Strona główna | Aktualności | Biuletyn Informacji Publicznej | Skrzynka Podawcza | Dziennik Ustaw Woj. Dolnośląskiego | Monitor Polski | Dziennik Ustaw | Deklaracja Dostępności Czcionka: Aa Aa Aa

Wyszukaj informacje na stronie:

(wpisz conajmniej 3 znaki)


Statystyki unikalnych odwiedzin za ostatnie 30 dni

24
VI
25
VI
26
VI
27
VI
28
VI
29
VI
30
VI
01
VII
02
VII
03
VII
04
VII
05
VII
06
VII
07
VII
08
VII
09
VII
10
VII
11
VII
12
VII
13
VII
14
VII
15
VII
16
VII
17
VII
18
VII
19
VII
20
VII
21
VII
22
VII
23
VII
24
VII

Unikalne wizyty ostatnie 30 dni: 119
Unikalne wizyty ostatnie 7 dni: 20
Unikalne wizyty dzisiaj: 4
Stronę wyświetlono łącznie: 7409

Stypendium dla uczniów powiatowych szkół ponadgimnazjalnych


PODSTAWA PRAWNA:

Na podstawie art. 12 pkt. 11  ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2015r., poz. 1445 ze zm.) oraz na podstawie Uchwały nr XLI/246/2010 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Oleśnicki ze zmianami.

NIEZBĘDNE DOKUMENTY:

1). Wniosek o przyznanie stypendium dla ucznia szkoły ponadgimnazjalnej dla młodzieży prowadzonej przez Powiat Oleśnicki na obowiązującym druku.

2).   Dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów przyznania stypendium.

ZASADY UDZIELANIA STYPENDIÓW:

O stypendium Starosty Powiatu Oleśnickiego mogą ubiegać się uczniowie szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży prowadzonych przez Powiat Oleśnicki po pierwszym roku nauki w danej szkole i za osiągnięcia uzyskane w danym roku szkolnym.

Funkcjonują cztery kategorie, w których przyznawane jest stypendium:

- stypendium za bardzo dobre wyniki w nauce,

- stypendium za szczególne osiągnięcia w nauce,

- stypendium za szczególne osiągnięcia w zawodzie,

- stypendium za szczególne osiągnięcia w konkursie tematycznym.

Stypendium za bardzo dobre wyniki w nauce przysługuje uczniom, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

1) uzyskali ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen nie mniejszą niż 5,5 w przypadku uczniów liceów ogólnokształcących lub średnią ocen nie mniejszą niż 5,0 w przypadku uczniów pozostałych typów szkół.

2 )uzyskali wzorową ocenę  zachowania.

 Stypendium za szczególne osiągnięcia w nauce przysługuje uczniom, którzy spełniają łącznie  następujące warunki:

1)zakwalifikowali się do trzeciego(centralnego) stopnia olimpiady organizowanej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125 ze zm.),

2)uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania,

3) uzyskali ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen nie mniejszą niż 4,0.

Stypendium za szczególne osiągnięcia w zawodzie przysługuje uczniom techników lub zasadniczych szkół zawodowych, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

1)zakwalifikowali się do trzeciego(centralnego) stopnia turnieju organizowanego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125 ze zm.),

2)uzyskali co najmniej dobrą ocenę zachowania,

3) uzyskali ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen nie mniejszą niż 3,5.

Stypendium za szczególne osiągnięcia w konkursie tematycznym przysługuje uczniom, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

1)uzyskali tytuł laureata okolicznościowego konkursu tematycznego organizowanego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125 ze zm.),

2) uzyskali co najmniej dobrą ocenę zachowania,

3) uzyskali ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen nie mniejszą niż 3,5.

Z wnioskiem o przyznanie stypendium występuje dyrektor szkoły na wniosek rodzica ucznia, wychowawcy ucznia lub innego nauczyciela.

Wnioski o przyznanie stypendiów należy złożyć w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Oleśnicy w następujących terminach:

1) dla absolwentów nie później niż na siedem dni przed zakończeniem zajęć dydaktycznych,

2) dla uczniów pozostałych klas do dnia 30 czerwca każdego roku.

Stypendium przyznaje Zarząd Powiatu Oleśnickiego. Jest ono jednorazowe, posiada charakter motywacyjny i wypłacane jest w formie gotówkowej lub na wskazane konto.

Imię i nazwisko osoby załatwiającej sprawę: Katarzyna Chrzanowska - inspektor

Numer telefonu: 071 314 01 22

Zatwierdził: Naczelnik Wydziału OK. Małgorzata Iwańska

 


Lista załączników:

Wniosek o przyznanie stypendiumDodany: 2016-03-09 12:00:09
Wniosek o przyznanie stypendium

Informację wytworzył: Katarzyna Struś Data modyfikacji: 2020-02-06 10:45:58 Wersja do druku
Zobacz statystyki
Informację opublikował: Renata Bernacka Data utworzenia: 2013-07-18 13:35:16
Za informację odpowiada: Małgorzata Iwańska Liczba wyświetleń: 7409