Strona główna | Aktualności | Biuletyn Informacji Publicznej | Skrzynka Podawcza | Dziennik Ustaw Woj. Dolnośląskiego | Monitor Polski | Dziennik Ustaw | Deklaracja Dostępności Czcionka: Aa Aa Aa

Wyszukaj informacje na stronie:

(wpisz conajmniej 3 znaki)


Statystyki unikalnych odwiedzin za ostatnie 30 dni

20
V
21
V
22
V
23
V
24
V
25
V
26
V
27
V
28
V
29
V
30
V
31
V
01
VI
02
VI
03
VI
04
VI
05
VI
06
VI
07
VI
08
VI
09
VI
10
VI
11
VI
12
VI
13
VI
14
VI
15
VI
16
VI
17
VI
18
VI
19
VI

Unikalne wizyty ostatnie 30 dni: 151
Unikalne wizyty ostatnie 7 dni: 39
Unikalne wizyty dzisiaj: 2
Stronę wyświetlono łącznie: 4315

Uchwały Zarządu - rok 2021


Lista załączników:

Uchwała nr 337/2021 z 5 stycznia 2021 r.Dodany: 2021-01-11 15:18:49
w sprawie opracowania planu finansowego budżetu Powiatu Oleśnickiego na 2021 r.

Uchwała nr 338/2021 z 5 stycznia 2021 r.Dodany: 2021-01-11 15:20:01
w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej jednostek Powiatu Oleśnickiego na 2021 rok

Uchwała nr 339/2021 z 5 stycznia 2021 r.Dodany: 2021-01-11 15:20:50
w sprawie przekazania kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych , inspekcji i straży uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów , których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

Uchwała nr 340/2021 z 20 stycznia 2021 r.Dodany: 2021-01-25 08:35:50
w sprawie udzielenia dotacji i zawarcia umowy z Miastem Oleśnica celem dofinansowania Oleśnickiej Biblioteki Publicznej im. Mikołaja Reja

Uchwała nr 341/2021 z 20 stycznia 2021 rDodany: 2021-02-10 09:45:25
w sprawie analizy poniesionych w roku 2020 wydatków na wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Oleśnicki

Uchwała nr 342/2021 z 20 stycznia 2021 r.Dodany: 2021-01-25 08:37:15
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2021 w obszarze pomocy społecznej

Uchwała nr 343/2021 z 20 stycznia 2021 r.Dodany: 2021-01-25 08:45:15
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2021 w obszarze pomocy społecznej pn" Prowadzenie specjalistycznej poradni rodzinnej na terenie Powiatu Oleśnickiego"

Uchwała nr 344/2021 z 20 stycznia 2021 r.Dodany: 2021-01-25 08:45:57
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na obszarze Gminy Oleśnica

Uchwała nr 345/2021 z 20 stycznia 2021 r.Dodany: 2021-01-25 08:46:45
w sprawie przeprowadzenia I przetargu , powołania komisji przetargowej oraz ustalenia warunków przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej , stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego położonej w Bierutowie

Uchwała nr 346/2021 z 20 stycznia 2021 r.Dodany: 2021-01-25 08:47:34
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na obszarze Gminy Miasta Oleśnicy

Uchwała nr 347/2021 z 26 stycznia 2021 r.Dodany: 2021-01-27 08:26:09
w sprawie sporządzenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Oleśnicki w roku 2020

Uchwała nr 348/2021 z 4 lutego 2021 r.Dodany: 2021-02-05 12:39:16
w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu na 2021 r.

Uchwała nr 349/2021 z 4 lutego 2021 r.Dodany: 2021-02-05 12:40:13
w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości oznaczonej jako działka nr 27/1 AM - 24 , obręb Bierutów , stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego, zabudowanej budynkiem mieszkalnym

Uchwała nr 350/2021 z 17 lutego 2021 r.Dodany: 2021-02-19 12:59:07
w sprawie wniosku do Przewodniczącego Rady Powiatu o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Oleśnickiego

Uchwała nr 351/2021 z 17 lutego 2021 r.Dodany: 2021-02-19 15:17:24
w sprawie zaopiniowania projektu "Programu Ochrony środowiska dla Gminy Syców na lata 2021 - 2024 z perspektywą na lata 2025-2028"

Uchwała nr 352/2021 z 17 lutego 2021 r.Dodany: 2021-02-19 15:19:16
w sprawie powołania komisji konkursowej do wyboru kandydata na stanowisko Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy

Uchwała nr 353/2021 z 24 lutego 2021 r.Dodany: 2021-03-02 10:36:19
w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu na 2021 r.

Uchwała nr 354/2021 z 24 lutego 2021 r.Dodany: 2021-03-02 10:37:19
w sprawie wyrażenia zgody na przebudowę węzła cieplnego dla budynku nr 339, położonego w obrębie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego , oddanej w trwały współzarząd II Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Jana Twardowskiego w Oleśnicy oraz Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy

Uchwała nr 355/2021 z 24 lutego 2021 r.Dodany: 2021-03-02 10:38:24
w sprawie powierzenia Staroście Oleśnickiemu czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Uchwała nr 356/2021 z 24 lutego 2021 r.Dodany: 2021-03-02 10:39:15
w sprawie wyboru oferty w otwartym konkursie na wsparcie realizacji zadania publicznego w roku 2021 w obszarze pomocy społecznej pn. :"Prowadzenie specjalistycznej poradni rodzinnej na terenie powiatu oleśnickiego"

Uchwała nr 357/2021 z 24 lutego 2021 r.Dodany: 2021-03-02 10:39:59
w sprawie powierzenia wykonywania obowiązków Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy

Uchwała nr 358/2021 z 24 lutego 2021 r.Dodany: 2021-03-02 10:40:59
w sprawie upoważnienia Sławomira Zadki - pełniącego obowiązki dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy, do składania oświadczeń woli

Uchwała nr 359/2021 z 4 marca 2021 r.Dodany: 2021-03-04 15:13:38
w sprawie udzielenia upoważnienia p.o. dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy do załatwiania spraw w zakresie określonym w przepisach ustawy o drogach publicznych

Uchwała nr 360/2021 z 4 marca 2021 r.Dodany: 2021-03-04 15:14:49
w sprawie powierzenia kancelarii brokerskiej Supra Brokers Sp. zo.o z siedziba we Wrocławiu przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na usługę kompleksowego ubezpieczenia Powiatu oleśnickiego wraz z jednostkami organizacyjnymi

Uchwała nr 361/2021 z 25 marca 2021 r.Dodany: 2021-03-31 08:29:49
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Specjalnych w Oleśnicy

Uchwała nr 362/2021 z 25 marca 2021 r.Dodany: 2021-03-31 08:30:43
w sprawie aktualizacji miesięcznej kwoty dotacji na jednego wychowanka niepublicznej placówki oraz na jednego ucznia szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej w roku budżetowym 2021

Uchwała nr 363/2021 z 25 marca 2021 r.Dodany: 2021-03-31 08:31:34
w sprawie zatrudnienia dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy

Uchwała nr 364/2021 z 31 marca 2021 r.Dodany: 2021-04-07 15:14:10
w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu na 2021 r.

Uchwała nr 365/2021 z 31 marca 2021 r.Dodany: 2021-06-16 10:41:17
w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Oleśnickiego sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Oleśnickiego za 2020 r.

Uchwała nr 366/2021 z 31 marca 2021 r.Dodany: 2021-04-07 15:31:13
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Oleśnickiego za 2020 r.

Uchwała nr 367/2021 z 31 marca 2021 r.Dodany: 2021-04-07 15:32:11
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w roku 2021 w obszarze upowszechniania kultury fizycznej pn. "Organizacja w Powiecie Oleśnickim lekkoatletycznej imprezy sportowej"

Uchwała nr 368/2021 z 14 kwietnia 2021 r.Dodany: 2021-04-20 08:32:11
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Oleśnickiego na rok 2021

Uchwała nr 369/2021 z 14 kwietnia 2021 r.Dodany: 2021-04-20 08:32:55
w sprawie wyrażenia zgody na zlokalizowanie i budowę węzła cieplnego dla budynku nr 92, położonego w obrębie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego, oddanej w trwały zarząd II Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Jana Twardowskiego w Oleśnicy

Uchwała nr 370/2021 z 21 kwietnia 2021 r.Dodany: 2021-04-23 14:36:30
w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu na 2021 r

Uchwała nr 371/2021 z 21 kwietnia 2021 r.Dodany: 2021-04-23 14:37:31
w sprawie przekazania dotacji dla potrzeb Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy.

Uchwała nr 372/2021 z 21 kwietnia 2021 r.Dodany: 2021-04-23 14:38:40
w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu części nieruchomości, przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego położonej w Solnikach Małych

Uchwała nr 373/2021 z 21 kwietnia 2021 r.Dodany: 2021-04-23 14:39:21
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy

Uchwała nr 374/2021 z 21 kwietnia 2021 r.Dodany: 2021-04-23 14:40:09
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Specjalnych w Oleśnicy

Uchwała nr 375/2021 z 21 kwietnia 2021 r.Dodany: 2021-04-23 14:40:47
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Oleśnicy

Uchwała nr 376/2021 z 21 kwietnia 2021 r.Dodany: 2021-05-20 09:48:42
w sprawie opinii dotyczącej zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych na obszarze Gminy Dobroszyce

Uchwała nr 377/2021 z 28 kwietnia 2021 r.Dodany: 2021-04-29 09:41:05
w sprawie przyznania stypendiów dla absolwentów szkół prowadzonych przez Powiat Oleśnicki

Uchwała nr 378/2021 z 28 kwietnia 2021 r.Dodany: 2021-04-29 09:42:32
w sprawie przyznania stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej dla absolwentów szkół prowadzonych przez Powiat Oleśnicki

Uchwała nr 379/2021 z 28 kwietnia 2021 r.Dodany: 2021-04-29 09:45:15
w sprawie powołania komisji konkursowej , opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w roku 2021 w obszarze upowszechniania kultury fizycznej pn. "Organizacja w Powiecie Oleśnickim lekkoatletycznej imprezy sportowej"

Uchwała nr 380/2021 z 28 kwietnia 2021 r.Dodany: 2021-04-29 09:49:02
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Władysława Reymonta w Bierutowie do reprezentowania i składania oświadczeń woli dotyczących udziału w programie Erasmus+

Uchwała nr 381/2021 z 28 kwietnia 2021 r.Dodany: 2021-04-29 09:50:08
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Orła Białego w Międzyborzu do reprezentowania i składania oświadczeń woli dotyczących udziału w programie Erasmus+

Uchwała nr 382/2021 z 6 maja 2021 r.Dodany: 2021-05-12 12:53:30
w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu na 2021 r.

Uchwała nr 383/2021 z 6 maja 2021 r.Dodany: 2021-05-12 12:54:57
w sprawie wyboru oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w roku 2021 w obszarze upowszechniania kultury fizycznej "Organizacja w Powiecie Oleśnickim lekkoatletycznej imprezy sportowej"

Uchwała nr 384/2021 z 6 maja 2021 r.Dodany: 2021-05-12 12:55:46
w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy do załatwiania spraw w zakresie określonym w przepisach ustawy o drogach publicznych

Uchwała nr 385/2021 z 6 maja 2021 r.Dodany: 2021-05-12 12:59:26
w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Grzegorzowi Cipykowi - dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy, do składania oświadczeń woli

Uchwała nr 386/2021 z 6 maja 2021 r.Dodany: 2021-05-12 13:00:12
w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości , przeznaczonej do sprzedaży , stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego , położonej w Solnikach Małych

Uchwała nr 387/2021 z 12 maja 2021 r.Dodany: 2021-05-17 09:10:12
w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Zespołu Placówek Specjalnych w Oleśnicy

Uchwała nr 388/2021 z 12 maja 2021 r.Dodany: 2021-05-17 09:11:47
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Placówek Specjalnych w Oleśnicy

Uchwała nr 389/2021 z 12 maja 2021 r.Dodany: 2021-05-17 09:13:44
w sprawie przyznania pomocy zdrowotnej w formie zasiłków pieniężnych dla nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest powiat oleśnicki

Uchwała nr 390/2021 z 12 maja 2021 r.Dodany: 2021-05-17 09:15:33
w sprawie powołania do pełnienia obowiązków dyrektora Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą Oleśnicy

Uchwała nr 391/2021 z 19 maja 2021 r.Dodany: 2021-05-21 10:54:57
w sprawie zaopiniowania projektu "Programu Ochrony środowiska dla Gminy Twardogóra na lata 2021-2025"

Uchwała nr 392/2021 z 19 maja 2021 r.Dodany: 2021-05-21 10:55:50
w sprawie upoważnienia Pana Grzegorza Cipyka - dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy do występowania w imieniu Powiatu Oleśnickiego do właściwych organów z wnioskami o wydanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów rosnących na terenie nieruchomości stanowiących pasy drogowe dróg powiatowych

Uchwała nr 393/2021 z 19 maja 2021 r.Dodany: 2021-05-21 10:56:40
w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na rzecz OneFone S.A z siedzibą w Oleśnicy w związku z posadowieniem sieci światłowodowej na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego

Uchwała nr 394/2021 z 19 maja 2021 r.Dodany: 2021-05-21 10:57:18
w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na rzecz OneFone S.A z siedzibą w Oleśnicy w związku z posadowieniem sieci światłowodowej na nieruchomości stanowiącej współwłasność Powiatu Oleśnickiego i Gminy Miasto Oleśnica

Uchwała nr 395/2021 z 19 maja 2021 r.Dodany: 2021-05-21 10:58:00
w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Oleśnickiego "Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za 2020"

Uchwała nr 396/2021 z 24 maja 2021 r.Dodany: 2021-05-26 11:25:57
w sprawie przekazania Radzie Powiatu Oleśnickiego rocznego sprawozdania finansowego Powiatu Oleśnickiego za 2020 r.

Uchwała nr 397/2021 z 26 maja 2021 r.Dodany: 2021-05-28 14:03:54
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy

Uchwała nr 398/2021 z 26 maja 2021 r.Dodany: 2021-05-28 14:04:44
w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Oleśnickiego Raportu o stanie powiatu za 2020 r.

Uchwała nr 399/2021 z 26 maja 2021 r.Dodany: 2021-05-28 14:05:33
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy

Uchwała nr 400/2021 z 9 czerwca 2021 r.Dodany: 2021-06-11 09:26:49
w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na rzecz MGK Sp. z o.o z siedzibą w Oleśnicy w związku z posadowieniem przyłącza ciepłowniczego na nieruchomości , stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego

Uchwała nr 401/2021 z 16 czerwca 2021 r.Dodany: 2021-06-22 10:06:32
w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy

Uchwała nr 402/2021 z 16 czerwca 2021 r.Dodany: 2021-06-22 10:25:59
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy

Uchwała nr 403/2021 z 16 czerwca 2021 r.Dodany: 2021-06-22 10:26:54
w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa drogi gminnej o łącznej długości ok. 0,25 km w m. Chełstówek"

Uchwała nr 404/2021 z 16 czerwca 2021 r.Dodany: 2021-06-22 10:29:06
w sprawie zawarcia umowy z Komendantem Wojewódzkim Policji we Wrocławiu w celu przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy"

Uchwała nr 405/2021 z 23 czerwca 2021 r.Dodany: 2021-06-24 13:57:39
w sprawie przeprowadzenia I przetargu , powołania komisji przetargowej oraz ustalenia warunków przetargu na sprzedaż nieruchomości rolnej o łącznej powierzchni 36,55 ha, stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego, położonej w Solnikach Małych

Uchwała nr 406/2021 z 23 czerwca 2021 r.Dodany: 2021-06-24 13:58:25
w sprawie przeprowadzenia I przetargu , powołania komisji przetargowej oraz ustalenia warunków przetargu na sprzedaż części nieruchomości rolnej o łącznej powierzchni 28,51 ha, stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego, położonej w Solnikach Małych

Uchwała nr 407/2021 z 23 czerwca 2021 r.Dodany: 2021-06-24 13:59:15
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Oleśnicki

Uchwała nr 408/2021 z 30 czerwca 2021 r.Dodany: 2021-06-30 15:27:21
w sprawie przekazania kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu przedsięwzięć wynikających z Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oleśnickiego na lata 2021-2031

Uchwała nr 409/2021 z 30 czerwca 2021 r.Dodany: 2021-06-30 15:28:36
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu na 2021 r.

Uchwała nr 410/2021 z 2 lipca 2021 r.Dodany: 2021-07-07 13:40:24
w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu na 2021 r.

Uchwała nr 411/2021 z 7 lipca 2021 r.Dodany: 2021-07-07 13:43:10
w sprawie udzielenia staroście oleśnickiemu pełnomocnictwa do czynności faktycznych i prawnych związanych ze złożeniem wniosku o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych

Uchwała nr 412/2021 z 14 lipca 2021 r.Dodany: 2021-07-20 19:33:34
w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu na 2021 r.

Uchwała nr 413/2021 z 14 lipca 2021 r.Dodany: 2021-07-20 19:35:10
w sprawie odwołania I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż części nieruchomości rolnej o łącznej powierzchni 28,51 ha, stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego, położonej w Solnikach Małych

Uchwała nr 414/2021 z 16 lipca 2021 r.Dodany: 2021-07-20 19:36:39
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy

Uchwała nr 415/2021 z 20 lipca 2021 r.Dodany: 2021-07-23 15:15:54
w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu na 2021 r.

Uchwała nr 416/2021 z 20 lipca 2021 r.Dodany: 2021-07-23 15:18:04
w sprawie wniosku do przewodniczącego Rady Powiatu o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Oleśnickiego

Uchwała nr 417/2021 z 28 lipca 2021 r. Dodany: 2021-08-02 10:04:08
w sprawie przyznania pomocy zdrowotnej w formie zasiłków pieniężnych dla nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych , dla których organem prowadzącym jest powiat oleśnicki

Uchwała nr 418/2021 z 28 lipca 2021 r. Dodany: 2021-08-02 10:04:51
w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu na 2021 r.

Uchwała nr 419/2021 z 28 lipca 2021 r. Dodany: 2021-08-02 10:05:35
w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości , przeznaczonej do sprzedaży , stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego, położonej w Solnikach Małych

Uchwała nr 420/2021 z 28 lipca 2021 r. Dodany: 2021-08-02 10:06:16
w sprawie powołania dyrektora Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy

Uchwała nr 421/2021 z 28 lipca 2021 r. Dodany: 2021-08-02 10:07:02
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dyrektora Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy

Uchwała nr 422/2021 z 4 sierpnia 2021 r. Dodany: 2021-08-10 20:16:56
w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu na 2021 r.

Uchwała nr 423/2021 z 4 sierpnia 2021 r. Dodany: 2021-08-12 11:41:19
w sprawie zaopiniowania projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Oleśnicy do roku 2030"

Uchwała nr 424/2021 z 10 sierpnia 2021 r. Dodany: 2021-08-12 11:43:38
w sprawie wniosku do Przewodniczącego Rady Powiatu o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Oleśnickiego

Uchwała nr 425/2021 z 18 sierpnia 2021 r.Dodany: 2021-08-19 14:32:12
w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy za I półrocze 2021 r.

Uchwała nr 426/2021 z 18 sierpnia 2021 r.Dodany: 2021-08-19 14:35:04
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Oleśnickiego za I półrocze 2021 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała nr 427/2021 z 18 sierpnia 2021 r.Dodany: 2021-08-19 14:37:49
w sprawie wyrażenie zgody dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze na złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na usunięcie drzewa

Uchwała nr 428/2021 z 25 sierpnia 2021 r.Dodany: 2021-08-26 10:38:51
w sprawie zasad gospodarowanie składnikami majątku ruchomego, powierzonego jednostkom organizacyjnym Powiatu Oleśnickiego

Uchwała nr 429/2021 z 25 sierpnia 2021 r.Dodany: 2021-09-02 12:23:58
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie

Uchwała nr 430/2021 z 25 sierpnia 2021 r.Dodany: 2021-08-26 10:43:03
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości niezabudowanej, położonej w Twardogórze przy ul. Wielkopolskiej

Uchwała nr 431/2021 z 25 sierpnia 2021 r.Dodany: 2021-08-26 10:44:27
w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Oleśnicki

Uchwała nr 432/2021 z 1 września 2021 r.Dodany: 2021-09-02 12:28:00
w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu na 2021 r.

Uchwała nr 433/2021 z 1 września 2021 r.Dodany: 2021-09-02 12:30:02
w sprawie przyznania stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Oleśnicki

Uchwała nr 434/2021 z 1 września 2021 r.Dodany: 2021-09-02 12:32:23
w sprawie przekazania dotacji dla potrzeb Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy

Uchwała nr 435/2021 z 1 września 2021 r.Dodany: 2021-09-02 12:35:47
w sprawie zmiany uchwały nr 405/2021 dotyczącej przeprowadzenia I przetargu, powołania komisji przetargowej oraz ustalenia warunków przetargu na sprzedaż nieruchomości rolnej o łącznej pow. 36,55 ha, stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego, położonej w Solnikach Małych

Uchwała nr 436/2021 z 10 września 2021 r.Dodany: 2021-09-15 11:00:49
w sprawie szczególnych zasad opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2022 r.

Uchwała nr 437/2021 z 10 września 2021 r.Dodany: 2021-09-15 11:02:37
w sprawie opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oleśnickiego na lata 2022-2031

Uchwała nr 438/2021 z 10 września 2021 r.Dodany: 2021-09-15 11:03:44
w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu na 2021 r.

Uchwała nr 439/2021 z 10 września 2021 r.Dodany: 2021-09-15 11:05:34
w sprawie przekazania dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Twardogórze na dofinansowanie zakupu aparatów ochrony dróg oddechowych

Uchwała nr 440/2021 z 10 września 2021 r.Dodany: 2021-09-15 11:07:03
w sprawie przekazania dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziadowej Kłodzie na dofinansowanie wykonania badania technicznego samochodu ratowniczo-gaśniczego

Uchwała nr 441/2021 z 14 września 2021 r.Dodany: 2021-09-15 11:09:21
w sprawie przeprowadzenia I przetargu, powołania komisji przetargowej oraz ustalenia warunków przetargu na sprzedaż części nieruchomości rolnej o łącznej powierzchni 28,51 ha, stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego, położonej w Solnikach Małych

Uchwała nr 442/2021 z 17 września 2021 r.Dodany: 2021-09-22 15:05:02
w sprawie uznania niecelowości realizacji zadania publicznego na podstawie oferty złożonej przez Stowarzyszenie Piłki Ręcznej w Oleśnicy

Uchwała nr 443/2021 z 22 września 2021 r.Dodany: 2021-09-22 15:06:44
w sprawie przyznania stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Oleśnicki

Uchwała nr 444/2021 z 22 września 2021 r.Dodany: 2021-09-22 15:09:18
zmieniająca uchwałę w sprawie aktualizacji miesięcznej kwoty dotacji na jednego wychowanka niepublicznej placówki oraz na jednego ucznia szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej w roku budżetowym 2021

Uchwała nr 445/2021 z 29 września 2021 r.Dodany: 2021-10-04 14:36:45
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu na 2021 r.

Uchwała nr 446/2021 z 29 września 2021 r.Dodany: 2021-10-04 14:39:10
w sprawie wyznaczenia dwóch przedstawicieli Zarządu Powiatu do komisji inwentaryzacyjnej

Uchwała nr 447/2021 z 29 września 2021 r.Dodany: 2021-10-11 10:15:33
w sprawie przekazania dotacji dla potrzeb Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy

Uchwała nr 448/2021 z 7 października 2021 r.Dodany: 2021-10-15 13:52:02
w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu na 2021 r.

Uchwała nr 449/2021 z 7 października 2021 r.Dodany: 2021-10-15 13:53:50
w sprawie wyrażenia zgody na doprowadzenie przyłącza światłowodowego dla budynku nr 339, położonego w obrębie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego, oddanej w trwały współzarząd II Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Jana Twardowskiego w Oleśnicy oraz Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy

Uchwała nr 450/2021 z 14 października 2021 r.Dodany: 2021-10-15 13:55:19
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu oleśnickiego w 2022 r.

Uchwała nr 451/2021 z 14 października 2021 r.Dodany: 2021-10-15 13:57:42
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi II Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Jana Twardowskiego w Oleśnicy do reprezentowania i składania oświadczeń woli dotyczących udziału w programie Erasmus+

Uchwała nr 452/2021 z 15 października 2021 r.Dodany: 2021-10-21 10:10:48
w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu na 2021 r.

Uchwała nr 453/2021 z 19 października 2021 r.Dodany: 2021-10-21 10:16:01
w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 65 AM-2, obręb Ostrowina, przeznaczonej do dzierżawy w trybie przetargowym

Uchwała nr 454/2021 z 19 października 2021 r.Dodany: 2021-10-21 10:18:31
w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 211/9 AM-2, obręb Ostrowina, przeznaczonej do dzierżawy w trybie przetargowym

Uchwała nr 455/2021 z 27 października 2021 r.Dodany: 2021-11-03 09:47:58
w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Oleśnickiego „Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2020/2021”

Uchwała nr 456/2021 z 27 października 2021 r.Dodany: 2021-11-03 09:49:15
w sprawie przyznania pomocy zdrowotnej w formie zasiłków pieniężnych dla nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat oleśnicki

Uchwała nr 457/2021 z 27 października 2021 r.Dodany: 2021-11-03 09:50:14
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oleśnickiego na 2021 r.

Uchwała nr 458/2021 z 27 października 2021 r.Dodany: 2021-11-03 09:51:50
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiaty oleśnickiego w 2022 roku

Uchwała nr 459/2021 z 27 października 2021 r.Dodany: 2021-11-03 09:52:50
w sprawie zatrudnienia dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy

Uchwała nr 460/2021 z 5 listopada 2021 r.Dodany: 2021-11-09 12:17:29
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od terminu na złożenie informacji o planowanej liczbie uczniów dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i placówki niepublicznej

Uchwała nr 461/2021 z 10 listopada 2021 r.Dodany: 2021-11-17 10:18:33
w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu na 2021 rok

Uchwała nr 462/2021 z 15 listopada 2021 r.Dodany: 2021-11-17 10:20:42
w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oleśnickiego na lata 2022-2031

Uchwała nr 463/2021 z 15 listopada 2021 r.Dodany: 2021-12-07 12:25:30
w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Powiatu Oleśnickiego na 2022 rok

Uchwała nr 464/2021 z 17 listopada 2021 r.Dodany: 2021-11-17 14:13:32
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym, prowadzącym działalność pożytku publicznego prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu oleśnickiego w 2022 r.

Uchwała nr 465/2021 z 17 listopada 2021 r.Dodany: 2021-11-29 15:20:34
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy

Uchwała nr 466/2021 z 29 listopada 2021 r.Dodany: 2021-11-29 15:23:18
w sprawie procedury sprawowania kontroli nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo-wychowawczymi w Powiecie Oleśnickim

Uchwała nr 467/2021 z 29 listopada 2021 r.Dodany: 2021-11-29 15:25:44
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2022 roku w obszarze pomocy społecznej pn. "Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie na terenie Powiatu Oleśnickiego o liczbie 32 miejsc"

Uchwała nr 468/2021 z 29 listopada 2021 r.Dodany: 2021-11-29 15:27:49
w prawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2022 roku w obszarze pomocy społecznej pn. "Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie na terenie Powiatu Oleśnickiego o liczbie 32 miejsc"

Uchwała nr 469/2021 z 29 listopada 2021 r.Dodany: 2021-11-29 15:29:27
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2022 roku w obszarze pomocy społecznej pn. "Prowadzenie specjalistycznej poradni rodzinnej na terenie powiatu oleśnickiego"

Uchwała nr 470/2021 z 29 listopada 2021 r.Dodany: 2021-11-29 15:30:41
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2022 roku w obszarze pomocy społecznej pn. "Prowadzenie specjalistycznej poradni rodzinnej na terenie powiatu oleśnickiego"

Uchwała nr 471/2021 z 29 listopada 2021 r.Dodany: 2021-11-29 15:31:54
w sprawie przekazania dotacji celowej dla potrzeb Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy

Uchwała nr 472/2021 z 2 grudnia 2021 r.Dodany: 2021-12-07 12:22:45
w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2021 r.

Uchwała nr 473/2021 z 2 grudnia 2021 r.Dodany: 2021-12-07 12:28:11
w sprawie przekazania dotacji celowej dla potrzeb Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy

Uchwała nr 474/2021 z 2 grudnia 2021 r.Dodany: 2021-12-07 12:29:27
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Oleśnicki

Uchwała nr 475/2021 z 2 grudnia 2021 r.Dodany: 2021-12-07 12:31:03
w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na rzecz Energa-Operator S.A. w związku z planowanym posadowieniem urządzeń elektroenergetycznych na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego

Uchwała nr 476/2021 z 8 grudnia 2021 r.Dodany: 2021-12-09 11:59:48
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie mienia ruchomego na rzecz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy

Uchwała nr 477/2021 z 8 grudnia 2021 r.Dodany: 2021-12-09 12:01:21
w sprawie przyznania pomocy zdrowotnej w formie zasiłków pieniężnych dla nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Oleśnicki

Uchwała nr 478/2021 z 8 grudnia 2021 r.Dodany: 2021-12-09 12:03:47
w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 65 AM-2, obręb Ostrowina, przeznaczonej do dzierżawy w trybie przetargowym

Uchwała nr 479/2021 z 8 grudnia 2021 r.Dodany: 2021-12-09 12:04:58
w sprawie przeprowadzenia I przetargu, powołania komisji przetargowej oraz ustalenia warunków przetargu na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego, położonej w Ostrowinie (dz. 211/9 AM 2)

Uchwała nr 480/2021 z 13 grudnia 2021 r.Dodany: 2021-12-17 14:26:37
w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu na 2021 rok

Uchwała nr 481/2021 z 13 grudnia 2021 r.Dodany: 2021-12-17 14:28:37
w sprawie wyboru wariantu średniej niezbędnej do wyliczenia relacji z art. 243 Ustawy o finansach publicznych

Uchwała nr 482/2021 z 17 grudnia 2021 r.Dodany: 2021-12-17 14:35:43
w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie prac remontowych na nieruchomości pozostającej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze

Uchwała nr 483/2021 z 17 grudnia 2021 r.Dodany: 2021-12-17 14:37:08
w sprawie wyznaczenia dwóch przedstawicieli Zarządu Powiatu do Komisji Inwentaryzacyjnej

Uchwała nr 484/2021 z 22 grudnia 2021 r.Dodany: 2021-12-27 11:56:43
w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu na 2021 rok

Uchwała nr 485/2021 z 22 grudnia 2021 r.Dodany: 2021-12-27 11:59:13
w sprawie wyboru oferty w otwartym konkursie na wsparcie realizacji zadania publicznego w roku 2022 w obszarze pomocy społecznej pn. "Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie na terenie powiatu oleśnickiego o liczbie 32 miejsc"

Uchwała nr 486/2021 z 30 grudnia 2021 r.Dodany: 2022-01-05 12:10:32
w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu na 2021 rok

Uchwała nr 487/2021 z 30 grudnia 2021 r.Dodany: 2022-01-05 12:14:02
w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w roku 2022, w obszarze pomocy społecznej pn. "Prowadzenie specjalistycznej poradni rodzinnej na terenie Powiatu Oleśnickiego"

Dodany: 2022-01-17 12:18:53

Informację wytworzył: Halina Szydłowska Data modyfikacji: 2022-01-05 12:14:02 Wersja do druku
Zobacz statystyki
Informację opublikował: Dawid Samulski Data utworzenia: 2021-01-11 15:14:30
Za informację odpowiada: Halina Szydłowska Liczba wyświetleń: 4315