Strona główna | Aktualności | Biuletyn Informacji Publicznej | Skrzynka Podawcza | Dziennik Ustaw Woj. Dolnośląskiego | Monitor Polski | Dziennik Ustaw Czcionka: Aa Aa Aa

Wyszukaj informacje na stronie:

(wpisz conajmniej 3 znaki)


Statystyki unikalnych odwiedzin za ostatnie 30 dni

02
III
03
III
04
III
05
III
06
III
07
III
08
III
09
III
10
III
11
III
12
III
13
III
14
III
15
III
16
III
17
III
18
III
19
III
20
III
21
III
22
III
23
III
24
III
25
III
26
III
27
III
28
III
29
III
30
III
31
III
01
IV

Unikalne wizyty ostatnie 30 dni: 22
Unikalne wizyty ostatnie 7 dni: 4
Unikalne wizyty dzisiaj: 1
Stronę wyświetlono łącznie: 1942

Nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego


NADANIE STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

1. PODSTAWA PRAWNA

 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. –Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2018r., poz. 967 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ( Dz. U. z 2018 r.,  poz. 1574)

2. NIEZBĘDNE DOKUMENTY

Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego.

Do wniosku należy załączyć następującą dokumentację:

1) poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe oraz aktu nadania stopnia nauczyciela kontraktowego.

2) zaświadczenie dyrektora szkoły, o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574);

3) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego;

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy dokonanej po zakończeniu stażu.

We wniosku można odnotować prośbę o włączenie w skład komisji przedstawiciela wskazanego przez nauczyciela związku zawodowego.

3. OPŁATY

Nie dotyczy

4. TERMIN

1) W przypadku złożenia wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego wraz z dokumentacją do dnia 30 czerwca danego roku, organ prowadzący szkołę wydaje decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia nauczyciela mianowanego, w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku.

2) W przypadku złożenia wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego wraz z dokumentacją do dnia 31 października danego roku, organ prowadzący szkołę wydaje decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia nauczyciela mianowanego, w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.

5. INFORMACJA O TRYBIE ODWOŁANIA

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do kuratora oświaty, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Formularze i druki do pobrania w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu, pok.213

Imię i nazwisko osoby załatwiającej sprawę: Katarzyna Dziki – Inspektor

 


Lista załączników:

Wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanegoDodany: 2019-06-05 15:30:20

Informację wytworzył: Marta Balicka Data modyfikacji: 2019-06-11 10:38:56 Wersja do druku
Zobacz statystyki
Informację opublikował: Dawid Samulski Data utworzenia: 2013-07-18 13:10:10
Za informację odpowiada: Małgorzata Iwańska Liczba wyświetleń: 1942