Strona główna | Aktualności | Biuletyn Informacji Publicznej | Skrzynka Podawcza | Dziennik Ustaw Woj. Dolnośląskiego | Monitor Polski | Dziennik Ustaw | Deklaracja Dostępności Czcionka: Aa Aa Aa

Wyszukaj informacje na stronie:

(wpisz conajmniej 3 znaki)


Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych


 
WPIS DO EWIDENCJI SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH I ZMIANA WPISU
 
I.PODSTAWA PRAWNA:
Na podstawie art. 168 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.- Prawo oświatowe  
II. NIEZBĘDNE DOKUMENTY:
1.Zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych [poniżej  wzór zgłoszenia]
2.Do zgłoszenia należy załączyć następującą dokumentację:
a) statut szkoły lub placówki,
b) dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce,
c) potwierdzenie dotyczące osobowości prawnej osoby prowadzącej (wyciąg z rejestru) – osoba prawna,
d) informację o warunkach lokalowych - zgodnie z art. 168 ust 4 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe zapewniających:
- możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
- realizację innych zadań statutowych,
- w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu,
- bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, spełniające wymagania określone w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, przepisach o ochronie środowiska, przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, przepisach techniczno-budowlanych i przepisach o ochronie przeciwpożarowej; spełnienie tych wymagań potwierdza się przez dołączenie do zgłoszenia odpowiednio pozytywnej opinii właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz pozytywnej opinii Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej;
e) zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 14 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe w przypadku szkół;
f) pozytywną opinię Kuratora Oświaty w przypadku szkół;
g) pozytywną opinię Kuratora Oświaty w przypadku młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych;
h) pozytywną opinię Ministra Zdrowia w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie w zawodach, dla których zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego, o której mowa w art. 46 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe ministrem właściwym jest minister do spraw zdrowia;
i) opinię wojewódzkiej rady rynku pracy o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy;
III.TERMIN:
 Wydanie decyzji następuje w  terminie 30 dni od daty złożenia kompletnego zgłoszenia.
IV. OPŁATY:
Postępowanie to jest wolne od opłat administracyjnych i skarbowych.
VINFORMACJA O TRYBIE ODWOŁANIA:
 Od decyzji o odmowie wpisu do ewidencji odwołanie wnosi się do Kuratora Oświaty, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję odmowną.
VIMIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:
 Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Oleśnicy
osoba odpowiedzialna: Małgorzata Bilska - inspektor
piętro: pierwsze
nr pokoju: 213
telefon: 71/314-01-22
 
Formularze i druki do pobrania w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu.
Zatwierdził: Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Oleśnicy - Małgorzata Iwańska
 
 

Lista załączników:

Druk zgłoszenia do ewidencji szkół i placówek niepublicznychDodany: 2021-08-24 13:25:28

Informację wytworzył: Małgorzata Bilska Data modyfikacji: 2021-08-24 13:26:36 Wersja do druku
Zobacz statystyki
Informację opublikował: Anna Karbowska Data utworzenia: 2013-07-18 13:36:21
Za informację odpowiada: Małgorzata Iwańska Liczba wyświetleń: 4265