Strona główna | Aktualności | Biuletyn Informacji Publicznej | Skrzynka Podawcza | Dziennik Ustaw Woj. Dolnośląskiego | Monitor Polski | Dziennik Ustaw | Deklaracja Dostępności Czcionka: Aa Aa Aa

Wyszukaj informacje na stronie:

(wpisz conajmniej 3 znaki)


Nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego


NADANIE STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

1. PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. –Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 2215) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r., poz. 1574 ze zm.)

2. NIEZBĘDNE DOKUMENTY
Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego.
Do wniosku należy załączyć następującą dokumentację:
1) poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły kopie dokumentów potwierdzających posiadane przez nauczyciela kwalifikacje zawodowe oraz kopię aktu nadania stopnia nauczyciela kontraktowego.
2) zaświadczenie dyrektora szkoły, o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574 ze zm.);
3) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły kopię sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego;
4) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły kopię oceny dorobku zawodowego za okres stażu.
We wniosku można odnotować prośbę o włączenie w skład komisji przedstawiciela wskazanego przez nauczyciela związku zawodowego.

3. OPŁATY
Nie dotyczy

4. TERMIN
1) W przypadku złożenia wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego wraz z dokumentacją do dnia 30 czerwca danego roku, organ prowadzący szkołę wydaje decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia nauczyciela mianowanego, w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku.
2) W przypadku złożenia wniosku o podjecie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego wraz z dokumentacją do dnia 31 października danego roku, organ prowadzący szkołę wydaje decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia nauczyciela mianowanego, w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.

5. INFORMACJA O TRYBIE ODWOŁANIA
Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do kuratora oświaty, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
Formularze i druki do pobrania w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu, pok.213
Imię i nazwisko osoby załatwiającej sprawę: Katarzyna Dziki – Inspektor
 


Lista załączników:

Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanegoDodany: 2020-11-27 08:53:46

Informację wytworzył: Katarzyna Dziki Data modyfikacji: 2020-11-27 08:53:46 Wersja do druku
Zobacz statystyki
Informację opublikował: Dawid Samulski Data utworzenia: 2013-07-18 13:10:10
Za informację odpowiada: Małgorzata Iwańska Liczba wyświetleń: 4749