00-12.00
czwartek        godz. 8.00-12.00
piątek            godz. 8.00-12.00

Punkt nr 2 - znajduje się w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w Sycowie, 56-500 Syców ul. Wrocławska 8. Punkt ten prowadzą adwokaci.

Godziny otwarcia:
od poniedziałku do piątku w godzinach   11.00 -15.00

Punkt nr 3 - mieści się w  Urzędzie Miasta i Gminy w Bierutowie , 56-420 Bierutów, ul. Moniuszki 12. Prowadzony przez organizację pozarządową wyłonioną w otwartym konkursie ofert:„Fundacja Badań nad Prawem” z Wrocławia .Nieodpłatną  pomoc prawną  w tym punkcie świadczą  adwokaci i radcy  prawni.

Godziny otwarcia:
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 12.00

Punkt nr 4 znajduje się w Gminnym Ośrodku   Sportu i Rekreacji w Twardogórze , 56-416   Twardogóra ul.1 Maja 2. Prowadzony  przez organizację pozarządową, wyłonioną w otwartym konkursie ofert : „Fundacja Świat z Uśmiechem” z Oleśnicy  - nieodpłatną  pomoc prawną w tym punkcie  świadczą adwokaci i radcy prawni.

Godziny otwarcia:
poniedziałek godz.12.00-16.00
wtorek           godz.12.00-16.00
środa            godz.12.00-16.00
czwartek       godz. 8.00-12.00
piątek            godz. 8.00-12.00

Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:
- młodzież do 26 roku życia,
- osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
- seniorzy po ukończeniu 65 lat,
- osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
- kombatanci,
- weterani,
- zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Nieodpłatna pomoc prawna będzie obejmować:
-poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach ,
-wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
-pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym,
-sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika  z urzędu.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmie spraw:
-podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
-z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
-związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do  rozpoczęcia tej działalności.

Dokumenty potwierdzające uprawnienia do  nieodpłatnej pomocy prawnej:
 
1)  seniorzy po 65 r. ż. i młodzież do 26 r. ż.  – dokument stwierdzający tożsamość;
2)  posiadacze Karty Dużej Rodziny – ważna Karta Dużej Rodziny;
3)  osoby, które otrzymały świadczenie z pomocy społecznej – oryginał albo odpis decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenie o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (świadczenie w postaci interwencji kryzysowej, pracy socjalnej, poradnictwa, uczestnictwa w zajęciach klubu samopomocy, klubu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, schronienia w formie ogrzewalni i noclegowni, sprawienia pogrzebu, a także przyznanie biletu kredytowanego);
4)  kombatanci – zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
5)  weterani – ważna legitymacja weterana albo legitymacja weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;
6)  osoby zagrożone lub poszkodowane w wyniku katastrofy naturalnej, klęski żywiołowej lub awarii technicznej – oświadczenie, że w wyniku wystąpienia katastrofy naturalnej, klęski żywiołowej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty.
 
 Więcej informacji nt. zasad udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/

Informację wytworzył: Anna Karbowska Data modyfikacji: 2020-03-31 08:57:58 Wersja do druku
Zobacz statystyki
Informację opublikował: Anna Karbowska Data utworzenia: 2015-11-04 11:27:13
Za informację odpowiada: Krzysztof Poślednik Liczba wyświetleń: 5202

Strona: 

  1 2 3  

Nast?pna strona