Strona główna | Aktualności | Biuletyn Informacji Publicznej | Skrzynka Podawcza | Dziennik Ustaw Woj. Dolnośląskiego | Monitor Polski | Dziennik Ustaw | Deklaracja Dostępności Czcionka: Aa Aa Aa

Wyszukaj informacje na stronie:

(wpisz conajmniej 3 znaki)


Uchwały Zarządu - rok 2014


Lista załączników:

Uchwała nr 1/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 14 stycznia 2014 rokuDodany: 2014-01-20 10:13:41
przekazania kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych , inspekcji i straży uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków,

Uchwała nr 2/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 14 stycznia 2014 rokuDodany: 2014-01-20 10:16:40
przekazania kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych , inspekcji i straży uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Uchwała nr 3/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 14 stycznia 2014 rokuDodany: 2014-01-20 10:17:44
opracowania planu finansowego budżetu Powiatu Oleśnickiego na 2014r,

Uchwała nr 4/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 14 stycznia 2014 rokuDodany: 2014-01-20 10:19:15
opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej jednostek Powiatu Oleśnickiego na 2014r ,

Uchwała nr 5/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 14 stycznia 2014 rokuDodany: 2014-01-20 10:20:07
przekazania dotacji dla potrzeb Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy

Uchwała nr 6/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 14 stycznia 2014 rokuDodany: 2014-01-20 10:20:50
wyrażenia zgody na prowadzenie w szkołach wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysław Reymonta w Bierutowie dzienników lekcyjnych wyłącznie w formie elektronicznej

Uchwała nr 7/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 14 stycznia 2014 rokuDodany: 2014-01-20 10:21:33
wyrażenia zgody na prowadzenie w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy dzienników lekcyjnych wyłącznie w formie elektronicznej

Uchwała nr 8/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 14 stycznia 2014 rokuDodany: 2014-01-20 10:22:14
określenia miesięcznej stawki dotacji na jednego wychowanka niepublicznej placówki oraz na jednego ucznia szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej w roku budżetowym 2014,

Uchwała nr 9/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 14 stycznia 2014 rokuDodany: 2014-01-20 10:22:54
bonu oświatowego jako podstawy ustalania wielkości planów finansowych szkół ponadgimnazjalnych , dla których organem prowadzącym jest Powiat Oleśnicki na rok 2014,

Uchwała nr 10/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 14 stycznia 2014 rokuDodany: 2014-01-20 10:23:33
zawarcia umowy z Miastem Oleśnica celem dofinansowania Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Oleśnicy

Uchwała nr 11/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 14 stycznia 2014 rokuDodany: 2014-01-20 10:24:48
analizy poniesionych w roku 2013 wydatków na wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Oleśnicki

Uchwała nr 12/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 14 stycznia 2014 rokuDodany: 2014-01-20 10:26:19
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w roku 2014.

Uchwała nr 13/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 14 stycznia 2014 rokuDodany: 2014-01-20 10:27:02
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2014 w zakresie: 1) upowszechniania kultury fizycznej, 2) kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego.

Uchwała nr 14/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 14 stycznia 2014 rokuDodany: 2014-01-20 10:27:45
sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu części nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Uchwała nr 15/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 14 stycznia 2014 rokuDodany: 2014-01-20 10:28:30
powołania komisji konkursowej dla opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia Specjalistycznej Poradni Rodzinnej na terenie powiatu oleśnickiego w 2014r

Uchwała nr 16/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 23 stycznia 2014 rokuDodany: 2014-01-27 09:48:00
wyrażenia zgody na prowadzenie w szkołach wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Orła Białego w Międzyborzu dzienników lekcyjnych wyłącznie w formie elektronicznej

Uchwała nr 17/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 23 stycznia 2014 rokuDodany: 2014-01-27 09:48:47
wyboru oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia Specjalistycznej Poradni Rodzinnej na terenie powiatu oleśnickiego

Uchwała nr 18/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 23 stycznia 2014 rokuDodany: 2014-01-27 09:49:26
powołania komisji konkursowej, opiniującej oferty złożone na realizację zadań publicznych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w roku 2014 w obszarze: upowszechnianie kultury fizycznej pn. „Organizacja i przeprowadzenie Igrzysk Młodzieży Szkolnej, Gimnazjady i Licealiady w ramach współzawodnictwa sportowego szkół z terenu powiatu oleśnickiego”

Uchwała nr 19/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 23 stycznia 2014 rokuDodany: 2014-01-27 09:50:03
powołania komisji konkursowej, opiniującej oferty złożone na realizację zadań publicznych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2014 w obszarach:1) upowszechnianie kultury fizycznej ,2) kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego

Uchwała nr 20/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 23 stycznia 2014 rokuDodany: 2014-01-27 09:50:49
zmiany Uchwały Nr 11/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 14 stycznia 2014 w sprawie analizy poniesionych w roku 2013 wydatków na wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Oleśnicki

Uchwała nr 21/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 30 stycznia 2014 rokuDodany: 2014-02-03 11:59:58
przeprowadzenia V przetargu , powołania komisji przetargowej oraz ustalenia warunków przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Powiatu Oleśnickiego, położonych w obrębie Ostrowina

Uchwała nr 22/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 30 stycznia 2014 rokuDodany: 2014-02-03 12:02:52
sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Uchwała nr 23/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 30 stycznia 2014 rokuDodany: 2014-02-03 12:04:09
przeprowadzenia V przetargu powołania komisji przetargowej oraz ustalenia warunków przetargu na sprzedaż nieruchomości niezbudowanej stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego położonej w obrębie Jemielna

Uchwała nr 24/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 30 stycznia 2014 rokuDodany: 2014-02-03 12:05:14
przeprowadzenia I przetargu, powołania komisji przetargowej oraz ustalenia warunków przetargu na sprzedaż działki zabudowanej budynkami użytkowymi, stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego, położonej w Sycowie przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego.

Uchwała nr 25/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 30 stycznia 2014 rokuDodany: 2014-02-03 12:07:37
upoważnienia Pani Barbary Dylewskiej – Kierownika Sekcji Drogowo – Mostowej Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy do załatwiania spraw wynikających z ustawy o drogach publicznych

Uchwała nr 26/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 30 stycznia 2014 rokuDodany: 2014-02-11 11:11:55
w sprawie realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji , Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie , w latach 2014 - 2015

Uchwała nr 27/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 6 lutego 2014 rokuDodany: 2014-02-11 11:13:11
ustalenia wysokości odszkodowania za grunt o powierzchni 51 m2 , który stał się własnością Powiatu Oleśnickiego w wyniku scalenia i podziału nieruchomości położonych w Oleśnicy , obręb Lucień w rejonie ulicy Stawowej zatwierdzonego Uchwała Rady Miasta Oleśnica Nr XXXIII/207/2009 z dnia 26 maja 2009 r

Uchwała nr 28/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 6 lutego 2014 rokuDodany: 2014-02-11 11:14:01
ustalenia wysokości odszkodowania za grunt o powierzchni 48 m2 , który stał się własnością Powiatu Oleśnickiego w wyniku scalenia i podziału nieruchomości położonych w Oleśnicy , obręb Lucień w rejonie ulicy Pszenicznej zatwierdzonego Uchwała Rady Miasta Oleśnica Nr XXXIXI/301/2006 z dnia 31.03.2006r

Uchwała nr 29/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 6 lutego 2014 rokuDodany: 2014-02-11 11:14:40
sporządzenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Oleśnicki w roku 2013

Uchwała nr 30/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 6 lutego 2014 rokuDodany: 2014-02-11 11:15:21
wyboru oferty w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w roku 2014 i udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych w roku 2014

Uchwała nr 31/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 20 lutego 2014 rokuDodany: 2014-02-25 10:14:03
zmian uchwały budżetowej powiatu na 2014 r

Uchwała nr 32/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 20 lutego 2014 rokuDodany: 2014-02-25 10:15:04
powołania komisji konkursowej do wyboru kandydata na stanowisko Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy

Uchwała nr 33/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 20 lutego 2014 rokuDodany: 2014-02-25 10:15:53
przekazania dotacji dla potrzeb Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy.

Uchwała nr 34/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 27 lutego 2014 rokuDodany: 2014-03-10 14:57:19
przeprowadzenia I przetargu , powołania komisji przetargowej oraz ustalenia warunków przetargu na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego, położonej przy ul. Armii Krajowej

Uchwała nr 35/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 27 lutego 2014 rokuDodany: 2014-03-10 14:58:11
wyboru oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2014 w następujących obszarach:1) upowszechnianie kultury fizycznej 2) kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego i udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych w roku 2014.

Uchwała nr 36/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 27 lutego 2014 rokuDodany: 2014-03-11 13:58:33
zmiany uchwały nr 32/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 20.02.2014r w sprawie powołania komisji konkursowej do wyboru kandydata na stanowisko Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy

Uchwała nr 37/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 13 marca 2014 rokuDodany: 2014-03-18 12:47:10
planu dofinansowania w roku 2014 form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat oleśnicki

Uchwała nr 38/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 13 marca 2014 rokuDodany: 2014-03-18 12:51:25
wyrażenia zgody na przystąpienie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. Reymonta w Bierutowie do Programu Erasmus + , Akcja 1. „Mobilność edukacyjna”, tytuł projektu: „Praktyka zagraniczna drogą do europejskich kompetencji zawodowych w agrobiznesie”.

Uchwała nr 39/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 13 marca 2014 rokuDodany: 2014-03-18 12:53:34
wyrażenia zgody na przystąpienie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Orła Białego w Międzyborzu do Programu Erasmus + , Akcja 1. „Mobilność edukacyjna”, tytuł projektu: „ Z polskiej wsi do Europy- turystyka, hotelarstwo i gastronomia w wymiarze europejskim”.

Uchwała nr 40/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 13 marca 2014 rokuDodany: 2014-03-18 12:55:42
wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego, położonego w nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy

Uchwała nr 41/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 13 marca 2014 rokuDodany: 2014-03-18 13:01:11
sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego położonej w Jemielnej przeznaczonej do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego

Uchwała nr 42/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 13 marca 2014 rokuDodany: 2014-03-18 13:02:06
sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Oleśnickiego położonych w Ostrowinie przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Uchwała nr 43/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 20 marca 2014 rokuDodany: 2014-03-26 12:55:40
przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Oleśnickiego za 2013r

Uchwała nr 44/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 20 marca 2014 rokuDodany: 2014-03-26 12:56:26
przedstawienia Radzie Powiatu Oleśnickiego sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Oleśnickiego za 2013r

Uchwała nr 45/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 20 marca 2014 rokuDodany: 2014-03-26 12:57:43
zatrudnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy

Uchwała nr 46/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 20 marca 2014 rokuDodany: 2014-03-26 12:58:31
upoważnienia Pani Marzeny Graczyk – Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy do składania oświadczeń woli

Uchwała nr 47/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 20 marca 2014 rokuDodany: 2014-03-26 12:59:22
upoważnienia Pani Marzeny Graczyk – Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy do załatwiania spraw wynikających z ustawy o drogach publicznych

Uchwała nr 48/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 20 marca 2014 rokuDodany: 2014-03-26 13:00:03
ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy.

Uchwała nr 49/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 20 marca 2014 rokuDodany: 2014-03-26 13:00:43
ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Reymonta w Bierutowie.

Uchwała nr 50/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 20 marca 2014 rokuDodany: 2014-03-26 13:01:28
ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Twardogórze

Uchwała nr 51/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 3 kwietnia 2014 rokuDodany: 2014-04-04 12:35:11
zmiany uchwały nr 66/2013 Zarządu Powiatu Oleśnickiego w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie

Uchwała nr 52/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 3 kwietnia 2014 rokuDodany: 2014-04-04 12:35:57
ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy

Uchwała nr 53/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 3 kwietnia 2014 rokuDodany: 2014-04-04 12:36:42
ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych w Oleśnicy.

Uchwała nr 54/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 3 kwietnia 2014 rokuDodany: 2014-04-04 12:38:03
przeprowadzenia I przetargu, powołania komisji przetargowej oraz ustalenia warunków przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego, położonej w Dobroszycach

Uchwała nr 55/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 10 kwietnia 2014 rokuDodany: 2014-04-16 11:37:56
przyznania pomocy zdrowotnej w formie zasiłków pieniężnych dla nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat oleśnicki

Uchwała nr 56/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 10 kwietnia 2014 rokuDodany: 2014-04-16 11:38:43
zmian uchwały budżetowej powiatu na 2014 r

Uchwała nr 57/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 10 kwietnia 2014 rokuDodany: 2014-04-16 11:39:30
ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych na wzorach Rb-WSa w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez jednostki organizacyjne oraz jednostki administracji zespolonej Powiatu Oleśnickiego

Uchwała nr 58/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 10 kwietnia 2014 rokuDodany: 2014-04-16 11:40:15
powołania komisji konkursowych dla wyboru kandydatów na stanowisko dyrektorów jednostek oświatowych prowadzonych przez Powiat Oleśnicki

Uchwała nr 59/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 10 kwietnia 2014 rokuDodany: 2014-04-30 07:58:26
zawarcia umowy z Komendantem Wojewódzkim Policji we Wrocławiu w celu przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy

Uchwała nr 60/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 22 kwietnia 2014 rokuDodany: 2014-04-29 12:45:22
przyznania stypendiów dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Oleśnicki.

Uchwała nr 61/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 22 kwietnia 2014 rokuDodany: 2014-04-29 12:46:10
zmian uchwały budżetowej powiatu na 2014 r

Uchwała nr 62/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 22 kwietnia 2014 rokuDodany: 2014-04-29 12:46:51
powołania komisji konkursowych dla wyboru kandydatów na stanowisko dyrektorów jednostek oświatowych prowadzonych przez Powiat Oleśnicki.

Uchwała nr 63/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 28 kwietnia 2014 rokuDodany: 2014-04-29 13:23:20
opinii dotyczącej zaliczenia dróg położonych w na terenie gminy Syców do kategorii dróg gminnych.

Uchwała nr 64/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 28 kwietnia 2014 rokuDodany: 2014-04-29 13:24:08
przekazania tablic pamiątkowych oraz tabliczek informacyjnych stanowiących integralną część wyposażenia dydaktycznego pracowni w ramach realizacji zadania o nazwie „ Modernizacja Centrów Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku”

Uchwała nr 65/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 28 kwietnia 2014 rokuDodany: 2014-05-15 14:26:07
sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu części nieruchomości , stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego położonej w Bierutowie, przeznaczonej do oddania w dzierżawę

Uchwała nr 66/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 13 maja 2014 rokuDodany: 2014-05-15 14:27:24
upoważnienia Pana Pawła Wolko - Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Bierutowie do składania oświadczeń woli.

Uchwała nr 67/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 13 maja 2014 rokuDodany: 2014-05-15 14:28:08
zatwierdzenia konkursu na dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy

Uchwała nr 68/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 13 maja 2014 rokuDodany: 2014-05-15 14:28:56
zatwierdzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Reymonta w Bierutowie

Uchwała nr 69/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 13 maja 2014 rokuDodany: 2014-05-15 14:31:04
zatwierdzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Twardogórze

Uchwała nr 70/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 13 maja 2014 rokuDodany: 2014-05-15 14:32:10
zatwierdzenia konkursu na dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy

Uchwała nr 71/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 13 maja 2014 rokuDodany: 2014-05-15 14:32:53
zatwierdzenia konkursu na dyrektora Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Oleśnicy

Uchwała nr 72/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 13 maja 2014 rokuDodany: 2014-05-15 14:36:01
zmieniającą uchwałę nr 59/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 10 kwietnia 2014r w sprawie zawarcia umowy z Komendantem Wojewódzkim Policji we Wrocławiu w celu przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy

Uchwała nr 73/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 13 maja 2014 rokuDodany: 2014-05-15 14:36:57
w sprawie przeprowadzenia I przetargu, powołania komisji przetargowej oraz ustalenia warunków przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego, położonej w obrębie Jemielna

Uchwała nr 74/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 13 maja 2014 rokuDodany: 2014-05-15 14:37:42
przekazania Radzie Powiatu Oleśnickiego rocznego sprawozdania finansowego Powiatu Oleśnickiego za 2013r

Uchwała nr 75/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 13 maja 2014 rokuDodany: 2014-05-15 14:38:41
upoważnienia Pani Marzeny Graczyk – Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy do wystawiania oraz podpisywania upomnień i tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji należności pieniężnych

Uchwała nr 76/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 13 maja 2014 rokuDodany: 2014-05-15 14:41:29
upoważnienia dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy do składania oświadczeń woli w ramach realizacji projektu Innowacyjny system wspomagania oświaty w powiecie oleśnickim oraz do pełnienia funkcji koordynatora merytorycznego projektu

Uchwała nr 77/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 13 maja 2014 rokuDodany: 2014-05-15 14:42:49
w sprawie przeprowadzenia II przetargu, powołania komisji przetargowej oraz ustalenia warunków przetargu na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego, położonej w Oleśnicy przy ul. Armii Krajowej

Uchwała nr 78/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 27 maja 2014 rokuDodany: 2014-05-30 11:26:22
zmiany uchwały nr 08/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 14 stycznia 2014 r w sprawie określenia miesięcznej stawki dotacji na jednego wychowanka niepublicznej placówki oraz na jednego ucznia szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej w roku budżetowym 2014

Uchwała nr 79/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 27 maja 2014 rokuDodany: 2014-05-30 11:27:00
opinii dotyczącej pozbawienia ulicy Tadeusza Jankowskiego w Ostrowie Wielkopolskim kategorii drogi powiatowej

Uchwała nr 80/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 27 maja 2014 rokuDodany: 2014-05-30 11:27:38
powierzenia stanowiska dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy.

Uchwała nr 81/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 27 maja 2014 rokuDodany: 2014-05-30 11:28:21
powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Reymonta w Bierutowie.

Uchwała nr 82/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 27 maja 2014 rokuDodany: 2014-05-30 11:29:03
powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Twardogórze.

Uchwała nr 83/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 27 maja 2014 rokuDodany: 2014-05-30 11:30:28
powierzenia stanowiska dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy.

Uchwała nr 84/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 27 maja 2014 rokuDodany: 2014-05-30 11:32:18
powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Oleśnicy.

Uchwała nr 85/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 27 maja 2014 rokuDodany: 2014-05-30 11:32:57
upoważnienia Pani Marzeny Helińskiej - dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy do składania oświadczeń woli.

Uchwała nr 86/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 27 maja 2014 rokuDodany: 2014-05-30 11:34:17
upoważnienia Pana Wojciecha Kobrynia - dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Reymonta w Bierutowie do składania oświadczeń woli.

Uchwała nr 87/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 27 maja 2014 rokuDodany: 2014-05-30 11:35:13
upoważnienia Pani Danuty Aulich - dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Twardogórze do składania oświadczeń woli.

Uchwała nr 88/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 27 maja 2014 rokuDodany: 2014-05-30 11:36:00
upoważnienia Pani Grażyny Dłubakowskiej – dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy do składania oświadczeń woli.

Uchwała nr 89/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 27 maja 2014 rokuDodany: 2014-05-30 11:36:39
upoważnienia Pani Małgorzaty Nowak – dyrektor Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Oleśnicy do składania oświadczeń

Uchwała nr 90/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 27 maja 2014 rokuDodany: 2014-06-05 13:27:34
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg POwiatowych w Oleśnicy

Uchwała nr 91/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 2 czerwca 2014 r.Dodany: 2014-06-03 11:01:15
w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Oleśnicy

Uchwała nr 92/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 2 czerwca 2014 r.Dodany: 2014-06-03 11:08:55
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Oleśnicy

Uchwała nr 93/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 2 czerwca 2014 r.Dodany: 2014-06-03 11:13:16
w sprawie przyznania pomocy zdrowotnej w formie zasiłków pieniężnych dla nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat oleśnicki.

Uchwała nr 94/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 12 czerwca 2014 r.Dodany: 2014-06-16 10:57:42
przeprowadzenia I przetargu , powołania komisji przetargowej oraz ustalenia warunków przetargu na dzierżawę części nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego położonej w Bierutowie

Uchwała nr 95/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 12 czerwca 2014 r.Dodany: 2014-06-16 10:58:26
przeprowadzenia II przetargu , powołania komisji przetargowej oraz ustalenia warunków przetargu na dzierżawę części nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego położonej w Dobroszycach

Uchwała nr 96/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 12 czerwca 2014 r.Dodany: 2014-06-16 10:59:27
zawarcia porozumienia z Gminą Bierutów , dotyczącego przekazania środków finansowych na dofinansowanie organizacji Dożynek Powiatowo – Gminnych 2014

Uchwała nr 97/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 12 czerwca 2014 r.Dodany: 2014-06-16 11:00:24
w sprawie upoważnienia dyrektor Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie do składania oświadczeń woli w ramach realizacji projektu pn. „INCEPCJA

Uchwała nr 98/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 16 czerwca 2014 r.Dodany: 2014-06-25 12:14:06
sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu części nieruchomości budowlanej niezabudowanej, działka nr 7 AM-2, położonej w Bierutowie, przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego ,

Uchwała nr 99/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 16 czerwca 2014 r.Dodany: 2014-06-25 12:15:33
sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu części nieruchomości budowlanej niezabudowanej, działka nr 35 AM-15, położonej w Bierutowie, przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego,

Uchwała nr 100/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 16 czerwca 2014 r.Dodany: 2014-06-25 12:16:52
sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu części nieruchomości rolnej niezabudowanej, działki nr 111 oraz 112/1 AM-1, położonej w Karwińcu, przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego,

Uchwała nr 101/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 16 czerwca 2014 r.Dodany: 2014-06-25 12:17:32
powołania komisji konkursowej dla wyboru kandydata na stanowisko dyrektora jednostki oświatowej prowadzonej przez Powiat Oleśnicki.

Uchwała nr 102/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 26 czerwca 2014 r.Dodany: 2014-07-21 15:04:43
zmian uchwały budżetowej powiatu na 2014 r

Uchwała nr 103/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 26 czerwca 2014 r.Dodany: 2014-07-21 15:05:44
powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat oleśnicki

Uchwała nr 104/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 26 czerwca 2014 r.Dodany: 2014-07-21 15:06:31
w sprawie przeprowadzenia I przetargu, powołania komisji przetargowej oraz ustalenia warunków przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Powiatu Oleśnickiego, położonych w obrębie Ostrowina

Uchwała nr 105/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 26 czerwca 2014 r.Dodany: 2014-07-21 15:07:22
zatrudnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy.

Uchwała nr 106/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 10 lipca 2014 r.Dodany: 2014-07-21 15:09:43
przyznania pomocy zdrowotnej w formie zasiłków pieniężnych dla nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat oleśnicki

Uchwała nr 107/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 10 lipca 2014 r.Dodany: 2014-07-21 15:10:27
zmiany uchwały nr 08/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 14 stycznia 2014 roku w sprawie określenia miesięcznej stawki dotacji na jednego wychowanka niepublicznej placówki oraz na jednego ucznia szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej w roku budżetowym 2014,

Uchwała nr 108/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 10 lipca 2014 r.Dodany: 2014-07-21 15:11:18
przeprowadzenia II przetargi , powołania komisji przetargowej oraz ustalenia warunków przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność powiatu oleśnickiego, położonej w obrębie Jemielna,

Uchwała nr 109/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 10 lipca 2014 r.Dodany: 2014-07-21 15:13:51
w sprawie zatwierdzenia wyników konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im.Sybiraków w Oleśnicy.

Uchwała nr 110/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 23 lipca 2014 r.Dodany: 2014-08-06 09:37:10
zmian uchwały budżetowej powiatu na 2014 r

Uchwała nr 111/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 23 lipca 2014 r.Dodany: 2014-08-06 09:38:10
nieodpłatnego użyczenia mienia ruchomego na rzecz Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Oleśnicy

Uchwała nr 112/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 23 lipca 2014 r.Dodany: 2014-08-06 09:38:48
nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego na rzecz Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy

Uchwała nr 113/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 23 lipca 2014 r.Dodany: 2014-08-06 09:40:38
zawarcia porozumienia z Gminą Twardogóra celem dofinansowania realizacji zadań wspólnych z zakresu kultury fizycznej i sportu

Uchwała nr 114/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 23 lipca 2014 r.Dodany: 2014-08-06 09:41:30
wniosku do Przewodniczącego Rady Powiatu o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Oleśnickiego

Uchwała nr 115/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 11 sierpnia 2014 r.Dodany: 2014-08-13 10:56:51
powierzenia stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Sybiraków w Oleśnicy

Uchwała nr 116/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 11 sierpnia 2014 r.Dodany: 2014-08-13 10:58:24
upoważnienia Pana Mariusza Parisa- dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Sybiraków w Oleśnicy do składania oświadczeń woli

Uchwała nr 117/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 11 sierpnia 2014 r.Dodany: 2014-08-13 10:59:31
wyrażenia zgody na prowadzenie w II Liceum Ogólnokształcącym im. Ks Jana Twardowskiego w Oleśnicy dzienników lekcyjnych wyłącznie w formie elektronicznej

Uchwała nr 118/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 11 sierpnia 2014 r.Dodany: 2014-08-13 11:00:37
powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego zatrudnionego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie

Uchwała nr 119/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 11 sierpnia 2014 r.Dodany: 2014-08-13 11:02:05
opinii dotyczącej pozbawienia drogi nr 1979 D oraz odcinka drogi nr 1950 D kategorii dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Wrocławskiego , Gmina Kobierzyce

Uchwała nr 120/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 11 sierpnia 2014 r.Dodany: 2014-08-13 11:03:10
przeprowadzenia II przetargu, powołania komisji przetargowej oraz ustalenia warunków przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Powiatu Oleśnickiego, położonych w obrębie Ostrowina

Uchwała nr 121/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 11 sierpnia 2014 r.Dodany: 2014-08-13 11:04:01
w sprawie przeprowadzenia III przetargu, powołania komisji przetargowej oraz ustalenia warunków przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego, położonej w Oleśnicy przy ul. Armii Krajowej

Uchwała nr 122/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 11 sierpnia 2014 r.Dodany: 2014-08-13 11:04:41
w sprawie przeprowadzenia III przetargu, powołania komisji przetargowej oraz ustalenia warunków przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego, położonej w Dobroszycach.

Uchwała nr 123/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 11 sierpnia 2014 r.Dodany: 2014-08-13 11:05:36
w sprawie przeprowadzenia I przetargu, powołania komisji przetargowej oraz ustalenia warunków przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, działka nr 7 AM-2, położonej w Bierutowie stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego

Uchwała nr 124/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 11 sierpnia 2014 r.Dodany: 2014-08-13 11:06:27
w sprawie przeprowadzenia I przetargu, powołania komisji przetargowej oraz ustalenia warunków przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, działka nr 35 AM-15, położonej w Bierutowie stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego

Uchwała nr 125/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 11 sierpnia 2014 rDodany: 2014-08-13 11:07:21
w sprawie przeprowadzenia I przetargu, powołania komisji przetargowej oraz ustalenia warunków przetargu na sprzedaż nieruchomości rolnej, działki nr 111 oraz 112/1 AM-1, położonej w Karwińcu, gm. Bierutów stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego

Uchwała nr 126/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 11 sierpnia 2014 rDodany: 2014-08-13 11:07:57
przyznania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Oleśnicki

Uchwała nr 127/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 21 sierpnia 2014 rDodany: 2014-08-27 10:49:46
informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Oleśnickiego za pierwsze półrocze 2014r oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała nr 128/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 21 sierpnia 2014 rDodany: 2014-08-27 10:50:25
informacji o przebiegu planu finansowego Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy za pierwsze półrocze 2014r

Uchwała nr 129/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 21 sierpnia 2014 rDodany: 2014-08-27 10:51:28
upoważnienia do zawarcia umowy z bankiem na wykonywanie bankowej obsługi budżetu Powiatu oleśnickiego , jego jednostek organizacyjnych i administracji zespolonej

Uchwała nr 130/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 21 sierpnia 2014 rDodany: 2014-08-27 10:53:11
przeprowadzenia III przetargu, powołania komisji przetargowej oraz ustalenia warunków przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego, położonej w obrębie Jemielna

Uchwała nr 131/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 21 sierpnia 2014 rDodany: 2014-08-27 10:53:56
zawarcia kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego, stanowiącego własność Powiatu Oleśnickiego, położonego w Oleśnicy przy ul. Słowackiego 10

Uchwała nr 132/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 21 sierpnia 2014 rDodany: 2014-08-27 10:54:37
opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej części drogi nr 5711P, ulicy Wiosny Ludów , oznaczonej jako dz. nr 2103/1 położonej w obrębie miasta Kępno

Uchwała nr 133/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 28 sierpnia 2014 rDodany: 2014-09-11 12:18:15
wypowiedzenia umowy dzierżawy zawartej dnia 1 marca 2003r. z Bronisławem Kopeć, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Zakład Ochrony Przeciwpożarowej BHP i Usług Portiersko-Porządkowych „PIAN-HAL”.

Uchwała nr 134/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 28 sierpnia 2014 rDodany: 2014-09-11 12:18:56
wypowiedzenia umowy dzierżawy zawartej dnia 1 marca 2003r. z Wojciechem Stopczyńskim, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Polpillar Wojciech Stopczyński.

Uchwała nr 135/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 28 sierpnia 2014 rDodany: 2014-09-11 12:19:31
odwołania ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie.

Uchwała nr 136/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 28 sierpnia 2014 rDodany: 2014-09-11 12:20:07
powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie Pani Beacie Mazurek

Uchwała nr 137/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 28 sierpnia 2014 rDodany: 2014-09-11 12:20:48
upoważnienia Pani Beaty Mazurek – pełniącej obowiązki dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie do składania oświadczeń woli

Uchwała nr 138/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 01 września 2014 rDodany: 2014-09-11 12:22:25
w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu na 2014 r

Uchwała nr 139/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 11 września 2014 rDodany: 2014-09-17 11:33:07
opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi gminnej nr 6232P położonej w Powiecie Ostrzeszowskim na odcinku Głuszyce – Wysoty, w Gminie Kraszewice i Gminie Czajków kategorii drogi gminnej i zaliczenia jej do kategorii dróg powiatowych

Uchwała nr 140/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 11 września 2014 rDodany: 2014-09-17 11:34:38
upoważnienia Pani Barbary Dylewskiej - Kierownika Działu Technicznego Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy do załatwiania spraw wynikających z ustawy o drogach publicznych

Uchwała nr 141/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 11 września 2014 rDodany: 2014-09-17 11:36:30
nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego na rzecz Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy

Uchwała nr 142/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 11 września 2014 rDodany: 2014-09-17 11:38:19
zmiany uchwały nr 39/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 13 marca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Orła Białego w Międzyborzu do Programu Erasmus + , Akcja 1. „Mobilność edukacyjna”, tytuł projektu: „Z polskiej wsi do Europy – turystyka, hotelarstwo i gastronomia w wymiarze europejskim”.

Uchwała nr 143/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 11 września 2014 rDodany: 2014-09-17 11:39:40
upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Reymonta w Bierutowie – pana Wojciecha Kobrynia do składania oświadczeń woli w ramach projektu: „Praktyka zagraniczna drogą do europejskich kompetencji zawodowych w agrobiznesie” realizowanego w ramach Programu Erasmus + , Akcja 1. „Mobilność edukacyjna”.

Uchwała nr 144/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 11 września 2014 rDodany: 2014-09-26 14:15:21
rozpatrzenia skargi Pana Jacka Przybyła na dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy

Uchwała nr 145/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 18 września 2014 rDodany: 2014-09-26 14:16:36
zmian uchwały budżetowej powiatu na 2014 r

Uchwała nr 146/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 18 września 2014 rDodany: 2014-09-26 14:17:36
szczegółowych zasad opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2015r

Uchwała nr 147/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 18 września 2014 rDodany: 2014-09-26 14:18:26
opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oleśnickiego na lata 2015-2030

Uchwała nr 148/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 18 września 2014 rDodany: 2014-09-26 14:22:56
wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa za dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Twardogórze podczas jego nieobecności

Uchwała nr 149/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 9 października 2014 rDodany: 2014-10-14 12:13:14
przyznania pomocy zdrowotnej w formie zasiłków pieniężnych dla nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych , dla których organem prowadzącym jest powiat oleśnicki

Uchwała nr 150/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 9 października 2014 rDodany: 2014-10-14 12:14:17
zmian uchwały budżetowej powiatu na 2014 r

Uchwała nr 151/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 9 października 2014 rDodany: 2014-10-14 12:15:16
wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa za dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Reymonta w Bierutowie podczas jego nieobecności

Uchwała nr 152/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 9 października 2014 rDodany: 2014-10-14 12:16:16
przeprowadzenia IV przetargu, powołania komisji przetargowej oraz ustalenia warunków przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Jemielna, stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego

Uchwała nr 153/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 9 października 2014 rDodany: 2014-10-14 12:17:12
przeprowadzenia II przetargu, powołania komisji przetargowej oraz ustalenia warunków przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, działka nr 35 AM-15, położonej w Bierutowie, stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego

Uchwała nr 154/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 9 października 2014 rDodany: 2014-10-14 12:17:55
przeprowadzenia III przetargu, powołania komisji przetargowej oraz ustalenia warunków przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonych w obrębie Ostrowina, stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego

Uchwała nr 155/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 9 października 2014 rDodany: 2014-10-14 12:18:52
w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia części dróg gminnych , stanowiących części działek nr 478 i 582 obręb Goszcz tj. części ulic Młyńskiej i ul. Wiejskiej , położonych w miejscowości Goszcz, gm. Twardogóra kategorii dróg gminnych i ich wyłączenia z użytkowania.

Uchwała nr 156/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 16 października 2014 rDodany: 2014-10-20 12:35:38
w sprawie przeprowadzenia IV przetargu, powołania komisji przetargowej oraz ustalenia warunków przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego, położonej w Oleśnicy przy ul. Armii Krajowej

Uchwała nr 157/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 30 października 2014 rDodany: 2014-10-31 10:25:59
nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego na rzecz Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Oleśnicy.

Uchwała nr 158/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 30 października 2014 rDodany: 2014-10-31 10:27:04
wypowiedzenia umowy dzierżawy zawartej dnia 14 listopada 2000 r z Andrzejem Hrebeniukiem , prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Handlowo – Usługową „DALHAN” Andrzej Hrebeniuk.

Uchwała nr 159/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 30 października 2014 rDodany: 2014-10-31 10:41:09
ustanowienia służebności przesyłu na rzecz TAURON Dystrybucja S.A w związku z posadowieniem na części nieruchomości , stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego urządzeń elektroenergetycznych.

Uchwała nr 160/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 30 października 2014 rDodany: 2014-10-31 10:43:09
przekazania dotacji dla potrzeb Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy

Uchwała nr 161/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 30 października 2014 rDodany: 2014-10-31 10:44:20
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego POwiatowego Urzędu Pracy w Olesnicy

Uchwała nr 162/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 7 listopada 2014 rDodany: 2014-11-14 13:06:48
w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej spółki komunalnej działającej pod firmą Lotnisko Oleśnica spółka z ograniczoną odpowiedzialności w likwidacji z siedzibą w Oleśnicy,

Uchwała nr 163/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 7 listopada 2014 rDodany: 2014-11-14 13:09:47
zmieniająca uchwałę Zarządu Powiatu Oleśnickiego w sprawie udzielenia dotacji i zawarcia umowy z Miastem Oleśnica celem dofinansowania Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Oleśnicy

Uchwała nr 164/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 7 listopada 2014 rDodany: 2014-11-14 13:10:46
zmian uchwały budżetowej powiatu na rok 2014

Uchwała nr 165/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 13 listopada 2014 rDodany: 2014-11-18 12:04:06
przedłożenia projektu uchwały budżetowej Powiatu Oleśnickiego na 2015 rok

Uchwała nr 166/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 13 listopada 2014 rDodany: 2014-11-18 12:20:35
przedłożenia projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleśnickiego na lata 2015-2030

Uchwała nr 167/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 24 listopada 2014 rDodany: 2014-12-01 09:45:38
powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego zatrudnionego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie

Uchwała nr 168/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 24 listopada 2014 rDodany: 2014-12-01 09:46:22
ustalenia wynagrodzenia dyrektora Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy.

Uchwała nr 169/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 24 listopada 2014 rDodany: 2014-12-01 09:47:08
przyznania pomocy zdrowotnej w formie zasiłków pieniężnych dla nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych , dla których organem prowadzącym jest powiat oleśnicki

Uchwała nr 170/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 24 listopada 2014 rDodany: 2014-12-01 09:48:16
zmian uchwały budżetowej powiatu na rok 2014

Uchwała nr 171/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 24 listopada 2014 rDodany: 2014-12-01 09:49:23
upoważnienia dyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy do przygotowania oferty i występowania w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na realizację zadania o nazwie: „Organizacja i przeprowadzenie kursów kwalifikacyjnych dla uczniów szkół zawodowych województwa dolnośląskiego” w roku budżetowym 2014.

Uchwała nr 172/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 4 grudnia2014 rDodany: 2014-12-11 10:33:36
zmian uchwały budżetowej powiatu na rok 2014.

Uchwała nr 173/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 4 grudnia2014 rDodany: 2014-12-11 10:34:40
zmieniającą uchwałę w sprawie zawarcia umowy nieodpłatnego użyczenia pomieszczenia stanowiącego własność Powiatu Oleśnickiego , położonego w budynku stanowiącym siedzibę Starostwa Powiatowego w Oleśnicy.

Uchwała nr 174/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 4 grudnia2014 rDodany: 2014-12-11 10:35:46
zmiany uchwały nr 08/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 14 stycznia 2014 roku w sprawie określenia miesięcznej stawki dotacji na jednego wychowanka niepublicznej placówki oraz na jednego ucznia szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej w roku budżetowym 2014

Uchwała nr 175/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 4 grudnia2014 rDodany: 2014-12-11 10:36:46
przeprowadzenia IV przetargu, powołania komisji przetargowej oraz ustalenia warunków przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Ostrowinie, stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego

Uchwała nr 176/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 4 grudnia2014 rDodany: 2014-12-11 10:37:36
przeprowadzenia V przetargu, powołania komisji przetargowej oraz ustalenia warunków przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Jemielnej, stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego

Uchwała nr 177/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 4 grudnia2014 rDodany: 2014-12-11 10:40:16
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w roku 2015

Uchwała nr 178/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 4 grudnia2014 rDodany: 2014-12-11 10:41:13
zmiany uchwały numer 90/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy.

Uchwała nr 179/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 4 grudnia2014 rDodany: 2014-12-11 10:41:51
wskazania dwóch członków Zarządu do dokonania czynności prawnych w sprawie udzielenia poręczenia przez Powiat Oleśnicki

Uchwała nr 180/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 15 grudnia2014 rDodany: 2014-12-19 09:28:31
wskazania dwóch członków Zarządu do dokonywania czynności prawnych polegających na udzieleniu poręczenia przez Powiat Oleśnicki.

Uchwała nr 181/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 15 grudnia2014 rDodany: 2014-12-19 09:29:17
zmiany uchwały nr 08/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 14 stycznia 2014 roku w sprawie określenia miesięcznej stawki dotacji na jednego wychowanka niepublicznej placówki oraz na jednego ucznia szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej w roku budżetowym 2014.

Uchwała nr 182/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 15 grudnia2014 rDodany: 2014-12-19 09:31:05
przystąpienia powiatu oleśnickiego do Klastra Edukacyjnego „INVEST in EDU”.

Uchwała nr 183/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 15 grudnia2014 rDodany: 2015-01-02 12:11:27
nabycia na rzecz Powiatu Oleśnickiego nieruchomości gruntowej niezabudowanej w granicach działki nr 160/4 AM – 1 o pow. 0,0518 ha położonej w miejscowości Zarzysko, gm. Oleśnica .

Uchwała nr 184/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 30 grudnia2014 rDodany: 2015-01-08 12:41:55
zmian uchwały budżetowej powiatu na rok 2014.

Uchwała nr 185/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 30 grudnia2014 rDodany: 2015-01-08 12:42:57
nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego na rzecz Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy.

Uchwała nr 186/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 30 grudnia2014 rDodany: 2015-01-08 12:43:52
wyrażenia zgody na przystąpienie II Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Jana Twardowskiego w Oleśnicy do Programu Erasmus+, Akcja 2 .” Partnerstwa strategiczne”, tytuł projektu:” Woda-głównym tematem w kontekście zrównoważonego rozwoju” oraz upoważnienia dyrektora do składania oświadczeń woli w ramach projektu

Uchwała nr 187/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 30 grudnia2014 rDodany: 2015-01-08 12:44:35
wyrażenia zgody na przystąpienie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. M. Skłodowskiej – Curie w Oleśnicy do Programu Erasmus + , Akcja 1. „Mobilność kadry”, tytuł projektu: „Szkolenie nauczycieli języka niemieckiego z zakresu języka i metodyki nauczania przedmiotu” oraz upoważnienia dyrektora do składania oświadczeń woli w ramach projektu.

Uchwała nr 188/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 30 grudnia2014 rDodany: 2015-01-08 12:45:53
powołania komisji konkursowej, opiniującej oferty złożone na realizację zadań publicznych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w roku 2015 w obszarze: upowszechnianie kultury fizycznej pn. „Organizacja i przeprowadzenie Igrzysk Młodzieży Szkolnej, Gimnazjady i Licealiady w ramach współzawodnictwa sportowego szkół z terenu powiatu oleśnickiego”

Uchwała nr 189/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 30 grudnia2014 rDodany: 2015-01-08 12:46:44
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2015 w zakresie:1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Uchwała nr 190/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 30 grudnia2014 rDodany: 2015-01-08 12:47:33
) powołania komisji konkursowej, opiniującej oferty złożone na realizację zadań publicznych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2015 w obszarach:1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Uchwała nr 191/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 30 grudnia2014 rDodany: 2015-01-08 12:48:13
wyrażenia zgody firmie Qumak S.A. z siedzibą w Warszawie Aleje Jerozolimskie 134, na wykorzystanie symboli powiatu oleśnickiego na potrzeby realizacji projektu pn. „Regionalna platforma informacyjna dla mieszkańców i samorządów Dolnego Śląska e-DolnySlask”

Uchwała nr 192/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 30 grudnia2014 rDodany: 2015-01-08 12:49:08
przeprowadzenia III przetargu, powołania komisji przetargowej oraz ustalenia warunków przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej , działka nr 35 AM-15, położonej w Bierutowie stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego.

Uchwała nr 193/2014 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 30 grudnia2014 rDodany: 2015-01-08 12:50:02
ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2015r. w obszarze pomocy społecznej

Informację wytworzył: Anna Karbowska Data modyfikacji: 2015-01-08 12:50:02 Wersja do druku
Zobacz statystyki
Informację opublikował: Anna Karbowska Data utworzenia: 2014-01-09 09:09:55
Za informację odpowiada: Krzysztof Poślednik Liczba wyświetleń: 6613