Strona główna | Aktualności | Biuletyn Informacji Publicznej | Skrzynka Podawcza | Dziennik Ustaw Woj. Dolnośląskiego | Monitor Polski | Dziennik Ustaw | Deklaracja Dostępności Czcionka: Aa Aa Aa

Wyszukaj informacje na stronie:

(wpisz conajmniej 3 znaki)


Rejestracja klubu sportowego


Rejestracja klubu sportowego

PODSTAWA PRAWNA :
1)   ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017r., poz. 1463 ze zm.);
2)   ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r., poz. 210);
3)   ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz.1257 ze zm.)
4)   rozporządzenia Ministra Sportu z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. z 2011r.,Nr 243, poz. 1449);

NIEZBĘDNE DOKUMENTY: 
1. Wniosek o rejestrację [pobierz wzór wniosku]
2. Statut – 2 egzemplarze ( oryginały)
3. Lista założycieli (minimum 7 członków pełnoletnich) 

 

Lp. Imię i nazwisko Data i miejsce urodzenia Adres zamieszkania Podpis
         


4. Informacja o adresie siedziby klubu sportowego
5. Lista obecności na zebraniu założycielskim
6. Protokół z zebrania założycielskiego wraz z załącznikami
- Uchwałą o powołaniu klubu.
- Uchwałą o zatwierdzeniu statutu,
- Uchwałą o powołaniu 3 osobowego komitetu założycielskiego, albo o wyborze władz stowarzyszenia.

OPŁATY :
dla Uczniowskich Klubów Sportowych – nie pobiera się opłat
pozostałe KLUBY SPORTOWE - podlega opłacie skarbowej w wysokości 10 zł.  (Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej   Dz.U. z 2016r. poz. 1827 ze zm.)

TERMIN :
Decyzję o wpisie do ewidencji klubów sportowych, wydaje się w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku wraz z załącznikami.

INFORMACJA O TRYBIE ODWOŁANIA:
Przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Starosty Oleśnickiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

POSTĘPOWANIE PO OTRZYMANIU DECYZJI O WPISIE KLUBU DO EWIDENCJI:
Po otrzymaniu decyzji o wpisie klubu do ewidencji prowadzonej przez Starostę Oleśnickiego należy zwołać Walne Zebranie oraz dokonać wyboru władz Klubu zgodnie z zapisami w Statucie. Po Walnym Zebraniu w ciągu 14 dni należy przesłać na adres Starostwa protokół z Walnego Zebrania oraz odpisy podjętych uchwał.

Następnie  należy  wystąpić  do Urzędu  Statystycznego  o  nadanie  numeru   REGON,  założyć konto   bankowe   oraz   wystąpić  do  Urzędu   Skarbowego  o  nadanie Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP).

Zmiany dotyczące władz, adresu siedziby oraz Statutu Klubu należy zgłaszać w Starostwie w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian.

Formularze i druki do pobrania w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu ( pokój 213) oraz na stronie internetowej powiatu oleśnickiego

Imię i nazwisko osoby załatwiającej sprawę: Małgorzata Bilska – Inspektor

Numer telefonu:071 314 01 22

Zatwierdził:  Naczelnik Wydziału OK Małgorzata Iwańska

 


Lista załączników:

Druk wniosku o rejestrację klubu sportowegoDodany: 2018-02-01 13:14:01

Informację wytworzył: Katarzyna Struś Data modyfikacji: 2018-02-01 13:14:01 Wersja do druku
Zobacz statystyki
Informację opublikował: Katarzyna Struś Data utworzenia: 2013-07-18 13:19:24
Za informację odpowiada: Małgorzata Iwańska Liczba wyświetleń: 4700