Strona główna | Aktualności | Biuletyn Informacji Publicznej | Skrzynka Podawcza | Dziennik Ustaw Woj. Dolnośląskiego | Monitor Polski | Dziennik Ustaw | Deklaracja Dostępności Czcionka: Aa Aa Aa

Wyszukaj informacje na stronie:

(wpisz conajmniej 3 znaki)


Statystyki unikalnych odwiedzin za ostatnie 30 dni

24
VI
25
VI
26
VI
27
VI
28
VI
29
VI
30
VI
01
VII
02
VII
03
VII
04
VII
05
VII
06
VII
07
VII
08
VII
09
VII
10
VII
11
VII
12
VII
13
VII
14
VII
15
VII
16
VII
17
VII
18
VII
19
VII
20
VII
21
VII
22
VII
23
VII
24
VII

Unikalne wizyty ostatnie 30 dni: 94
Unikalne wizyty ostatnie 7 dni: 16
Unikalne wizyty dzisiaj: 2
Stronę wyświetlono łącznie: 5535

Zakres prac wydziału


WYDZIAŁ ŚRODOWISKA i NIERUCHOMOŚCI

Zadania realizowane przez wydział:

 
 Udzielanie pozwoleń na wprowadzanie energii lub substancji do środowiska z instalacji tj, pozwolenia:
- zintegrowanego
- na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
- wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
- na wytwarzanie odpadów.

 
Wydwawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu emitowanym do środowiska.

Przyjmowanie zgłoszeń instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia.

W razie stwierdzenia okoliczności wskazujących na możliwość negatywnego oddziaływania instalacji na środowisko przez podmiot korzystający ze środowiska, nakładanie w drodze decyzji, obowiązku przedłożenia przeglądu ekologicznego.
Prowadzenie okresowych badań jakości gleby i ziemi.
Aktualizacjia (co 4 lata) przez Radę Powiatu, powiatowego programu ochrony środowiska,
Wydawanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych w ilości powyżej 1 tony rocznie lub innych niż niebezpieczne wytwarzanych w ilości powyżej 5 tysięcy ton, jeżeli powstają w związku z eksploatacją instalacji.

  
Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych na:
- szczególne korzystanie z wód w zakresie:
- pobór oraz odprowadzanie wód powierzchniowych lub podziemnych,
- wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
- przerzuty wody oraz sztuczne zasilanie wód podziemnych,
- piętrzenie oraz retencjonowanie śródlądowych wód powierzchniowych,
- korzystanie z wód do celów energetycznych,
- korzystanie z wód do celów żeglugi oraz spławu,
- wydobywanie z wód kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, a także wycinanie roślin z wód lub brzegu,
- rybackie korzystanie ze śródlądowych wód powierzchniowych
- regulację wód oraz zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na warunki przepływu wody,
- wykonanie urządzeń wodnych,
- rolnicze wykorzystanie ścieków, w zakresie nieobjętym zwykłym korzystaniem z wód,
- długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej,
- piętrzenie wody podziemnej,
- gromadzenie ścieków oraz odpadów w obrębie obszarów górniczych utworzonych dla wód leczniczych,
- odwodnienie obiektów lub wykopów budowlanych oraz zakładów górniczych,
- wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów,wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego.

Ustanowienie strefy ochronnej ujęcia obejmującej teren ochrony bezpośredniej.
Nadzór i kontrola nad działalnością spółek wodnych.

Wydawanie decyzji ustalających linię brzegu.

Wydawanie decyzji o przejściu wód i gruntów do zasobu Skarbu Państwa.

Wydawanie legitymacji strażnika społecznej straży rybackiej.
Wydawanie kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego.
Wydawanie zaświadczenia o rejestracji sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb dla uprawnionych do rybactwa.
Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości będących własnością gmin.
Rejestracja zwierząt egzotycznych.

Nadzór nad gospodarką leśną, w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa.
Rozpatrywanie spraw związanych ze zmianą lasu na użytek rolny.
Przeprowadzanie inwentaryzacji stanu lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa.
Rozpatrywanie wniosków o wydanie (w przypadkach losowych) zezwolenia na pozyskanie drewna.

Ocena udatności upraw leśnych. 
Udzielanie koncesji na wydobywanie kopalin pospolitych, jeżeli jednocześnie spełnione są odpowiednie wymagania:
- obszar zamierzonej działalności nie przekroczy powierzchni 2 ha,
- wydobycie kopalin w roku kalendarzowym nie przekroczy 20 000m3,
- działalność będzie prowadzona bez użycia materiałów wybuchowych.

Przyjmowanie dokumentacji:
- geologicznej złoża kopaliny,
- hydrogeologicznej
- geologiczno-inżynierska.

Przyjmowanie dokumentacji w sprawie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących innych dokumentacji geologicznych.

Wydawanie decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych.

Przyjmowanie zgłoszeń  projektów robót geologicznych obejmujących wiercenia w celu wykorzystania ciepła Ziemi.

Wydawanie zezwoleń na utrzymanie i hodowlę chartów rasowych oraz ich mieszańców.
Wydzierżawianie obwodów łowieckich polnych dla kół łowieckich.
Naliczanie czynszów dzierżawnych dla kół łowieckich i rozdysponowywanie zebranych środków. 

Wydawanie decyzji na odstrzał redukcyjny zwierzyny łownej w obiektach produkcyjnych i użyteczności publicznej, które zagrażają w prawidłowym funkcjonowaniu tych obiektów.

 

Wydawanie zezwoleń na przetwarzanie odpadów.

Wydawanie zezwoleń na zbieranie odpadów.

Wydawanie zezwoleń na transport odpadów.

Wpis do rejestru podmiotów zwolnionych z uzyskania zezwolenia w zakresie odzysku, unieszkodliwiania, zbierania lub transportu odpadów.

 

Udostępnianie informacji o środowisku informacje dotyczące:

- stanu elementów środowiska, takich jak: powietrze, woda, powierzchnia ziemi, kopaliny, klimat, krajobraz i obszary naturalne, w tym bagna, obszary nadmorskie i morskie, a także rośliny, zwierzęta i grzyby oraz inne elementy różnorodności biologicznej, w tym organizmy genetycznie zmodyfikowane, oraz wzajemnych oddziaływań między tymi elementami,

- emisji, w tym odpadów promieniotwórczych, a także zanieczyszczeń, które wpływają lub mogą wpłynąć na elementy środowiska.

-środków, takich jak: środki administracyjne, polityki, przepisy prawne dotyczące środowiska i gospodarki wodnej, plany, programy oraz porozumienia w sprawie ochrony środowiska, a także działań wpływających lub mogących wpłynąć na elementy środowiska, o których mowa w pkt b, jak również środków i działań, które mają 
 na celu ochronę tych elementów,
- raportów na temat realizacji przepisów dotyczących ochrony środowiska,
- analiz kosztów i korzyści oraz innych analiz gospodarczych i założeń wykorzystanych w ramach środków i działań.
- stanu zdrowia, bezpieczeństwa i warunków życia ludzi, oraz stanu obiektów kultury i obiektów budowlanych – w zakresie, w jakim oddziałują na nie lub mogą oddziaływać

Wyżej wymienione informacje udostępnia się w formie ustnej, pisemnej, wizualnej,   dźwiękowej, elektronicznej lub innej formie.

Przyjmowanie informacji wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o stanie środowiska.
Przygotowywanie wystąpień Starosty do WIOŚ o podjęcie odpowiednich działań będących w kompetencji tej jednostki, jeżeli w wyniku kontroli stwierdzono naruszenie przez kontrolowany podmiot przepisów o ochronie środowiska lub występuje uzasadnione podejrzenie, że takie naruszenie mogło nastąpić.
Udział w systemie państwowego monitoringu środowiska, zbieranie i przekazywanie danych.
Opiniowanie programów ochrony powietrza.
Udzielanie podmiotom zezwoleń na uczestnictwo we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji.
Prowadzenie postępowań w ramach interwencji na podstawie skarg i wniosków mieszkańców powiatu w zakresie podpisanym w kompetencjach wydziału.

Gospodarowanie nieruchomościami powiatowymi (z wyjątkiem najmu, dzierżaw i użyczenia).

 Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa (z wyjątkiem najmu, dzierżaw i użyczenia).

Dokonywanie darowizn miedzy Skarbem Państwa a jednostką samorządu terytorialnego.

Sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa jednostkom samorządu terytorialnego za cenę obniżoną lub nieodpłatne oddawanie w użytkowanie wieczyste.

Zamiany nieruchomości Skarbu Państwa lub nieruchomości powiatowych.

Oddawania nieruchomości jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd .
Sprzedaż lub oddawanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa lub powiatu w drodze przetargowej lub bez przetargowej.
Rozwiązywanie umów o oddanie gruntów Skarbu Państwa  w użytkowanie wieczyste stosownie do przepisów.
Orzekanie o wygaśnięciu ustanowionego trwałego zarządu.
Ustalenie sposobu i terminu zagospodarowania nieruchomości gruntowych.
Naliczanie dodatkowych opłat w razie niedotrzymania ustalonych terminów zagospodarowania nieruchomości gruntowych.
Udzielania bonifikat przy sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa i powiatowych oraz przy opłatach rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu.
Zmiana stawek procentowych opłat rocznych za nieruchomości gruntowe Skarbu Państwa lub powiatu oddane w użytkowanie wieczyste lub w trwały zarząd.
Aktualizowanie opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu.
Opiniowanie podziałów nieruchomości stanowiących własności Skarbu Państwa dokonywanych z urzędu.
Wszczynanie postępowanie wywłaszczeniowego.
Wyznaczanie terminu do zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości.
Składanie w sądzie wniosku o ujawnienie w księdze wieczystej postępowania wywłaszczeniowego.
Występowanie o wykreślenie z księgi wieczystej wpisu o wszczęciu postępowania wywłaszczeniowego jeśli wywłaszczenie nie doszło do skutku.
Przeprowadzanie rozprawy administracyjnej.
Orzekanie o wywłaszczeniu, odszkodowaniu i nadaniu nieruchomości zamiennej.
Wnioskowanie o dokonaniu wpisu w księdze wieczystej ostatecznej decyzji wywłaszczeniowej.

 

Określanie warunków i wyłączanie gruntów rolnych z produkcji.
Nakładanie obowiązku zdjęcia próchniczej warstwy gleby oraz jej wykorzystania.
Możliwość nakazania właścicielowi gruntów zalesienia, zadrzewienia, zakrzewienia lub założenia na nich trwałych użytków zielonych ze względu na ochronę gleb przed erozją.
Nakładanie na osobę powodującą utratę lub ograniczenie wartości użytkowej gruntów obowiązku ich rekultywacji.
Przeprowadzanie kontroli wykonywania przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i
Nakładanie podwyższonych opłat w razie stwierdzenia wyłączenia gruntów z produkcji niezgodnie z przepisami ustawy lub bez decyzji zezwalającej na wyłączenie.
Nakładanie podwyższonych opłat za nie zakończenie rekultywacji gruntów zdewastowanych w określonym terminie.
Udzielanie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomościach ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nie wyraził na to zgody.
Udzielanie zezwolenia na prowadzenie działalności polegającej na poszukiwaniu, rozpoznawaniu lub wydobywaniu kopalin stanowiących własność Skarbu Państwa jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nie wyraził na to zgody
Udzielanie zezwolenia na czasowe zajęcie nieruchomości w przypadku siły wyższej lub nagłej potrzeby zapobieżenia powstaniu znacznej szkody.
Orzekanie o zwrocie wywłaszczonej nieruchomości, zwrocie odszkodowania w tym także nieruchomości zamiennej oraz o rozliczeniach z tytułu zwrotu i terminach zwrotu.
Regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa będących w posiadaniu osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych.
Regulowanie własności gospodarstw rolnych na podstawie dekretów o osadnictwie rolnym.
Nieodpłatne przekazywanie Polskiemu Związkowi Działkowców gruntów Skarbu Państwa przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod ogrody działkowe.
Stwierdzanie o wygaśnięciu dotychczasowych o oddaniu nieruchomości rolnych Skarbu Państwa w użytkowanie Spółdzielniom Produkcyjnym, osobom fizycznym, a także innym niepaństwowym jednostkom organizacyjnym.
Nieodpłatne przekazywanie w drodze decyzji Lasom Państwowym, gruntów wchodzących w skład Zasobu Skarbu Państw, przeznaczonych do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
Występowanie do Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa o nieodpłatne przekazanie nieruchomości na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu zadań własnych.
Przygotowanie na wniosek osób fizycznych decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa w prawo własności.
Nieodpłatne przyznawanie na własność działki gruntu i działek pod budynkami stanowiącymi odrębną własność osobom, które przekazały gospodarstwo rolne na Skarb państwa w zamian za świadczenia emerytalne.
Przekazanie na wniosek organu wojskowego w zarząd gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa bez pierwszej opłaty rocznej.
Przejmowanie nieruchomości lub ich części pozostającej w zarządzie organów wojskowych uznanej za zbędną na cele obronności i bezpieczeństwa Państwa.
Wydawanie na wniosek organu wojskowego decyzji o zajęciu nieruchomości Skarbu Państwa na zakwaterowanie przejściowe.
Przygotowania projektów uchwał a szczególności w sprawach:
a) dokonywania darowizn między jednostkami samorządu terytorialnego.
b) sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Powiatu na rzecz jednostek samorządu terytorialnego za cenę obniżoną lub nieodpłatne oddawanie w użytkowanie wieczyste.
c) zamiany nieruchomości pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego.
d) zrzeczenia się nieruchomości w myśl art. 179 Kodeksu Cywilnego.
e) sprzedaży lub oddawania w użytkowanie wieczyste nieruchomości.
f) rozwiązywania umów o oddaniu gruntów w użytkowanie wieczyste.
g) udzielania bonifikat przy sprzedaży nieruchomości oraz przy opłatach rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu.
h) podwyższania stawek procentowych opłat rocznych za nieruchomości gruntowe w użytkowanie wieczyste lub trwały zarząd.

 


Informację wytworzył: Marcin Domal Data modyfikacji: 2017-10-19 11:51:07 Wersja do druku
Zobacz statystyki
Informację opublikował: Marcin Domal Data utworzenia: 2017-10-19 10:21:07
Za informację odpowiada: Dorota Wojciechowska Liczba wyświetleń: 5535