Strona główna | Aktualności | Biuletyn Informacji Publicznej | Skrzynka Podawcza | Dziennik Ustaw Woj. Dolnośląskiego | Monitor Polski | Dziennik Ustaw | Deklaracja Dostępności Czcionka: Aa Aa Aa

Wyszukaj informacje na stronie:

(wpisz conajmniej 3 znaki)


Statystyki unikalnych odwiedzin za ostatnie 30 dni

19
VII
20
VII
21
VII
22
VII
23
VII
24
VII
25
VII
26
VII
27
VII
28
VII
29
VII
30
VII
31
VII
01
VIII
02
VIII
03
VIII
04
VIII
05
VIII
06
VIII
07
VIII
08
VIII
09
VIII
10
VIII
11
VIII
12
VIII
13
VIII
14
VIII
15
VIII
16
VIII
17
VIII
18
VIII

Unikalne wizyty ostatnie 30 dni: 141
Unikalne wizyty ostatnie 7 dni: 36
Unikalne wizyty dzisiaj: 1
Stronę wyświetlono łącznie: 6822

Wniosek o udzielenie informacji publicznej


Data obowiązywania od:2013-10-16

Udostępnianie informacji na wniosek

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego jest udostępniana na wniosek.

I. Termin, sposób i forma udostępnienia informacji publicznej na wniosek:

1) Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, Starostwo Powiatowe powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie, w jakim udostępni informację (nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku).
2) Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Starostwo Powiatowe, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.
3) Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, Starostwo Powiatowe powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych przez Starostwo Powiatowe w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

4) Gdzie przesłać wniosek:
Wniosek o udzielenie informacji publicznej można przekazać do Starostwa Powiatowego w Oleśnicy jeden z niżej wymienionych sposobów:
- przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Oleśnicy, ul. Słowackiego 10, 56-400 Oleśnica
- złożyć osobiście w Biurze Podawczym w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy ul. Słowackiego 10
- przesłać na numer fax: 71 314 01 10
-  przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: starostwo@powiat-olesnicki.pl
-  przesłać za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej: www.epuap.gov.pl.

II. Opłaty:

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny z wyjątkiem sytuacji, gdy w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek Starostwo Powiatowe ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku. Wówczas Starostwo Powiatowe może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

W takim przypadku Starostwo Powiatowe, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

III. Tryb odwoławczy:

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji w przypadku określonym w art. 14 ust. 2, następują w drodze decyzji Starosty Oleśnickiego, na którą przysługuje odwołanie.

 

 


Lista załączników:

Wniosek o udzielenie informacji publicznej (wersja Word)Dodany: 2015-03-24 10:06:07

Wniosek o udzielenie informacji publicznej (wersja PDF)Dodany: 2015-03-24 10:06:46

Informację wytworzył: Iwona Pasek Data modyfikacji: 2015-03-24 10:06:46 Wersja do druku
Zobacz statystyki
Informację opublikował: Iwona Pasek Data utworzenia: 2013-08-02 14:25:10
Za informację odpowiada: Krzysztof Poślednik Liczba wyświetleń: 6822